Neurologie (NEU)

Neurologie Nemocnice na Homolce

O nás

Zaměřujeme se na diagnostiku a nechirurgickou léčbu onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu včetně speciální elektrofyziologické a ultrazvukové diagnostiky. Pro tuto oblast poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči.


Slovo primáře MUDr. Martina Kováře

Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou se v posledních letech výrazně zlepšila a pacienti mají velkou šanci nejen přežít, ale především vyváznout bez velkých následků. 

 
 
 

Další související oddělení

Součástí oddělení je Centrum pro epilepsii se specializovanou ambulantní a lůžkovou péčí o pacienty postižené epilepsií. Je jedním ze tří největších v České republice s největším počtem odoperovaných pacientů.

Péče o pacienty s epilepsií se vyznačuje výrazně interdisciplinární spoluprací napříč neurovědními obory v nemocnici a spolu s neurologickým oddělením se na ní dále podílí neurochirurgické oddělení, oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, radiodiagnostické oddělení a oddělení nukleární medicíny/PET centrum.

Další významnou součástí Neurologického oddělení je Centrum pro poruchy spánku.

Neurologie Nemocnice na Homolce

Od roku 2010 se Nemocnice Na Homolce stala Komplexním cerebrovaskulárním centrem, jehož úkolem je kromě základní akutní péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou poskytovat celou řadu sofistikovaných metod. Konkrétně to je trombolytická (celková i lokální intraarteriální) léčba a řada dalších postupů u ischemické příhody, zejména mechanické endovaskulární odstranění trombu a léčba stenóz mozkových a přívodných tepen angioplastikou nebo stentem.


Další oblastí je ošetřování zdrojů krvácení do mozku nebo mozkových plen – coiling tepenných výdutí, embolizační techniky u arteriovenózních malformací mozku a míchy, léčba malformací gamanožem. V léčbě CMP se uplatní i řada neurochirurgických technik: odstranění mozkového krvácení, operační vyřazení tepenné výdutě (clipping) nebo cévní malformace, dekompresní kraniektomie a zevní komorové drenáže v řadě urgentních situací, operace stenóz přívodných mozkových tepen, intra-extrakraniální mikroanastomozy ve velmi speciálních případech a další výkony. Diagnostické i léčebné metody se vyvíjejí velmi rychle a stále častěji se soustředí do specializovaného centra, jako je to naše. Ošetřujeme velké počty nemocných, jimž můžeme nabídnout: moderní a investičně náročnou infrastrukturu (CT, MRI, angiolinky, kvalitní neurointenzivistické zázemí), 24/7 připravený tým vysoce erudovaných neurologů, neurochirurgů, neuroradiologů a cévních chirurgů. Tyto metody jsou nejefektivnější během prvních 4,5 hodin po vzniku příhody („time is brain“),  předpokladem je přímá cesta na specializované pracoviště. 


Ústřední součástí centra je jednotka intenzivní péče pro léčbu akutních cévních onemocnění mozku a dalších těžkých neurologických stavů. Zároveň je pracoviště školicím postgraduálním centrem pro neurologickou intenzivní péči. Kromě ambulancí pro obecně neurologicky nemocné tvoří součást péče také neurovaskulární ambulance, poradna pro extrapyramidová onemocnění a spinální poradna, která se podílí na indikacích operací páteřního kanálu, a dále laboratoř evokovaných potenciálů, elektromyografické laboratoře a transkraniální dopplerovská ultrasonografie.

 

Ještě bezpečnější operace krčních tepen 

Operace krčních tepen patří mezi nejčastější cévní operace, které mají snížit riziko cévní mozkové příhody. Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce se dlouhodobě podílí na projektu, jehož cílem dále zvýšit bezpečnost těchto operací pomocí ultrazvuku.

Primář neurologického oddělení a zároveň vedoucí cerebrovaskulárního centra MUDr. Martin Kovář vysvětluje, že ultrazvuk má potenciál rozpustit během operace drobné krevní sraženiny, a snížit tak postižení mozku. Zároveň se ukazuje, že ultrazvukové vlnění může mít preventivní vliv na paměť a kognitivní funkce, které v NNH diagnostikuje neuropsycholožka prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.. 


Naše služby

  • neurologická ambulance
  • neurovaskulární ambulance
  • spinální poradna
  • epileptologické centrum
  • laboratoř evokovaných potenciálů
  • elektromyografické laboratoře transkraniální dopplerovská ultrasonografie poradna pro extrapyramidová onemocnění