Prevence trestné činnosti

Program prevence trestné činnosti (Criminal Compliance Program) představuje komplexní a ucelený systém interních předpisů, opatření a postupů pro prevence, detekci a reakci na případná závažná protiprávní či neetická jednání, či hrozící nebo vzniklé škodní události v Nemocnici Na Homolce (dále jen „Program“). Program představuje strategickou součást vnitřní kultury Nemocnice Na Homolce a je vydáván v souladu se strategií posilování dobrého jména, firemní kultury, etického chován a jednání v Nemocnici Na Homolce.

Program chrání Nemocnici Na Homolce před případnými negativními následky spojenými s trestní odpovědností či odpovědností za jiné protiprávní jednání přičitatelné Nemocnici Na Homolce. Program si klade za cíl zamezit vzniku protiprávního či neetického jednání v souvislosti s činností Nemocnice Na Homolce, případně zajistit efektivní odvrácení následků již vzniklého protiprávního či neetického jednání. Program si rovněž klade za cíl zajistit soulad interních pravidel s povinnostmi vyplývajících z právních předpisů, závazných norem, obecných etických zásad a rozhodnutí orgánů veřejné moci a dalších subjektů, které dopadají na činnost Nemocnice Na Homolce.

Hlavním nástrojem je propagace Programu vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod. Vedení Nemocnice Na Homolce schválením Programu:

  • dává jednoznačně najevo, že Nemocnice Na Homolce je odhodlána předcházet jakémukoliv protiprávnímu či neetickému jednání a uplatňovat vůči němu nulovou toleranci;
  • se zavazuje vždy jednat poctivě, spravedlivě a otevřeně;
  • se zavazuje nastavit transparentní vnitřní kontrolní a řídící systém a systém řízení rizik;
  • prosazuje napříč Nemocnicí Na Homolce kulturu, v níž není protiprávní či neetické jednání v žádném případně akceptovatelné;
  • usiluje o posílení morální chování zaměstnanců s možností otevřeného vyjadřování názorů při upozorňování na protiprávní či neetické jednání;
  • odpovídá za efektivní implementaci Programu.

Veškerá ustanovení Programu jsou závazná pro všechny zaměstnance Nemocnice Na Homolce a dopadá rovněž na osoby, které byť zprostředkovaně vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Nemocnici Na Homolce. Každý je povinen jednat legálně, eticky a vždy v souladu s Programem. 

K efektivnímu odhalení protiprávního či jinak neetického jednání přispívá zavedený vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné ohlásit podezření na protiprávní či jiné neetické jednání. Učinit oznámení je možné způsobem uvedeným v sekci: Podezření na protiprávní jednání 

Nemocnice Na Homolce se zavazuje zajistit oznamovatelům anonymitu a ochranu před odvetnými opatřeními. Nemocnice Na Homolce deklaruje, že nepodporuje jakékoliv protiprávní či jiné neetické jednání. Svou činnost vykonává v souladu s veškerými právními předpisy, interními předpisy, dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Program je dostupný na zde.