Fibrilace síní - nejčastější srdeční arytmie

prof. MUDr. Petr Neužil CSc., FESC, primář kardiologického oddělení

Fibrilace srdečních síní je závažná porucha rytmu (arytmie), která je současně nejčastější poruchou srdečního rytmu v naší populaci a její výskyt i nadále roste. Může způsobit i mrtvici.

„Při této poruše rytmu se stěna síní nedostatečně stahuje – chaoticky se míhá – a tím se zhoršuje proudění krve v srdečních oddílech,“ říká profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení.

Nárůst výskytu, tedy jakási arytmická epidemie, je podmíněn nejspíše kombinací více faktorů, ale jedním z nejzásadnějších je změna životního stylu. Je ale také často sdružen s dalším srdečním onemocněním.

Podle něho léky, které se používají k léčení arytmií, tzv. antiarytmika, již dnes nepředstavují první linii léčby. Stále více se uplatňuje cílená, tedy kurativní léčba, kterou se snaží lékaři šíření srdeční arytmie odstranit jednou provždy. Ta patří k hlavním trendům současného vývoje kardiologické a kardiochirurgické léčby.

Sraženiny krve mohou být osudové

Nejčastější komplikací fibrilace síní je cévní mozková příhoda. Vzniká tím, že při nepravidelném průtoku krve srdcem vznikají v srdci krevní sraženiny. Ty pak cestují tepenným řečištěm dále ze srdce a nejblíže na této cestě ze srdce jsou krční tepny, které zásobují mozek.

„Pokud do nich sraženina vnikne, zastaví se průtok krve do mozku a dochází k nezvratnému odumření tkáně, tedy pokud nedojde k urychlenému obnovení průtoku. Je to velmi obdobné jako při vzniku infarktu myokardu; tam se ale ucpávají tepny – říkáme jim věnčité, koronární,“ uvádí profesor Neužil.

V posledních 20 letech bylo prokázáno, že prevence srážení, tzv. antikoagulace, tedy podávání léků, které snižují krevní srážlivost, vede k účinné prevenci mozkové mrtvice při vzniku fibrilace síní.

Po řadu let byl jediným takovým lékem warfarin, tedy původně jed na krysy, který měl celou řadu vedlejších účinků. V posledních letech byly vyvinuty nové preparáty, které tyto negativní účinky překonaly a jsou velmi bezpečné.

„Mezi nové trendy prevence mozkové mrtvice patří také katetrizační, tedy neoperační cestou zaváděný uzávěr ouška levé síně, jakési výchlipky ve stěně levé srdeční síně, což je nejčastější místo vzniku uvedené krevní sraženiny,“ uvedl prof. Neužil.

Jak se pozná fibrilace

Fibrilace síní se může u každého pacienta projevit různými příznaky. Nejčastěji si pacienti stěžují na bušení srdce a rychlý puls. Jiní si zase všimnou nepravidelného tepu svého srdce. U některých lidí se fibrilace síní projevuje sníženou výkonností při tělesné zátěži, zadýcháváním se, nadměrným pocením nebo svíravou bolestí na hrudi. Pacienta mohou také postihnout mdloby, může trpět průjmy nebo hubnout. Někdy se projeví také tzv. periferní pulzový deficit, který je popisován jako rozdíl mezi počtem stahů srdce a počtem tepů na periferní cévě. Někteří pacienti však nemají žádné příznaky, fibrilace síní se u nich odhalí zcela náhodou při vyšetření elektrokardiografie (EKG).

 Jak „zpomalit“ rychlé srdce

Volba vhodného typu léčby je u pacientů s fibrilací síní individuální. Při jejím výběru bere lékař v úvahu aktuální zdravotní stav pacienta (např. přidružené nemoci, věk, příznaky arytmie, užívané léky apod.).

Pacient s fibrilací síní může být léčen pomocí medikamentů, katetrizačně nebo chirurgicky. Prostřednictvím léků, tzv. antiarytmik, je možné upravit srdeční rytmus nebo srdeční frekvenci.

U některých pacientů se odstraňuje porucha srdečního rytmu tzv. elektrickou kardioverzí. Cože je jednorázový zákrok, kdy se pomocí defibrilátoru přes hrudník do srdce pošle elektrický proud, který přeruší arytmii. Pokud se fibrilace síní po zákroku objeví znovu, je vhodné zvolit jiný typ léčby.

Zatímco chirurgickou léčbu, tzv. MAZE proceduru, provádí kardiochirurg, katetrizační výkon, tedy ablaci, provádí kardiolog. Při katetrizační ablaci se vpichem přes třísla do cév zavedou katetry. Tyto ohebné nástroje dokážou snímat elektrické signály a stimulovat srdce. Přes ablační katetr se vyšle do svaloviny u ústí plicních žil v levé síni vysokofrekvenční proud, který odstraní srdeční tkáň v místě, kde fibrilace síní vzniká, a tím odstraní arytmii jednou provždy. Přibližně u jedné třetiny pacientů se však zákrok musí zopakovat.

Problematikou srdečních arytmií se zabývá u nás - Antiarytmická jednotka