Zdravotně-sociální pomoc a podpora pacientů při snížené soběstačnosti

Patříte-li k pacientům se zdravotním hendikepem, kteří mají sníženou schopnost sebeobsluhy, přinášíme vám informaci o současné nabídce sociálních dávek a typech terénních zdravotně-sociálních služeb. Pokud jste hospitalizován/a u nás nebo jste k nám objednán/a na plánovaný léčebný výkon, můžete kontaktovat zdravotně-sociální pracovnice Nemocnice Na Homolce, které vám poskytnou komplexní sociální poradenství dle vašeho bydliště.

Zdravotně-sociální péče

Zdravotní služby

 • Tento typ služby je nazýván zdravotní domácí péče a vykonávají ji agentury zdravotní domácí péče nebo také home care. Dnes jsou tyto agentury rozšířené po celé České republice, působí v každém větším městě a v jeho regionu. Jejich náplní je provádění pouze zdravotních úkonů, které jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, např. odběry krve, aplikace injekcí, převazy ran, podávání léků, základní rehabilitace atd. Do kategorie zdravotní péče nepatří provádění hygienické péče či pomoc v domácnosti. Zdravotní domácí péči indikuje primárně praktický lékař. V případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení a potřeby návazné zdravotní péče potvrzuje poukaz ošetřující lékař a platí 14 dní. Dále přebírá odpovědnost za poukaz opět praktický lékař. Této služby je možno využít krátkodobě i dlouhodobě podle potřeby.

Sociální služby

 • I tyto služby jsou dostupné ve všech regionech, a to pod názvem pečovatelská služba nebo agentura osobní asistence. Informace o nich by měli poskytnout pracovníci na všech městských či obecních úřadech. Náplní těchto služeb je pomoc s úkony sebeobsluhy. Týká se pomoci s hygienickou péčí, nákupy, úklidem, doprovodu k lékaři apod. Na financování sociální terénní služby se podílí klient. Dle platné legislativy (zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění) je účast klienta maximálně 155 Kč za 1 hodinu pomoci.

Tísňová péče

 • Smyslem tísňové péče je zajistit seniorům a lidem se zdravotním hendikepem pocit bezpečí v jejich přirozeném prostředí, doma, aby zde mohli žít plnohodnotný život beze strachu. Uživatel nosí nepřetržitě u sebe tísňové tlačítko, díky kterému se v případě nouze může spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Jeho pracovníci mají kontakt na klientovy blízké osoby a jsou napojeni na integrovaný záchranný systém. V případě nouze s klientem komunikují a ihned mu zajistí potřebnou pomoc. V současné době je možnost využít tísňovou péči napříč regiony ČR – viz např. webové stránky: andelstrazny.eu, andelnadrate.cz, pomocvnebezpeci.cz.
 • https://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece
 • https://www.andelstrazny.eu
 • https://www.andelnadrate.cz/tisnova-sos-zarizeni
 • https://pomocvnebezpeci.cz/vase-24h-osobni-ochrana/seniori

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Dlouhodobé ošetřovné

 • Tato nová dávka ze systému nemocenského pojištění byla zavedena od 1. června 2018. Umožňuje péči o blízkého člověka v domácím prostředí v době, která následuje po jeho propuštění z nemocnice např. po vážném úrazu nebo nemoci, a to při jistotě finančního příjmu a ochrany před ztrátou dosavadního zaměstnání. Díky této dávce může osoba blízká čerpat až 90 kalendářních dní pracovního volna, přičemž za každý tento den dostane náhradu svého příjmu ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Dlouhodobé ošetřovné tak poskytuje rodině dostatečný čas na to, aby se mohla připravit a našla vhodné další řešení, například požádala o příspěvek na péči o pacienta nebo mu zajistila návaznou péči či pobyt v zařízení pobytových sociálních služeb. Bližší informace nejdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/cs/28608).

Invalidní důchod

 • Žádost o invalidní důchod vyřizují pobočky České správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště. K žádosti je nezbytné přinést občanský průkaz, rodný list, doklady o dosaženém vzdělání a potvrzení o všech vykonávaných zaměstnáních. U mužů je třeba doložit i vojenskou knížku. Pracovnice místní správy sociálního zabezpečení sepíše příslušný formulář a odešle žádost o lékařskou zprávu vámi uvedenému lékaři. Žádost posuzuje posudkový lékař. Vaše přítomnost u komise je žádoucí, pokud to váš zdravotní stav dovoluje. Přiznání invalidního důchodu závisí na vašem aktuálním zdravotním stavu, na míře vaší soběstačnosti a na prognóze onemocnění. Podrobné informace naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz).

