Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,
smrt blízkého člověka je pro Vás velmi těžká, proto nám dovolte vyslovit hlubokou lítost nad touto ztrátou. V tomto období každý potřebuje blízkost a podporu, neostýchejte se ji proto vyhledat. Zároveň je však nezbytné vyřídit zákonem dané záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Připravili jsme proto několik praktických informací pro ulehčení těchto nelehkých dnů.

Osobní věci

Osobní věci zemřelého, tedy oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy, časopisy, kompenzační pomůcky ad. jsou vydány osobě blízké po předložení průkazu totožnosti na oddělení, kde pacient zemřel. Osobní věci budou na oddělení uchovány po dobu 3 měsíců od úmrtí, poté musí být v souladu s příslušnými předpisy zlikvidovány.

Cennosti

Cennosti, tedy vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, mobilní telefon, notebook, rádio, televize, cenné papíry, bankovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční v částce nad 1 000 Kč a rovněž klíče od bytu/domu zemřelého podléhají řízení o pozůstalosti. Cennosti jsou nahlášeny příslušnému okresnímu soudu a jsou uloženy v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o pozůstalosti. Cennosti si může v nemocnici vyzvednout až dědic, a to na základě předložení pravomocného rozhodnutí o dědictví a průkazu totožnosti. Je-li nezbytné před vydáním rozhodnutí o dědictví zajistit určitý majetek, např. získat klíče od bytu z důvodu odstranění havárií, zajištění zvířat, odvezení auta bránícího dopravnímu provozu apod., jsou pozůstalí povinni obrátit se za tímto účelem na soud příslušný k řízení o pozůstalosti (tj. příslušný okresní/obvodní soud dle místa trvalého pobytu zemřelého).

Postup pro vyzvednutí cenností z depozitu NNH

Cennosti budou předány dědici/dědicům na základě předloženého pravomocného rozhodnutí o dědictví a průkazu totožnosti. V případě, že se dědic nemůže dostavit osobně, je možné zplnomocnit jinou osobu k převzetí. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřený. Vyzvednout cennosti lze v úředních hodinách v pondělí od 12:30 – 16:00 hod a středu od 8:30 – 13:00 hod. Mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě e-mailem na adrese: dokumentace@homolka.cz, nebo telefonicky na čísle 257 272 656 nebo 737 276 545. K vyzvednutí se dostavíte do kanceláře právního oddělení – místnost E 311, 3. patro, bílý výtah.

Osobní doklady

Občanský průkaz a cestovní pas, který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, předá nemocnice v souladu s příslušnými právními předpisy na Oddělení správy matrik a státního občanství Úřadu Městské části Praha 5. Tento úřad hlásí úmrtí Evidenci obyvatel, Centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních společností a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Pro potřeby zajištění pohřbu vydá oddělení nemocnice, kde nemocný zemřel, zařizovateli pohřbu na základě předložení jeho průkazu totožnosti tzv. list o prohlídce zemřelého.

Doklady, které jsou zapotřebí ke sjednání pohřbu:

 • list o prohlídce zemřelého;
 • průkaz totožnosti zařizovatele pohřbu;
 • rodný a oddací list zesnulé osoby, případně další dokumenty zemřelého (jsou-li zařizovateli pohřbu k dispozici).

Věci ke sjednání pohřbu: 

 • oblečení pro zemřelého (vhodné jsou přírodní materiály);
 • fotografie zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni.

Kam odevzdat následující doklady, pokud je máte u sebe: 

 • občanský průkaz – nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu;
 • průkaz zdravotní pojišťovny – zdravotní pojišťovně; 
 • řidičský průkaz – dopravnímu inspektorátu;
 • cestovní pas – kterémukoliv matričnímu úřadu v ČR, Policii ČR nebo zastupitelskému úřadu;
 • vojenskou knížku – na obvodní vojenskou správu;
 • zbrojní průkaz – Policii ČR;
 • průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Starobní důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela. Částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá řízení o pozůstalosti.

Kompenzační pomůcky

Vrací se dodavateli: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky. V případě, že nevíte, kdo zemřelému tyto pomůcky dodal, obraťte se na zdravotní pojišťovnu. (Více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky, který je dostupný na webových stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky. Pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R.) Nevrací se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává Oddělení správy matrik a státního občanství Úřadu Městské části Prahy 5, který vede matriční knihy úmrtí pro Prahu 5. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů. Matriční úřad zašle úmrtní list, kterým se prokazuje úmrtí, oprávněné osobě do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě osobně po předložení platného průkazu totožnosti (odbor matrik a státního občanství - tel.: 257 000 530 p. Janoušová). Více informací naleznete na https://www.praha5.cz/zivotni-situace/umrti/.

Řízení o pozůstalosti

Oddělení správy matrik a státního občanství Úřadu Městské části Prahy 5 zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud poté pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře. O zahájení řízení o pozůstalosti a dalších úkonech budete notářem písemně informováni.

Státní sociální podpora

Pohřebné: Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod: Žádost pozůstalé osoby o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získají pozůstalí na Oddělení důchodového pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) či Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Nárok na pracovní volno

Na základě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

V případě potřeby duchovní útěchy můžete vyhledat nemocničního kaplana v „Prostoru ticha“ v 5. patře nemocniční budovy (oranžový výtah).