Důležité informace pro indikující lékaře

 • Některá vyšetření vyžadují speciální přípravu minimálně 1 den před vyšetřením a v den vyšetření.
  - irrigografie, enteroklýza apod.
 • Před každým vyšetřením musí být pacientovi vysvětlen důvod a očekávaný přínos vyšetřovací metody. 
 • Pacient musí být předem seznámen s přípravou na vyšetření a s jeho průběhem. 
 • Pacient musí být dopředu poučen o možných rizicích či komplikacích zvolené vyšetřovací metody.
 • U metod s rtg zářením (skiaskopie, skiagrafie CT, mamografie) musí být ženy v reprodukčním věku upozorněny na možnost ozáření plodu.
  – těhotné ženy jsou tímto způsobem vyšetřeny pouze z vitální indikace, která je ojedinělá!!!
 • Pacient ve spolupráci s indikujícím lékařem zajistí informace o případné alergii (lékové, potravinové či jiné), užívaných lécích a o předchozích chirurgických zákrocích (zejména pokud se týkají vyšetřované oblasti).
 • Pacient musí být již předem cíleně dotázán, zda se neléčí se štítnou žlázou (pacienti před léčbou radioaktivním jódem nesmí být vyšetřeni jodovou kontrastní látkou intravenózně).
 • Každý pacient přicházející k vyšetření z jiného pracoviště s sebou vezme svou dostupnou zdravotní dokumentaci včetně snímků z předchozích vyšetření (pokud jsou k dispozici).
 • Informovaný souhlas
  Před náročnějšími vyšetřeními/výkony, která jsou spojena s určitými (byť zcela minimálními riziky), je nutné, aby udělil pacient svůj výslovný souhlas. Před jeho udělením musí být pacient srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích či možných komplikacích. Písemný informovaný souhlas bude následně součástí zdravotnické dokumentace. U dětí do 18 let udělují souhlas rodiče nebo zákonní zástupci.