Příspěvek na dietní stravování

 • Ledvinové onemocnění, cukrovka a další choroby vyžadují speciální dietu, která bývá spojena s vyššími finančními náklady. Příspěvek na dietní stravování je součástí dávky, o kterou můžete žádat, jste-li v hmotné nouzi. Příslušný formulář je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare kde najdete také všechny potřebné informace. Žádost vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště. K formuláři je nezbytné doložit lékařskou zprávu od vašeho specialisty. Než ale žádost podáte, vezměte v potaz, že při řízení týkajícím se všech dávek v hmotné nouzi jsou posuzovány finanční a majetkové poměry žadatele.

Příspěvek na bydlení

 • Tento příspěvek je přímo úměrný příjmům a výdajům žadatele. Jeho výše závisí na tom, zda je žadatel hlášen ve svém bytě sám/sama a jaké jsou jeho výdaje na domácnost – tedy na nájemné, plyn, elektřinu, vodné, stočné atd. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

POMOC PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM A TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Příspěvek na mobilitu

 • Příspěvek jako opakující se nároková dávka je určen osobě starší 1 roku, která se v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu někam dopravuje nebo je někam dopravována, a které nejsou poskytovány pobytové sociální služby (tj. v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Výše dávky je 550 Kč měsíčně.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

 • Průkaz mohou nárokovat klienti s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, kteří mají sníženou pohyblivost nebo zhoršenou orientaci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Průkaz má tři varianty v závislosti závažnosti postižení pohyblivosti nebo orientace. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.
 • http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz

Příspěvek na péči

 • Příspěvek je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Pro jednotlivé stupně je stanovena následující výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc:
stupeň
závislosti
částka počet nezvládnutých úkonů
I. lehká 880 Kč 3 – 4
II. středně těžká 4 400 Kč 5 – 6
III. těžká 12 800 Kč 7 – 8
IV. úplná 19 200 Kč 9 – 10
 • Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček úřadu práce). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením

Možnostmi pracovního uplatnění pro klienty se zdravotním postižením se dnes zabývá řada organizací, které mají zastoupení v celé ČR. Naše doporučení: obraťte se na Národní radu osob se zdravotním postižením, která má působnost ve všech krajích (http://www.nrzp.cz/). Sledujte webový portál pracovních nabídek pro zdravotně postižené (https://www.tip-prace.cz/ozp). Také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR má v programu zaměstnávání zdravotně a tělesně postižených https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim – věnovat by se vám měli pracovníci úřadu práce ve vašem bydlišti.


Euroklíč - významná pomoc pro handicapované Velkým pomocníkem pro handicapované osoby, zvláště pro vozíčkáře, maminky s dětmi do tří let a starší osoby, kteří se hůře pohybují, je projekt Euroklíč. Cílem projektu je zajistit postiženým osobám důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení například výtahů, svislých a schodišťových plošin, WC, apod. Pokud je takovéto zařízení osazeno tzv. Eurozámkem, je možné je použít prostřednictvím Euroklíče. Distributorem „Euroklíčů“ je především Národní rada osob se zdravotním postižením Praha. Více informací najdete na stránkách https://www.euroklic.cz/.

PALIATIVNÍ PÉČE

 • Paliativní péče je obor, který se věnuje nevyléčitelně nemocným v pokročilém stadiu onemocnění. Zaměřuje se na zmírnění závažných symptomů onemocnění obtížně zvladatelných v lůžkové i ambulantní péči a na poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržet maximální dosažitelnou kvalitu života nemocného a podpořit jeho i jeho blízké v procesu přijetí závažné, život ohrožující nemoci. 

Mobilní hospicová péče

 • Jedná se o službu nemocným, kteří již nejsou schopni dojíždět do ambulance a přejí si zůstat ve vlastním sociálním prostředí. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění. Péči poskytuje tým zdravotníků – lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní. Podpora je směřována i k pečující rodině.

Lůžková hospicová péče

 • Hospic je lůžkovým zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů onemocnění, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem je dosáhnout co nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin.

Zdroje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • https://www.mpsv.cz/