Zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální péče o klienty Nemocnice Na Homolce

Poskytujeme komplexní pomoc a podporu nemocným, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené změnou zdravotního stavu nebo úrazem.

Zdravotně sociální péče v Nemocnici Na Homolce je založena na individuálním přístupu ke klientovi. Jeho rozhodnutí respektujeme.

Zdravotně sociální pracovník je nedílnou součástí multidisciplinárního týmu zdravotnického zařízení a aktivně se účastní na celém léčebném i ošetřovatelském procesu.

Služba je poskytována na žádost lékaře nebo jím pověřeného nelékařského zdravotnického pracovníka nebo přímo na žádost pacienta či jeho blízkých.

Typ zdravotně sociální péče je určen indikací lékaře dle aktuálního zdravotního stavu a přání klienta.

Poskytujeme:

  • sociální poradenství, pokud jde o orientaci v systému sociálních služeb, dávek pro osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, ustanovení zvláštního příjemce důchodu apod.
  • sociální poradenství pro pozůstalé klientů Nemocnice Na Homolce (zajištění pohřbu, vdovský, vdovecký důchod apod.)

Zprostředkováváme a zajišťujeme (v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách):

  • překlady na lůžka následné zdravotní péče (LDN, ONP, rehabilitační zařízení, lůžkový hospic)
  • domácí ošetřovatelskou péči, domácí hospicovou péči
  • pobytové sociální služby klientům se sníženou soběstačností (např. pomoc s vyplněním a podáním žádosti do domova pro seniory, domu s pečovatelskou službou), terénní služby v domácím prostředí (pečovatelskou službu, osobní asistenci), odlehčovací služby pobytové, ambulantní (denní stacionáře)

Pomáháme pacientům bez přístřeší v tíživé sociální situaci (např. zprostředkování nestátních neziskových organizací, azylového domu, noclehárny, denního centra, humanitárního šatníku, pomoc s podáním žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi apod.)

Spolupracujeme:

  • se státními a nestátními institucemi

Kontakt:

Formuláře a žádosti:

Formuláře a žádosti naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde >>