Léky na předpis

Léky na předpis

Informace o úhradách, cenách, průměrném aktuálním doplatku a výši tzv. započitatelného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění naleznete zde.

Co je to tzv. započitatelný doplatek?

Výše doplatku stanovená pro konkrétní lék, kterou je možno zahrnout do tzv. ochranného limitu.

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku
  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců

Pokud celkový součet těchto započitatelných doplatků překročí v kalendářním roce stanovený limit, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen.

Hodnotu započitatelného doplatku za Vámi odebrané léky najdete na každé účtence!

Jaká je platnost receptů a poukazů?

Recept vystavený lékařskou pohotovostní službou (též zubní) platí do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Ostatní recepty platí 14 kalendářních dnů. Recepty s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat (opakovací recept), platí 6 měsíců, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Pokud by v lékárně nebyl k dispozici předepsaný počet balení léků, může lékárník dobu platnosti eReceptu prodloužit až o 14 kalendářních dnů.

Poukaz na zdravotnické prostředky (berle, ortézy, obvazový materiál…) má platnost 1 měsíc.

Jaké množství léku může lékař předepsat?

Na receptu smí být předepsán pouze takový počet balení, který odpovídá  léčebné dávce na 3 měsíce.

Pokud je pacientův zdravotní stav stabilizován a nevyžaduje častější návštěvy lékaře, je možné výdej předepsaného léku opakovat. Tzv. opakovací recept potom musí být označen pokynem „opakovat“ a počtem výdejů předepsané dávky. Takto ale nelze předepsat lék s obsahem návykové látky (léky na spaní, proti úzkostem, některé léky na tlumení bolesti…)

Co je to generikum a generická záměna?

Generický lék (generikum) je kopií původního originálního léčiva. Na trh přichází až po uplynutí patentové ochrany originálu. Jeho cena je nižší, protože nemusí krýt náklady na původní výzkum a vývoj. Obsahuje stejné léčivo ve stejném množství jako příslušný originální přípravek a má i stejnou lékovou formu (např. tablety, tobolky, kapky, mast…). Typ a poměr použitých pomocných látek (plniv, pojiv, barviv apod.) může být od originálu odlišný.

Záměnu přípravků obsahujících toto generikum či originál (generická záměna) smí lékárník provést bez konzultace s lékařem (pokud ovšem lékař neoznačí recept heslem „nezaměňovat!“). Pacient musí být o záměně informován a musí s ní souhlasit.