Nahlížení do zdravotnické dokumentace

POSTUP PRO NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PACIENTA NEMOCNICE NA HOMOLCE, POŘÍZENÍ JEJÍCH VÝPISŮ A KOPIÍ

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů, kopií a poskytování informací o zdravotním stavu pacienta Nemocnice Na Homolce se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění (dále jen „zákon“). Z tohoto důvodu nelze poskytnout zdravotnickou dokumentaci osobě, která nesplňuje zákonem dané podmínky, nebo není osobou určenou pacientem k nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace. Totéž se týká poskytování informací o hospitalizaci pacienta a jeho zdravotním stavu.

Do zdravotnické dokumentace pacienta Nemocnice Na Homolce mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného Nemocnicí Na Homolce nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie:
•    pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
•    osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta,
•    osoby blízké zemřelému pacientovi za podmínek stanovených zákonem,
•    osoby blízké za podmínek stanovených zákonem.

Postup pro nahlížení:
Pro nahlížení či pořízení výpisů či kopií vyplňte formulář: Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (dále jen „žádost“), k dispozici ke stažení níže. Žádost je též fyzicky dostupná v místnosti č. E311, 3. patro, bílý výtah. V žádosti vyplňte požadované informace.

Pokud pacient neurčil ve své zdravotnické dokumentaci žadatele jako osobu, která může nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, pořizovat si její výpisy nebo kopie, resp. nezakázal poskytování informací jakékoliv osobě, popř. žadateli, je žadatel povinen prokázat vztah k pacientovi předložením příslušných dokladů, např.:
•    rodným listem,
•    oddacím listem,
•    písemným souhlasem pacienta s úředně ověřeným podpisem pacienta, zákonného zástupce pacienta nebo opatrovníka pacienta (plnou mocí),
•    úředně ověřenou kopií pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem (popř. originál dokumentu k nahlédnutí, resp. pořízení kopie),
•    čestným prohlášením, příp. úředně ověřenou listinu prokazující vztah žadatele jako osoby blízké.

Pacient je povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti.O nezbytných dokladech a jejich náležitostech se v případě pochybností předem informujte na telefonních číslech +420 257 272 656, +420 257 273 363 nebo na e- mailu: dokumentace@homolka.cz v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod.

Průkaz totožnosti se spolu s příslušnými doklady předkládá vždy při osobním převzetí výpisů či kopií zdravotnické dokumentace a při nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti pověřeného zaměstnance NNH.

Žádost můžete podat buď osobně, písemně nebo elektronicky:
•    osobně v podatelně NNH, v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:30 hod.,
•    poštou na adrese Nemocnice Na Homolce, Právní oddělení, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5,
•    elektronicky na e-mailové adrese dokumentace@homolka.cz.
•    elektronicky do datové schránky nemocnice jb4gp8f, a to datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu žadatele

Podaná žádost, spolu s dokumenty prokazujícími vztah žadatele k pacientovi, popř. jejich kopiemi, se zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta.

Uskutečnění nahlížení a pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace pacienta není z provozních důvodů možné provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnického personálu si žadatel při podání žádosti musí sjednat termín nahlédnutí do zdravotnické dokumentace předem na telefonních číslech +420 257 272 656, +420 257 273 363 nebo na e-mailové adrese dokumentace@homolka.cz, a to v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a pořízení kopií svépomocí není zpoplatněno. Žadatel může žádat o pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace NNH. V takovém případě vydá NNH pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím uhrazení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku služeb a úkonů. Poplatek se hradí v případě osobního převzetí kopií či výpisů na pokladně umístněné v 3. podlaží nemocnice. Od poplatku je v souladu s čl. 15 ve spojení s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) oproštěn žadatel, jež požaduje první kopii své vlastní zdravotnické dokumentace.

Úřední hodiny pro vyzvednutí výpisu či kopií ze zdravotnické dokumentace jsou v pondělí od 12:30 – 15:00 hod a ve středu od 8:30 – 13:00 hod. Mimo úřední hodiny lze výpisy či kopie vydat pouze po předchozí domluvě.

V případě požadavku žadatele na zaslání výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace pacienta žadateli poštou je nutné podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem žadatele, doloženou příslušnými úředně ověřenými doklady, které prokazují vztah žadatele vůči pacientovi (pokud budou požadované dokumenty doručené elektronicky, musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem a autorizovanou konverzí). Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace bude žadateli zaslána po obdržení úhrady poplatku, včetně poštovného na účet nemocnice. Elektronické zasílání e-mailem není z důvodu ochrany osobních údajů možné. V případě zřízené datové schránky na fyzickou osobu lze zaslat výpis či kopie zdravotnické dokumentace datovou schránkou (pouze v malém rozsahu). V tomto případě Vaši žádost zašlete do datové schránky Nemocnice Na Homolce č. jb4gp8f.

Formulář ke stažení: