Modernizace nemocničního informačního systému v Nemocnici Na Homolce

Projekt Modernizace nemocničního informačního systému č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006426 v Nemocnici Na Homolce je spolufinancován Evropskou unií.
Zdroj financování: Výzva č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „eGovernment I.“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Popis a cíl projektu: Rozhodnutí realizovat předkládaný Projekt bylo v Nemocnici Na Homolce učiněno po detailní analýze. Předmětem projektu je modernizace a rozvoj stávajícího vnitřního informačního systému Nemocnice Na Homolce, jeho napojení na systémy zdravotnické dokumentace a na Portál pacienta a externích služeb. Nový nemocniční informační systém bude v plném rozsahu splňovat podmínky platné legislativy ČR a podmínky GDPR.