Pro pacienty

Anesteziologické vyšetření

Co to je?

Anesteziologické vyšetření je soubor lékařských úkonů prováděných před operací. Slouží ke hodnocení celkového stavu Vašeho organismu a výběru nejvhodnějšího druhu anestézie pro plánovaný výkon. Anestézie je uměle vyvolané znecitlivění části těla nebo celého organismu. Analgezie je vyřazení pouze bolestivého vnímání, ostatní vjemy jsou zachovány.Analgosedace je analgezie spojená s větším či menším útlumem vědomí. Poklud je pacient snadno probuditelný a je schopen spolupráce s lékařem, hovoříme o sedaci při vědomí.

Kdy se používá?

Anesteziologické vyšetření je součástí předoperační přípravy. Provádí jej lékař anesteziolog.

K čemu bude?

Zjištění anamnézy a vyšetření celkového stavu Vašeho organismu, srdce, plic a cévního systému pomůže určit, zda můžete podstoupit plánovaný výkon. Anesteziolog si s Vámi promluví o všech možnostech znecitlivění a pomůže Vám vybrat způsob nejvhodnější pro připravovaný zákrok i Váš zdravotní stav.Správné zhodnocení výsledku vyšetření může předejít případným komplikacím v průběhu operace.

Jak se připravit?

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Pokud jste byli vyšetřeni Vaším obvodním lékařem , je nutné si je vzít s sebou, včetně laboratorních, RTG a EKG vyšetření. Jak vyšetření probíhá? Anesteziologické vyšetření se nejčastěji provádí na lůžkovém oddělení, kde se připravujete na zákrok. Obvykle den před operací nebo bezprostředně před ním. Lékař orientačně posoudí stav Vašeho vědomí a Vaší orientovanost. Dalšími cílenými dotazy se vyptá na Vaší rodinu, osobní, pracovní a sociální život, případné alergie, užívané léky a všechna prodělaná onemocnění. K tomu mu napomáhá dotazník, který jste obdržel/a k vyplnění.Bude se zajímat o všechny předchozí hospitalizace, operační zákroky, případné anestézie a jejich průběh.Pokud jste nebyl/a vyšetřen/a obvodním či interním lékařem, provede toto vyšetření, včetně ordinace nutných laboratorních, EKG a jiných vyšetření.Po výběru anestézie a poučení podepíšete informovaný souhlas s jejím provedením. Návštěva anesteziologa trvá asi 20 minut.

Kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření Vám lékař sdělí okamžitě po jeho provedení. Společně se domluvíte na nejvhodnějším způsobu anestézie.

Co vyšetření ukáže?

Vyšetření zhodnotí stav Vašeho organismu a únosnost operace. Některé chirurgické zákroky jsou spojeny s extrémní zátěží pro tělo. V případě jeho oslabení se zvyšuje riziko vzniku komplikací. Hrozí selhání životních funkcí a úmrtí. Takové riziko dokáže snížit vhodná premedikace a způsob anestézie. Lékař potřebuje vědět o všech možnostech, které mohou ve Vašem případe nastat a připravit se na ně. Podle nálezu upraví léčbu, kterou dostanete před operací.

A co bude dál?

Po vyšetření se můžete věnovat libovolné činnosti s ohledem na předepsaný léčebný režim. Ve stanovený čas dostanete předepsané léky ( premedikaci ) a budete převezení na operační sál, kde se o Vás bude starat anesteziologický team.

A co bolest ?

Právo na léčbu bolesti je jedním ze základních práv nemocného. Proto, aby nepříjemná zkušenost s bolestí, hlavně s bolestí po operaci, byla u našich nemocných co nejmenší, zajišťuje oddělení ARO Nemocnice Na Homolce společně s lůžkovými odděleními různých specializací léčbu akutní bolesti. V nemocnici pracuje tzv. APS služba (z anglického Acute Pain Service), tým pro léčbu akutní bolesti, jehož klíčovou osobou je sestra pro léčbu akutní bolesti. Pokud jdete do naší nemocnice na operaci, při předoperačním pohovoru s anesteziologem se dozvíte základní informace o tom, jak bude probíhat anestézie a jaké jsou možnosti a postupy v léčbě pooperační bolesti. Bolest chápeme jako jednu ze základních životních funkcí a tak jí také během pobytu v nemocnici sledujeme. Nejcitlivějším ukazatelem bolesti je samotné vyjádření nemocného. Sestry se v různých intervalech podle potřeby pacientů ptají jakou cítí míru bolesti, užívají stupnici od 0 do 10, kdy lze zjednodušeně říci, že bolest 0 je žádná bolest, 1-2 bolest mírná, snesitelná, 3-4 bolest střední, už určená k léčbě, bolest 5-6 je bolestí silnou, 7-8 bolestí krutou a 9-10 je bolestí šokující, nejhorší představitelnou. Nebojte se vyjádřit svojí bolest, vždy je možnost jí léčit a Váš pobyt udělat jednodušším.

Resuscitační stanice ARO poskytuje péči o pacienty, u kterých došlo k selhání jedné nebo více základních životních funkcí. Osm resuscitačních lůžek je uspořádáno odděleným boxovým systémem.

Pacienti jsou ve větší míře ohroženi infekcí, proto je nutné používat ochranné pomůcky.

Návštěvy pacientů jsou povoleny po dohodě s lékařem každý den v odpoledních hodinách.

Denní režim

6,00 – 6,30 ranní ordinace, odběry biologického materiálu dle ordinací
6,30 – 7,00 předání a převzetí služby
7,00 – 10,00 toaleta nemocných za účasti sanitáře dle potřeby i lékaře, dopolední vizity, plnění ordinací lékařů

Během celého dne:

  • sestra u lůžka průběžně kontroluje stav nemocného, odsává z dýchacích cest, kontroluje funkci ventilátoru, nastavených parametrů s údaji v chorobopise, zjištěné údaje zapisuje do dokumentace
  • zkontroluje funkci přístrojového vybavení, doplnění boxů
  • aplikuje léky dle medikačního listu

 

18,00 – 18,30 večerní aplikace léků, úklid boxů
18,30 – 18,45 předání a převzetí služby
19,30 – 21,00 celková toaleta nemocných za účasti sanitáře, dle potřeby i lékaře
21,00 – 24,00 aplikace léků, kontrola bilancí tekutin u pacientů s lékařem
  • je prováděn příjem, propouštění nemocných, terapie, podávání léků, měření fyziologických funkcí a dalších parametrů, bilance tekutin, odběry materiálu a další úkony dle pracovní ordinace
  • na přijatou telefonickou výzvu sestra vybíhá k urgentní resuscitaci s resuscitačním batohem a defibrilátorem