Chemická lumbální sympatektomie pod CT (CHSEL)

Úvod

Následující text Vám má podat informace k vyšetření, které se nazývá chemická lumbální sympatektomie. Popisuje, jak se vyšetření provádí a jaká jsou jeho možná rizika. Nemá nahrazovat rozhovor s Vaším lékařem, ale slouží jako východisko pro tuto diskusi. Poté, co Vám bude podstata výkonu zcela jasná a budete s jeho provedením souhlasit, podepíšete tzv. informovaný souhlas.

Co je chemická lumbální sympatektomie pod CT kontrolou?

Jedná se o jednu z metod používanou k léčbě bolesti, která provází poruchy prokrvení dolních končetin, nejčastěji ischemickou chorobu dolních končetin, může být též indikována při léčbě bolestí amputačního pahýlu a u fantomových bolestí po amputaci dolní končetiny a u jiných poruch prokrvení (Raynadův syndrom, bolesti po omrzlinách apod.), též z dalších méně častých příčin. Provádí se pod kontrolou CT neboli počítačového tomografu, kde se k zobrazení využívá rentgenové záření.

Proč potřebuji tento výkon?

Výkon Vás může zbavit bolestí dolních končetin, jejichž příčiny jsou vyčteny výše. Pokud Vás lékař na tento výkon posílá, že Vaše obtíže tímto mohou být zmírněny či odstraněny. Provedení sympatektomie pod CT je velmi elegantní a rychlou metodou. Podobný typ výkonu lze provést chirurgicky, přičemž chirurgický výkon je vždy delší, jednoznačně více zatěžující a v mnoha případech ho z různých důvodů nelze provést.

Kdo rozhodl o výkonu?

Lékař, který Vás vyšetřil ambulantně nebo při pobytu v nemocnici zná Váš zdravotní stav a rozhodnul se, že prospěch z navrhovaného výkonu významně převyšuje možná rizika. Konzultoval Vaše onemocnění s radiodiagnostickým oddělením a usoudil, že tato metoda je vhodná. Nicméně máte možnost vyjádřit svůj názor, který musíme brát na zřetel a pokud po rozhovoru s lékařem usoudíte, že výkon nechcete podstoupit, máte právo je odmítnout. Je to Vaše svobodné rozhodnutí, ke kterému můžete zodpovědně přistoupit až po zvážení všech informací o svém zdravotním stavu a o alternativních vyšetřeních a léčebném postupu.

Kdo bude provádět CHSEL?

Specialista, který se nazývá rentgenolog (případně invazivní radiolog), který má kvalifikaci obsluhovat rentgenový přístroj, je vyškolen v technice provádění výkonu. Při vyšetření pomáhá lékaři rentgenový laborant, který ovládá rentgenový přístroj.

Kde se bude výkon provádět?

Na radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice, na vyšetřovně CT.

Jak se mám připravit na výkon?

Na výkon budete krátkodobě hospitalizován/a na oddělení cévní chirurgie, výjimečně na oddělení jiném? Na výkon nemusíte přijít zcela nalačno, stačí, když nebudete jíst cca 2 – 3 hodiny před výkonem, i když jídla, která požijete v den výkonu by měla být spíše lehká, 1/2 hodiny před výkonem se můžete napít. Můžete normálně užívat léky, které běžně užíváte. Těsně před výkonem Vám sestra aplikuje do svalu injekci proti bolesti. Na CT vyšetřovnu, kde se výkon provádí budete převezen většinou na posteli.

Co se vlastně při CHSEL odehrává?

Těsně před výkonem dostanete do svalu injekci proti bolesti, nepoužívá se lokální anestezie. Při výkonu budete ležet na boku či na zádech, a nebudete se hýbat, celý výkon trvá většinou 15 – 20 minut, výjimečně déle. Z boku či zezadu lékař zavede tenkou jehlu (tenčí než na odběr krve) do místa, kde probíhají kmeny sympatického nervstva (vedle páteře) a injikuje léčebnou směs sestávající z alkoholu a malého množství kontrastní látky, celkové množství směsi je okolo 10 ml. Aplikace směsi může být spojena s nepříjemnými zážitky – většinou bolestmi do břicha či do zad, též se můžete celkově potit. Protože před výkonem dostanete injekci proti bolesti, jsou bolesti většinou dobře snesitelné. Poté, co je směs umístěna, lékař vytáhne jehlu a místo přelepí. Pro to, aby lékař mohl výkon provést, bude potřebovat Váš informovaný souhlas.

Co se děje po výkonu?

Po výkonu budete uložen/a na lůžko, kde v klidu setrváte cca 4 hodiny, můžete si dojít na WC, můžete jíst i pít, v nemocnici zůstanete přes noc. O rozpisu dalších kontrol Vás bude informovat lékař, který Vás na výkon objednal.

Je riziko nějakých komplikací?

Jako u všech intervenčních výkonů, i při CHSEL existují určitá malá rizika spojená s prováděním výkonu (1 – 5 %), lze je dělit do následujících skupin:
a) infekční komplikace v místě vpichu a v místě uložení léčebné směsi – většinou se jedná o hnisavé infekce, které se léčí antibiotiky, výjimečně je nutné přistoupit ke složitějším zákroků (jmenovitě chirurgickým), vyšší riziko výskytu těchto komplikací je u pacientů s cukrovkou a pacientů jinak oslabených.
b) Poškození okolních orgánových struktur – zejména ledvinné pánvičky či močovodu, nechtěná punkce cév nemá při použití tenké jehly význam, výjimečně se může objevit krvácení v místě vpichu, přičemž v některých případech je nutná následující chirurgická či nechirurgická intervence;
c) lokální reakce na terapeutickou směs – náhlé snížení tlaku – pokud se však výkon se v jednom sezení provádí pouze na jedné straně, riziko malé;  výjimečně srdeční selhání u pacientů s onemocněním srdce a vyšší riziko vegetativních komplikací – přechodné poruchy vyprazdňování střev a močového měchýře, zvýšená citlivost v průběhu některých nervů, které odstupují blízko místa, kam se ukládá léčebná směs (na hýždích, na hrázi na stehně, v zádech).

Co je informovaný souhlas?

Protože CHSEL patří mezi tzv. intervenční výkony, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při vyšetření, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace vyšetření. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

Na závěr

Některé otázky jsme Vám snad zodpověděli tímto textem, ale znovu podotýkáme, že je jen úvodem k diskusi s Vaším lékařem o Vašem zdravotním stavu, nutných vyšetřeních a léčbě. Ujistěte se, že máte dostatek informací o … vyšetření, než podepíšete informovaný souhlas.