Obecná informace o zpracování osobních údajů pacientů v NNH

Poskytnutá na základě čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom se s Vámi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a z jakého důvodu dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Jakýkoliv osobní údaj, který po Vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, osobní údaj vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení osobních údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití.

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Vaší osobě, je Nemocnice Na Homolce se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5, IČO: 000 23 884 (dále jen: „Nemocnice“).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Nemocnice je JUDr. Michal Beran, dpo@homolka.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb zpracovává Nemocnice zejména níže uvedené osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Bydliště
 • Email a telefonní číslo, pokud nám je poskytnete
 • Informace o Vaší zdravotní pojišťovně, případně o tom, že nejste účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • Občanství, nejste-li občanem ČR
 • Číslo pasu, nejste-li občanem ČR
 • Informace o Vašem soukromém zdravotním pojištění, jeho rozsahu a pojišťovně
 • Informace o Vašich platbách za zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • Informace o výši dluhu, pokud Vám vznikne vůči Nemocnici dluh
 • Informace o Vaší finanční situaci, a to v případě, že žádáte Nemocnici o povolení splátek
 • Kamerové záznamy z omezeného počtu míst v Nemocnici
 • Zdravotní údaje o Vaší osobě a údaje o Vaší tělesné integritě, související s Vaším zdravotním stavem, zejména:
  • Výška, váha
  • Krevní skupina
  • Zdravotní anamnéza
  • Výsledky vyšetření
  • RTG snímky, snímky z magnetické rezonance, ultrazvuku a snímky pořízené jinými zobrazovacími metodami
  • Záznamy o prodělaných nemocech, lékařských zákrocích, porodech
  • Údaje o Vašem psychickém stavu, jsou-li nezbytné pro poskytování zdravotních služeb
  • Informace o užívaných lécích
  • Informace o používaných zdravotnických prostředcích

Je-li to nezbytné pro účely poskytování zdravotních služeb, může Nemocnice zpracovávat také osobní údaje o:

 • Vašem praktickém lékaři, případně jiných lékařích, kteří Vám poskytují zdravotní služby související se službami poskytovanými v Nemocnici; a
 • Rodinné anamnéze (zdravotním stavu zejm. Vašich rodičů a sourozenců).

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nezletilým pacientům a pacientům s omezenou svéprávností může Nemocnice zpracovávat také osobní údaje rodičů a opatrovníka těchto osob, v rozsahu:

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Datum narození
 • Bydliště
 • Telefonní číslo, email

Dále může Nemocnice zpracovávat osobní údaje osob, které v souladu s § 33 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) určíte jako osoby, které mohou být informovány o Vašem zdravotním stavu, a osoby, které určíte, že mohou v souladu s § 65 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách, a to v rozsahu:

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Datum narození
 • Bydliště
 • Telefonní číslo, email

V případě, že konkrétní osoba podepíše v Nemocnici čestné prohlášení o skutečnosti, že je osobou blízkou pacienta Nemocnice, zpracovává o ní Nemocnice následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Datum narození
 • Bydliště

V souvislosti s předáváním cenností zemřelého pacienta dědicům může Nemocnice zpracovávat:

 • Jméno a příjmení dědice
 • Titul dědice
 • Číslo občanského průkazu dědice
 • Kopii rozhodnutí o dědictví

V souvislosti s vyřizováním stížností podaných dle § 93 a n. zákona o zdravotních službách zpracovává Nemocnice následující údaje:

 • Jméno, příjmení a titul osoby, která podala stížnost
 • Bydliště osoby, která podala stížnost
 • Datum narození osoby, která podala stížnost;
 • Další osobní údaje uvedené ve stížnosti.

3. Účely zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména poskytování zdravotních služeb a služeb s tím souvisejících (vedení zdravotnické dokumentace, vykazování poskytnutých zdravotních služeb pojišťovnám, vyúčtování služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, předepisování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, poskytování následné péče, poskytování sociálních služeb). Dále zpracovává Nemocnice osobní údaje pro účely organizace poskytování zdravotních služeb (např. objednávání pacientů), pro účely úhrady zdravotních služeb od příslušné veřejné či soukromé zdravotní pojišťovny, pro vědeckovýzkumné účely, vydání požadovaných léčivých přípravků v lékárně, případně vydání zdravotnických prostředků ve zdravotnických potřebách, vydání cenností pozůstalým, vyřízení stížnosti, případně další účely v souvislosti s poskytnutím služeb/spolupráce na základě Vaší žádosti.

