V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Podezření na protiprávní jednání

Vážení,

na základě směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) transponované zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů s účinností od 01. 08. 2023 (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) si Vás dovolujeme informovat, že Nemocnice Na Homolce (dále jen „Nemocnice“) má pro tyto účely zřízen interní systém pro oznámení podezření na protiprávní jednání. Níže uvádíme nejdůležitější informace k možnosti podat oznámení.


Kdo může být oznamovatelem?

Své podezření může Nemocnici oznámit každá fyzická osoba, která informace o protiprávním jednání získala při výkonu práce nebo jiné obdobné činnosti pro Nemocnici, případně při výkonu činnosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Nemocnici související. Takovou osobou může být např. zaměstnanec Nemocnice, bývalý zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání v Nemocnici nebo dodavatel, který je s Nemocnicí ve smluvním vztahu. Nemocnice tímto vylučuje přijímání oznámení od jiných osob než uvedených v § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.


Jaké oblasti mohou být předmětem oznámení?

Předmětem oznámení může být podezření na protiprávní jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, a to v oblastech:

·        finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;

·        daně z příjmů právnických osob;

·        předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

·        ochrany spotřebitele;

·        souladu s požadavky na výroby včetně jejich bezpečnosti;

·        bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;

·        ochrany životního prostředí;

·        bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;

·        radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;

·        hospodářské soutěže; veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;

·        ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

·        ochrany finančních zájmů Evropské unie;

·        fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie;

·        ochrany veřejného zdraví;
·        korupčního jednání.

Jaké jsou výjimky z možnosti podání oznámení?

Má-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů, není oznámení porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou:

·        zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení;

·        zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti

a.   notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,

b.   státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,

c.   advokáta a advokátního koncipienta,

d.   soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,

e.   soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudu a justičního kandidáta,

f. zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta, zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,

·        zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci;

·        zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

·        informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky;

·        informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky;

·        informace, jejichž oznámení by představovalo povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti se zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.


Co by oznámení mělo obsahovat?

Oznámení by mělo obsahovat jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné Nemocnicí dovodit totožnost oznamovatele. Není ovšem Nemocnicí vyloučena možnost podat oznámení anonymně.

Aby bylo oznámení co nejefektivněji prošetřeno, je třeba, aby obsahovalo alespoň následující informace:

·        identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání, případně osob profitujících z protiprávního jednání;

·        podrobný popis protiprávního jednání;

·        konkrétní důkazy o protiprávním jednání nebo jiné podpůrné poznatky.


Jakým způsobem lze učinit oznámení?

Přijetí oznámení od oznamovatele je svěřeno výlučně příslušné osobě. Výkonem funkce prošetřovatele byl Nemocnicí pověřen:

·        vedoucí právního oddělení Mgr. Martin Galáž LL. M.

Pro učinění oznámení může oznamovatel využít některý z následujících způsobů:

·        elektronicky prostřednictvím emailové adresy: oznameni@homolka.cz;

·        písemně na doručovací adresu: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, obálka musí být označena slovy „Výhradně k rukám prošetřovatele“;

·        telefonicky na telefonním čísle: + 420 257 273 349;

·        osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s prošetřovatelem.

Oznamovatel rovněž může využít pro učinění oznámení schránku umístněnou mimo dosah kamerového systému, a to v budově Nemocnice v 5. patře u centrální kartotéky, směrem k zelenému výtahu.

Prošetřovatel zajistí, aby byla skryta totožnost oznamovatele. Informace o totožnosti oznamovatele lze poskytnout jen s výslovným písemným souhlasem oznamovatele. Odhalit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu lze pouze orgánům veřejné moci za podmínek stanovených jinými právními předpisy. V takovém případě je Nemocnice o uvedené skutečnosti informovat oznamovatele a umožnit mu se k poskytnutí informací vyjádřit.


Lze oznámení učinit i jiným způsobem?

Oznámení lze učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky, a to konkrétně na odkaze: https://oznamovatel.justice.cz/.


Jakým způsobem bude zajištěno prošetření učiněného oznámení?

Prošetřovatel ve lhůtě 7 dnů od přijetí písemně oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl. V případě, že oznamovatel shledá oznámení jako neúplné, vyzve oznamovatele k doplnění oznámení.

Prošetřovatel písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení o způsobu vyřízení oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých může prošetřovatel tuto lhůt prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

V případě anonymního podání oznámení bez udání kontaktních údajů oznamovatele nebude ze strany prošetřovatele možno informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo o výsledku šetření.

Zjistí-li prošetřovatel při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatele, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li prošetřovatelem oznámení vyhodnoceno jako důvodné, vyrozumí o tom oznamovatele bez zbytečného odkladu.

Za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno prošetřovateli nebo datum vyjmutí ze schránky pro přijetí listinných oznámení. U oznámení učiněných osobně se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s prošetřovatelem.


Jak je zajištěna ochrana oznamovatele?

Oznamovatel má za splnění podmínek stanovených zákonem o ochraně oznamovatele právo na ochranu před jakoukoliv formou odvetného opatření. Odvetnému opatření nesmí být kromě oznamovatele vystaveny ani další osoby uvedené v zákoně o ochraně oznamovatele (např. osoby blízké oznamovateli, osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací o protiprávním jednání, kolegové oznamovatele, atd.).

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení, a které oznamovateli nebo dalším osobám uvedeným v zákoně o ochraně oznamovatele může způsobit újmu. Odvetným opatřením je zejména:

·        rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru;

·        zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;

·        odvolání z místa vedoucího zaměstnance;

·        snížení platu, odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;

·        přeložení nebo převedení na jinou práci;

·        negativní pracovní posudek;

·        neumožnění odborného rozvoje;

·        změna pracovní doby;

·        vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;

·        výpověď nebo odstoupení od smlouvy;

·        zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznamovatel by měl činit jen taková oznámení, která se opírají o pravdivá fakta a skutečnosti. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

V případě anonymního podání oznámení náleží oznamovateli ochrana od okamžiku, kdy vyjde jeho totožnost najevo tomu, kdo může oznamovatele vystavit odvetnému opatření.