Antiarytmická jednotka

Vedoucí lékař:

MUDr. Lucie Šedivá, PhD.
Tel: +420 257 272 221
Email: lucie.sediva@homolka.cz

Staniční sestra:

Kristýna Kemzová
Tel: +420 257 272 227
Email: kristyna.kemzova@homolka.cz

Sekretariát:

Pavla Křupková Kondrašová
Tel.: +420 257 272 950
Fax.: +420 257 272 898

Email: pavla.krupkova@homolka.cz 

Objednání:

Kde nás najdete

Umístění: 2. patro hlavní budovy Nemocnice Na Homolce
barva výtahu: oranžový, bílý

Antiarytmická jednotka je lůžkové oddělení, které se preferenčně zabývá diagnostikou a léčbou poruch srdečního rytmu, tedy srdečními arytmiemi. Kromě léčby farmakologické (podávání léků, které upravují srdeční rytmus) je hlavní náplní činnosti péče o nemocné, kteří podstoupí některou z forem nefarmakologické léčby arytmií. Vedle 9 lůžek určených hospitalizovaným nemocným jsou na tomto oddělení k dispozici 4 lůžka denní kliniky, na nichž je poskytována péče především ambulantním pacientům, kteří potřebují krátkodobou monitoraci po nekomplikovaném antiarytmickém zákroku.

Ročně je na tomto oddělení hospitalizováno více jak 1800 pacientů, ambulantně ošetřeno přes 1000 nemocných. O  nemocné se zde stará tým specializovaných sester a lékařů, vyškolených v oboru arytmologie, který široce spolupracuje s ostatními částmi arytmologického servisu: implantačním a elektrofyziologickým sálem, technickou podporou oboru a kardiostimulační ambulancí. Jsou zde ošetřováni nemocní indikovaní k implantaci kardiostimulátoru nebo defibrilátoru a také skupina nemocných, kterým je pro srdeční selhání implantován kardiostimulátor/defibrilátor s možností resynchronizační léčby. Nejčastějším zákrokem na lůžcích denní kliniky je elektrická kardioverze fibrilace síní, kterých je ročně prováděno zhruba 400.

V péči o nemocné se srdečním selháním úzce spolupracuje s Oddělením akutní kardiologie. Jednou z hlavních náplní práce na antiarytmické jednotce je péče o nemocné, u kterých je provedena katetrizační ablace. V našem Kardiocentru je prováděno široké spektrum těchto výkonů, od nejjednodušších po komplexní výkony, řešící nejsložitější arytmie jako jsou komorové tachykardie, nebo fibrilace síní. Ošetřovatelský personál má k disposici nejmodernější technické vybavení, umožňující kvalitní péči i o nejkomplikovanější případy.

Antiarytmická jednotka slouží také jako školící centrum pro lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání.  Velký důraz je kladen i na celoživotní vzdělávání kmenového personálu, lékaři i sestry se pravidelně aktivně i pasivně zúčastňují domácích i zahraničních vzdělávacích akcí – kongresů, symposií, workshopů.

Komplexní ošetřovatelskou péči zajišťuje tým všeobecných sester se specializačním a vysokoškolským vzděláním v oboru ošetřovatelství se zaměřením na arytmologii.