4. Přístup k osobním údajům

Přístup k Vaší zdravotnické dokumentaci, jíž jsou shora uvedené osobní údaje součástí, je omezen a kontrolován. Ke zdravotnické dokumentaci má v souladu s § 65 zákona o zdravotních službách omezený počet oprávněných osob, zejm.:

 • osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání (a jiní odborní pracovníci) v přímé souvislosti s poskytováním Vašich zdravotních služeb – tj. Váš ošetřující lékař, sestra s ním spolupracující ad.;
 • příslušní zaměstnanci zdravotní pojišťovny;
 • příslušní zaměstnanci soukromé zdravotní pojišťovny, u níž jste pojištěni, čerpáte-li od ní pojistné plnění;
 • příslušní zaměstnanci správního orgánu při přezkoumání lékařského posudku;
 • osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka (medici, studenti střední zdravotní školy, apod.), v případě, že neodmítnete jejich přítomnost;
 • další, Vámi určené osoby;
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta v případě, že pacient neurčil konkrétní osoby;
 • pěstoun nebo jiná pečující osoba;
 • zpracovatelé, s nimiž má Nemocnice řádně uzavřeny zpracovatelské smlouvy.

V souvislosti s poskytováním následné zdravotní péče poskytne Nemocnice Vaše osobní údaje související s příslušnou léčbou poskytovateli následné péče. Dále může Nemocnice poskytnout Vaše osobní údaje poskytovatelům zdravotních služeb a státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby kontroly a kontaktu s pacientem.

Na základě příslušných právních předpisů předává Nemocnice příslušné osobní údaje do Národních zdravotnických informačních systémů (NZIS) vedených Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS).

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy (Úřad pro ochranu osobních údajů, veřejný ochránce práv ad.).

5. Délka zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a interními předpisy Nemocnice, zejm. v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zdravotnické dokumentaci“). Na základě uvedené vyhlášky je zdravotnická dokumentace pacienta obecně uchovávána po dobu 5 let. Tato doba počíná běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž byl proveden poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny mj. v příloze č. 3 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.

Osobní údaje zpracovávané pro účely předání cenností pozůstalým zpracovává Nemocnice po dobu čtyř let od předání cenností. Lhůta byla stanovena v souvislosti s oprávněným zájmem Nemocnice pro účely případného soudního sporu.

Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní.

6. Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • plnění povinnosti správce stanovené právními předpisy, konkrétně:
  • zákonem o zdravotních službách;
  • vyhláškou o zdravotnické dokumentaci;
  • zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;
  • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;
  • zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech;
  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (nařízení o zdravotnických prostředcích);
  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro);
  • ad.
 • plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením této smlouvy – zejména dojde-li k dohodě mezi Vámi a Nemocnicí o Vaší účasti v rámci klinického výzkumu;
 • souhlas, v případě, že jste jej Nemocnici udělil/a;
 • oprávněný zájem Nemocnice na ochraně osob a majetku Nemocnice a oprávněný zájem ochrany Nemocnice pro případ soudních sporů.

7. Zabezpečení údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v řádně uzamčené místnosti, k níž mají přístup pouze oprávněné osoby.

Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány na zabezpečeném serveru Nemocnice, přičemž přístup ke složce je umožněn pouze příslušným osobám v souladu s právními předpisy a je chráněn přísnými a pravidelně aktualizovanými hesly. Přístupy k záznamům jsou logovány.

8. Poučení

Dále bychom vás rádi informovali, že ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva

 • právo požadovat omezení zpracování (v rozsahu, v němž nám zpracování nepřikazuje právní předpis);
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Svá práva můžete uplatnit na adrese: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 nebo na e-mailové adrese: dpo@homolka.cz. NNH Vás bude nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat o jejím vyřízení. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Kontakt

Pokud budete mít k tomuto zpracování jakékoliv otázky nebo připomínky, neváhejte se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Nemocnice, a to prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@homolka.cz

10. Stížnost na zpracování osobních údajů

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v NNH, můžete se obrátit na NNH jako správce Vašich údajů. Taktéž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz