Klinická onkologie (ONKO)

Onkologie - Nemocnice na Homolce

O nás

Představuje specializované ambulantní pracoviště pro dospělé, které poskytuje komplexní onkologickou péči s výjimkou radioterapie nemocným s diagnózou tzv. solidních nádorů. Pracoviště klinické onkologie je vybaveno vedle ordinací aplikační místností, kde pacienti podle přání i s hudební kulisou prodělávají cytostatickou léčbu.


Naše služby

Provádíme komplexní diagnostiku a léčbu nemocí srdce a cév. Provádíme invazivní i neinvazivní diagnostické a léčebné metody.

  • K onkologické léčbě přebíráme pacienty z jednotlivých oddělení Nemocnice Na Homolce. Vedle těchto nemocných, kteří tvoří 80 % našich pacientů, přijímáme do péče i nemocné z jiných pražských i mimopražských pracovišť. Kromě toho poskytujeme konzultační služby všem oddělením Nemocnice Na Homolce, včetně konzultace radioterapeutické. Radioterapeutický servis nemocným zajišťuje z převážné části oddělení radioterapie FN Motol, které disponuje vyspělou radioterapeutickou technikou a je vedoucím pracovištěm naší KOS..V léčbě většiny nádorů uplatňujeme týmovou spolupráci. Mamologický tým funguje 1x týdně za účasti chirurga, onkologa, histopatologa a diagnostika, kde je stanovena léčebná strategie u jednotlivých nemocných před zahájením léčby. Tým v podobném složení několika specialistů včetně internistů, endoskopistů a pneumologa stanovuje léčebný postup u pacientů s malignitami GIT a plic. Práce tohoto týmu vychází z požadavků oddělení pro hospitalizované pacienty s diagnostikovanými malignitami.
  • Nemocní jsou léčeni ambulantně systémovou terapií, tedy chemoterapií, hormonální či imunomodulační terapií. Rutinně zavádíme centrální žilní porty pro pacienty s výhledem dlouhodobé chemoterapie, což je pro nemocné i ošetřující personál velmi komfortní. Zavedení portu je prováděno ve spolupráci s cévním oddělením NNH. Máme minimální postoperační komplikace. Nedílnou součástí péče je i podpůrná léčba, zejména léčba analgetická a symptomatická. V případě vzniku léčebných komplikací jsou k dispozici vyčleněná lůžka v základních oborech, zejména na interním oddělení. Zvláště komplikované hematologické stavy se řeší na základě dlouhodobé spolupráce na I. interní klinice VFN nebo Ústavu hematologie a krevní transfúze Praha. Léčebné komplikace cytostatické terapie, které si vyžádají hospitalizaci, však nastávají u méně než 1 % pacientů.
  • Preterminální a terminální stavy nemocných řešíme na základě spolupráce s hospicem Štrasburk v Praze nebo cestou domácí péče. Pro tento účel je vyčleněna nemocnicí kontaktní pracovnice, která zprostředkovává fungování této služby.
  • Konzultační činnost poskytujeme v rámci Nemocnice Na Homolce a dle potřeby i jiným pracovištím nebo odborným lékařům v terénu. Samozřejmou konzultační činností je telefonické spojení s pacienty, zejména s těmi, kteří jsou léčeni chemoterapií.