Komplexní cerebrovaskulární centrum

Cévní mozková příhoda (CMP) je způsobena v 80 – 85 % buď nedokrevností při tepenném uzávěru (ischemická CMP), nebo v 15 – 20 % krvácením do mozku, mozkových plen, mozkových komor nebo do více oddílů (hemoragická CMP). Incidence všech typů CMP v ČR je 420/100 000 obyvatel/rok a jde o třetí nejčastější příčinu smrti a o první nejčastější příčinu dlouhodobé závislosti (těžké invalidity).

V současnosti je v Praze dle průzkumu Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti 52 neurointenzivistických lůžek, která lze jen zčásti využít pro péči o CMP, protože se zde léčí i další těžké stavy v neurologii (status epilepticus, polyradikuloneuritidy, neuroinfekce, dekompenzované maystenie a další); spolu se Středočeským krajem je to 65 lůžek pro více než 2,5 milionu obyvatel namísto potřebných nejméně 80 (minimálně 3 iktová – nikoli obecně neurointenzivistická - lůžka na 100 000 obyvatel)

V léčbě CMP se uplatňuje řada sofistikovaných, ale v ČR omezeně dostupných metod. Konkrétně to je trombolytická (celková i lokální intraarteriální) léčba  a řada postupů u ischemického iktu, zejména mechanické endovaskulární odstranění trombu a léčba stenóz mozkových a přívodných tepen angioplastikou nebo stentem. Další oblastí je ošetřování zdrojů krvácení do mozku nebo mozkových plen - coiling tepenných výdutí, embolizační techniky u arteriovenózních malformací mozku a míchy, léčba malformací gamanožem.

V léčbě CMP se uplatní i řada neurochirurgických technik: odstranění mozkového krvácení, operační vyřazení tepenné výdutě (clipping) nebo cévní malformace, dekompresní kraniektomie a zevní komorové drenáže v řadě urgentních situací, operace stenóz přívodných mozkových tepen, intra-extrakraniální mikroanastomozy ve velmi speciálních případech a další výkony.


Vývoj diagnostických i léčebných metod je velmi rychlý a celosvětově je jasný trend jejich soustředění do specializovaných center, která ošetřují velké počty nemocných, jimž mohou nabídnout jednak moderní a investičně náročnou infrastrukturu (CT, MRI, angiolinky, kvalitní neurointenzivistické zázemí), jednak 24/7 připravený tým vysoce erudovaných neurologů, neurochirurgů, neuroradiologů a cévních chirurgů. Problém je, že tyto metody je nutno použít velmi akutně během prvních nejvýše 4,5 hodin po vzniku příhody („time is brain“), a proto je přímá cesta na specializované pracoviště nejefektivnější. Naopak sekundární překlad z nižšího na vyšší typ pracoviště v situaci, kdy jde o minuty, je méně efektivní – i když lepší než nic.

Moderní intravenózní trombolytická léčba je v ČR poskytována 3.5 % nemocných s ischemickým iketm, přičemž cílový stav by měl být kolem 20 %! Ještě horší situace je u endovaskulárních výkonů řešících akutní tepenné uzávěry, kterých je v celé ČR prováděno nejvýše 40 – 50 ročně, přestože správných indikací je nejméně 20 x více! Přitom právě tato moderní akutní léčba a ošetřování nemocných na specializovaných jednotkách má rozhodující vliv na výsledný stav.


V roce 2010 získala NNH statut Komplexního cerebrovaskulárního centra na základě splnění podmínek daných Věstníkem MZ ČR z března 2010 (Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v České republice). Druhým centrem v Praze a Středočeském kraji je Ústřední vojenská nemocnice Praha.

 1. Pro rajonní nemocné zajišťovat péči na úrovni Cerebrovaskulárního centra nižšího typu (= iktové jednotky, kde se provádí konzervativní léčba a intravenózní trombolýza)
 2. Pro rajonní pacienty a nemocné z regionu Praha a Středočeský kraj (a pro některé velmi specializované postupy jako léčba arteriovenózních malformací gamanožem pro celou ČR) musí zajišťovat superspecializovanou péči o všechny typy cévních onemocnění mozku.
 1. Přijímání nemocných s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP), jejich akutní diagnostika a léčba
 2. U indikovaných nemocných s akutní ischemickou CMP provádění intravenózní nebo intraarteriální trombolýzy nebo mechanické endovaskulární odstranění trombu
 3. U nemocných s akutním krvácením z tepenné výdutě indikace a provedení endovaskulární léčby (coiling) nebo neurochirurgické léčby (clipping)
 4. U nemocných s krvácením z cévní malformace rozhodnutí o optimální nebo i kombinované léčbě (operace – ozáření gamanořem – embolizace)
 5. U nemocných se symptomatickou nebo asymptomatickou stenózou přívodných mozkových tepen akutní nebo odložená operace či endovaskulární angioplastika a/nebo zavedení stentu
 6. U nemocných s krvácením do mozku rozhodnutí o operačním odstranění hematomu
 7. Ve speciálních případech dekompresní kraniektomie, zevní komorová drenáž
 8. U všech nemocných s ischemickou CMP komplexní diagnostika příčiny. 32 % má příčinu kardiologickou (embolie ze srdce); 60 % má příčinu v postižení přívodných mozkových nebo mozkových tepen, 5- 10 % má podklad v hyperkoagulačním stavu. Každá příčina vyžaduje specifickou terapii a sekundární prevenci.
 9. Poskytování časné rehabilitační péče a sociálního pradenství
 10. Indikace následné péče