Dary

Nemocnice Na Homolce je významným zdravotnickým zařízením, které nabízí kvalifikovanou a technologicky vyspělou léčbu nejen kardiovaskulárních a neurologicko-neurochirurgických onemocnění. Dary, které nám poskytujete, přispívají zejména ke zkvalitňování zdravotní péče o naše pacienty a zajištění efektivity léčby nejrůznějších onemocnění. Nemocnice Na Homolce tímto děkuje všem svým dárcům.

Jakým způsobem poskytnout dar

Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Dary lze poskytnout finanční nebo věcné. Za účelem zajištění transparentnosti postupu je pro poskytnutí daru nezbytné nejdříve uzavřít písemnou darovací smlouvu. Prosíme o doplnění zvýrazněných bodů ve smlouvě, včetně uvedení účelu použití vašeho daru. V případě potřeby jiného typu smlouvy (např. smlouvy v anglickém jazyce), kontaktujte prosím nemocnici prostřednictvím e-mailu: hospital@homolka.cz.

Smlouvu lze doručit nemocnici následujícími způsoby:

  1. zasláním tří podepsaných originálů darovací smlouvy na doručovací adresu Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5;
  2. zasláním smlouvy prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky Nemocnice Na Homolce: jb4gp8f;
  3. zasláním skenu podepsané smlouvy na e-mail: hospital@homolka.cz.

Smlouvu můžete podepsat také osobně na příslušném oddělení, kterému chcete dar poskytnout.

Finanční dary zasílejte po podpisu smlouvy na účet určený pro správu darů číslo 123-17734051/0710. Pokud nejsou jméno či název dárce zřejmé již ze samotného názvu vašeho účtu, prosíme, abyste je uvedli ve zprávě k transakci.

Dary určené na úhradu vzdělání zaměstnanců, úhradu nákladů spojených s jejich účastí na odborných akcích či na úhradu pracovních cest musí být poukázány do fondu vzdělávání a rozvoje, číslo účtu 20001-17734051/0710.

Upozorňujeme, že z důvodu prevence korupčního jednání v Nemocnici Na Homolce není možné poskytnout dar konkrétní fyzické osobě (dary lze vázat pouze na jejich použití konkrétním oddělením, případně celou nemocnicí).

Potvrzení o daru, přehled darů

Rádi bychom vás ujistili, že Nemocnice Na Homolce vede v souvislosti s přijatými dary oddělenou účetní evidenci, a bude tudíž schopná poskytnout na vaši žádost potvrzení o daru a příslušné daňové doklady prokazující, jakým způsobem byl váš dar využit. Níže na této stránce najdete také přehled darů, které Nemocnice Na Homolce obdržela.

Na závěr nám dovolte ještě jednou zdůraznit, že si všech darů velmi vážíme, a děkujeme, že si jako jejich příjemce vybíráte právě Nemocnici Na Homolce.

Přehledy darů: