Přístrojové vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce

(CZ.1.06/3.2.01/08.07643)
Projekt je zaměřen na zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovaskulárním onemocněním a toho žadatel docílí obnovou, modernizací a pořízením nových zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství v Komplexním cerebrovaskulárním centru Nemocnice Na Homolce v rozsahu daném 8. výzvou MZ ČR. Projekt je zaměřen na zajištění úrovně standardu vybavenosti KCC pro dospělé. Přínosem realizace projektu bude zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovaskulárním onemocněním - bude umožněno poskytovat adekvátní specializovanou péči nejen v akutní fázi cévních mozkových příhod včetně endovaskulární a neurochirurgické léčby a časné rehabilitace, ale také nadregionální superspecializovanou konsiliární službu. Dalším přínosem projektu bude vytvoření dostatečné kapacity pro poskytování nezbytné specializované neurointenzivní péče pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou, zajištění potřebných zobrazovacích metod, nezbytnou dostupnost endovaskulárních intervencí na mozkových tepnách vč. rekanalizace akutních uzávěrů těchto tepen a potřebných neurochirurgických zákroků. Je nutno dále zdůraznit i význam v oblasti sekundární prevence, v rámci které je žádoucí zřizování dostatečné sítě rehabilitačních pracovišť, jež poskytují intenzivní a kvalifikovanou odbornou léčebnou, rehabilitační i ošetřovatelskou péči.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Šance pro Váš rozvoj.