Politika bezpečnosti informací

Nemocnice Na Homolce (dále jen „NNH“), při vědomí zásadního významu informací v dnešním světě, deklaruje svůj závazek: 

  • pečlivě se věnovat oblasti bezpečnosti informací,
  • poskytnout adekvátní zdroje a personální kapacity 
  • odhodlání systematicky řídit a zajišťovat bezpečnost informací

pro naplňování závazků v oblasti bezpečnosti informací  v souladu s požadavky právních předpisů, dobré praxe v oboru a moderními trendy v oblasti zajišťování informační bezpečnosti  a souvisejících činností a posilování schopnosti reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby.

NNH proto buduje a neustále zlepšuje systém řízení bezpečnosti informací (dále jen „SŘBI“), aby chránila vlastní informační aktiva a aby všem zainteresovaným stranám, se kterými vstupuje do interakce, byla schopná garantovat nezbytnou míru bezpečí v této oblasti.

SŘBI NNH budovaný a udržovaný v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Hlavním cílem politiky bezpečnosti informací NNH:

Zajištění ochrany informačních aktiv NNH tak, aby byla zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací zpracovávaných v informačním systému základní služby NNH a tím byla zajištěna dostupnost základní služby v souladu s platnou legislativou, jejíž poskytovatelem NNH je.

Závazek vedení NNH:

NNH se zavazuje, že bude prosazovat a uskutečňovat tuto politiku zejména:

  • pravidelným monitorováním a vyhodnocováním bezpečnostních rizik a přijímáním odpovídajících bezpečnostních opatření na jejich zvládání,
  • přijímáním opatření vedoucích k neustálému zlepšování SŘBI,
  • zajištěním neustálého zvyšování bezpečnostního povědomí všech uživatelů informačních aktiv v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti,
  • stanovením a prosazováním pravidel informační a kybernetické bezpečnosti NNH.

Odpovědnost zaměstnanců NNH:

  • řídit se platnou interní dokumentací NNH stanovující pravidla informační a kybernetické bezpečnosti NNH,
  • Zvyšovat své bezpečnostní povědomí v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Související podněty a informace můžete směřovat na adresu: milan.simek@homolka.cz.