Právo na informace

Informace poskytované veřejnou institucí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název organizace
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Úřední hodiny
5. Případné platby
6. IČ
7. DIČ
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., opravné prostředky
10. Příjem stížností a dalších podání
11. Formuláře
12. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací
13. Úhrady za poskytování informací
14. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
15. Poučení o zpracování osobních údajů

 

1. Název organizace:
Nemocnice Na Homolce

2. Důvod a způsob založení:
Nemocnice Na Homolce (dále také „NNH“) je státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou vydanou podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1.8.2001 č.j. 16037/2001. Úplné znění zřizovací listiny zde.

Zřizovatelem NNH je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. NNH je v přímo řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky

NNH byla zřízena za účelem poskytování ústavní i ambulantní komplexní všeobecné zdravotní péče se zaměřením na oblast neurologicko-neurochirurgických onemocnění, včetně péče vysoce specializované, a oblast kardiovaskulárních onemocnění, včetně péče specializované. K dalším činnostem NNH patří:

 • provádění ověřování dosud nezavedených diagnostických a léčených metod, klinického hodnocení léků a nové zdravotnické techniky,
 • podílení se na zdravotnické výchově a vzdělávání,
 • řešení projektů lékařských věd a technologií,
 • plnění úkolů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu,
 • podílení se na zdravotní péči o osoby postižené při hromadných neštěstích, živelných pohromách, jakož i na úkolech stanovených ve zdravotnictví v souvislosti s obranou,
 • výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.


Součástí NNH je Ústavní lékárna Nemocnice Na Homolce (dále jen „lékárna“), která zajišťuje léčiva pro hospitalizované pacienty i pro veřejnost, informační servis, řešení farmakoterapeutických otázek a odborné konzultace.

3. Organizační struktura:
Vedení NNH
Organizační schéma NNH
Jednotlivá oddělení NNH

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5 – Motol

Lékárna
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Nemocnice Na Homolce - sekretariát ředitele
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5 – Motol

Lékárna
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5

Kde nás najdete


4.3. Úřední hodiny:
sekretariát ředitele NNH
pondělí – pátek
8.00 – 15.00

Další oddělení NNH

Lékárna:
pondělí – pátek
7.30 – 16.30

4.4. Telefonní čísla:
sekretariát ředitele NNH: +420 257 273 000 – pro podání žádosti o informace
Kontakty pro pacienty
Kontakty ostatní
Kontakty na lékaře

Lékárna: +420 257 272 378, +420 257 272 362

4.5. Adresa internetové stránky:
Informace týkající se Nemocnice Na Homolce najdete na stránkách www.homolka.cz.
Informace týkající se Ústavní lékárny Nemocnice Na Homolce najdete na stránkách http://www.homolka.cz/pro-pacienty/lekarna/.

4.6. Adresa e-podatelny:
hospital@homolka.cz

4.7. Další elektronické adresy:
Nemocnice Na Homolce:
hospital@homolka.cz
Stížnosti: stiznosti@homolka.cz
On-line formulář pro zadávání obecných/lékařských dotazů se nachází zde

Lékárna:
renata.semerakova@homolka.cz

5. Případné platby
lze poukázat: Nemocnice Na Homolce:
Bankovní spojení NNH:
Číslo účtu: 17734051/0710

Platby pro Nadační fond Homolka:
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1
číslo účtu: 579027973/0300

Lékárna:
hotovost nebo platební karty

6. IČ:
00023884

7. DIČ:
CZ00023884

8. Dokumenty:
-

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina

8.2. Rozpočet:
Výroční zprávy

9. Žádosti o informace:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“), může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba žádost o poskytnutí informace (dále také jen „žádost“). Žádost může být NNH podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost žadatel podá buď osobně na oddělení Nemocnice Na Homolce – sekretariát ředitele, Praha 5 – Motol, Roentgenova 37/2, PSČ: 150 30 nebo telefonicky na telefonním čísle 257 273 000 s tím, že příslušný pracovník NNH může žadatele vyzvat o podání žádosti písemnou formou.

Písemnou žádost lze podat:

 • dopisem na adresu Nemocnice Na Homolce, sekretariát ředitele, Praha 5 – Motol, Roentgenova 37/2, PSČ: 150 30,
 • prostřednictvím on-line formuláře pro zadávání obecných/lékařských dotazů nacházejícím se na internetové adrese http://www.homolka.cz/pro-pacienty/formulare/,
 • emailem na adresu hospital@homolka.cz.

Písemná žádost musí obsahovat:

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Pokud je žádost žadatele neúplná nebo nesrozumitelná, vyzve NNH žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil či upřesnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, NNH žádost odloží v případě její neúplnosti nebo žádost odmítne v případě její nesrozumitelnosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti NNH, NNH žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Opravné prostředky:

- stížnost:
Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat prostřednictvím NNH stížnost. Stížnost lze podat ústně či písemně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní NNH písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených Zákonem (ust. § 16a Zákona). O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 • postup povinného subjektu potvrdí,
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě žádost vyřídil,
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

- odvolání:
Proti rozhodnutí NNH o odmítnutí žádosti či její části může žadatel podat k nadřízenému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí NNH o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí NNH se podává Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím NNH, sekretariát ředitele, na adrese Praha 5 – Motol, Roentgenova 37/2, PSČ: 150 30.

Odvolání proti rozhodnutí NNH o odmítnutí žádosti či její části předloží NNH spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem (v daném případě NNH).

- žaloba:
Při soudním přezkumu rozhodnutí nadřízeného orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) o odvolání na základě podané žaloby podle zvláštního právního předpisu soud prozkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

10. Příjem stížností a dalších podání:

Podat stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím nemocničního ombudsmana:

Mgr. Jana Kožoušková
Nemocniční ombudsman
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5 – Motol

Tel: 257 272 656, 257 273 363
E-mail: stiznosti@homolka.cz

Postup při přijímání a vyřizování stížností

Protokol o stížnosti - fyzická osoba
Protokol o stíznosti - právnická osoba

11. Formuláře:
Jednotlivé formuláře

12. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací:

Vaše názory či pochvaly (prostor pro váš názor) – na 22 místech v NNH jsou umístěné schránky s formuláři, do kterých mohou všichni pacienti a návštěvníci NNH napsat své názory či pochvaly ve vztahu k pobytu v NNH. Formulář pro uvedení názorů a pochval naleznete rovněž zde. V případě potřeby podání stížnosti postupujte dle bodu 11. 

13. Úhrady za poskytování informací:

Sazebník úhrad ve smyslu § 5 ods. 1 písm. f) § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

13.1.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad poskytovaných Nemocnicí Na Homolce na základě zákona č. 106/1999 Sb., ke stažení zde

Sazebník úhrad poskytovaných Nemocnicí Na Homolce na základě zákona č. 372/2011 Sb., ke stažení zde

 

14. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Za rok 2022 ke stažení zde
Za rok 2021 ke stažení zde
Za rok 2020 ke stažení zde
Za rok 2019 ke stažení zde
Za rok 2018 ke stažení zde
Za rok 2017 ke stažení zde
Za rok 2016 ke stažení zde
Za rok 2015 ke stažení zde
Za rok 2014 ke stažení zde
Za rok 2013 ke stažení zde

15. Poučení o zpracování osobních údajů

Ke stažení zde