Ocenění a certifikáty

Certifikát SAK

Nemocnice Na Homolce úspěšně absolvovala akreditační šetření Spojené akreditační komise (SAK), v němž prokázala, že splňuje všechny standardy kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Komise SAK jí na základě tohoto šetření udělila certifikát akreditovaného pracoviště.

Více

 

 

JCI 2017 Nemocnice na Homolce

Certifikáty JCI

Jedním ze základních pilířů stability nemocnice je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům. V květnu 2017 jsme popáté obhájili mezinárodní akreditaci od Joint Commission International (JCI).

Více


ISO 9001 Nemocnice na Homolce

Certifikáty ISO 9001

Od roku 2004 je na pracovišti nukleární medicíny zaveden systém managementu jakosti podle ISO 9001 pro činnosti: Poskytování diagnostických služeb laboratorními metodami imunoanalýzy a zobrazovacími metodami - scintigrafie, výpočetní, jednofotonová a pozitronová emisní tomografie (CT, SPECT, PET/CT) včetně přípravy radiofarmak. Požadavky ISO certifikace zahrnují nejenom zlepšování kvality ve vztahu k pacientům, ale také vůči bezpečnosti personálu. Cílem tohoto systému řízení kvality je včasné odhalování a odstraňování různorodých rizik, který takto vede ke zvýšení bezpečnost při poskytování zdravotní péče.

Více


ISO 13485 Nemocnice na Homolce

Certifikáty ISO 13485

Oddělení centrální sterilizace - předmět akreditace: Sterilizace a dezinfekce zdravotních prostředků.

Více


ISO 15189 Nemocnice na Homolce

Certifikáty ISO 15189

„Standard ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost“ již svým názvem nasvědčuje, že jeho zaměření je orientováno na odbornou stránku problematiky řízení laboratoře (průchod vzorků laboratoří, podmínky odběrů, svozu biologického materiálu, vydávání, interpretace výsledků či bezpečnosti a etiky laboratorní práce). Akreditace systému řízení kvality v laboratoři znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně kvality poskytovaných služeb.

Více

 


Externí klinické audity

Pracoviště nemocnice, na kterých se aplikuje lékařské ozáření, absolvují od roku 2016 pravidelně každých 5 let tzv. „Externí klinický audit“ v souladu se zákonem 373/2011 Sb. Cílem externího klinického auditu je ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, a to za účelem zlepšení kvality a výsledků poskytované zdravotní péče pacientovi.

Více