Radiofrekvenční ablace pod kontrolou zobrazovacích metod

Úvod

Následující text Vám má podat informace k výkonu, který se nazývá perkutánní radiofrekvenční ablace pod kontrolou zobrazovacích metod. Popisuje, jak se výkon provádí a jaká jsou jeho možná rizika. Nemá nahrazovat rozhovor s Vaším lékařem, ale slouží jako východisko pro tuto diskusi. Pokud se tento výkon provede jako plánovaný, budete mít dost času probrat celou proceduru se s lékařem, který výkon požaduje i s lékařem, který výkon bude provádět. Pokud se bude výkon provádět z naléhavé potřeby, bude na to méně času, přesto byste měl obdržet dostatečné vysvětlení, než podepíšete informovaný souhlas.

Co je perkutánní radiofrekvenční ablace (RFA) pod kontrolou zobrazovacích metod?

Perkutánní radiofrekvenční (dále pouze RF) ablace je intervenční výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT - tedy počítačové tomografie nebo UZ - ultrazvuku.
Účelem intervence je tepelná destrukce expanzivně se chovajících ložisek (nejčastěji metastáz) parenchymatózních orgánů (jako jsou játra, ledviny, plíce apod.). U vybraných pacientů s konkrétním typem onemocnění je RFA nyní již ustanovená, efektivní a bezpečná metoda. Jedná se o minimálně invazívní metodu.

Proč potřebuji radiofrekvenční ablaci?

Protože se u Vás zjistila přítomnost patologického ložiska v parenchymatozním orgánu (viz výše) a Vaši ošetřující lékaři se usnesli, že je nutno toto ložisko odstranit. RFA je ve Vašem případě nejschůdnější a nejméně invazivní metodou destrukce tohoto ložiska. Někdy se dají tato ložiska odstranit též operativně, ale operace s sebou nese veškerá rizika otevřeného výkonu s celkovou anestézií. V mnoha případech nelze tento typ operací z různých důvodů provést vůbec.

Kdo rozhodl o výkonu?

Lékaři, který Vás vyšetřili ambulantně nebo při pobytu v nemocnici znají Váš zdravotní stav a rozhodli se, že prospěch z výkonu významně převyšuje možná rizika. Konzultovali Vaše onemocnění s radiodiagnostickým oddělením a usoudili, že tato metoda je vhodná. Nicméně máte možnost vyjádřit svůj názor, který musíme brát na zřetel a pokud po rozhovoru s lékařem usoudíte, že výkon nechcete podstoupit, máte právo je odmítnout. Je to Vaše svobodné rozhodnutí, ke kterému můžete zodpovědně přistoupit až po zvážení všech informací o svém zdravotním stavu a o alternativních výkonech a léčebném postupu. Pokud přes náležité vysvětlení odmítnete navrhovaný výkon, vyžádá si od Vás lékař písemné prohlášení („negativní revers“), kde bude zapsáno vyjádření  lékaře s podpisem obou stran – Vaší i lékaře.

Kdo bude výkon provádět?

Specialista, který se nazývá rentgenolog (případně invazivní radiolog), který je vyškolen v technice výkonu, má k disposici adekvátní instrumentarium a umí ho obsluhovat. Při výkonu pomáhá lékaři rentgenový laborant, popřípadě též sestra.

Kde se bude výkon provádět?

Na radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice, nejčastěji na vyšetřovně CT, popřípadě na vyšetřovně UZ.

Jak se mám připravit na výkon?

Výkon se provádí za hospitalizace v nemocnici. Pokud nebudete hospitalizován/a z jiného důvodu, budete na krátkou dobu (cca 2 dny) k výkonu přijat/a. Za Vaši přípravu před tímto vysoce specializovaným výkonem je odpovědný Váš ošetřující lékař. Zajistí kompletní biochemické vyšetření, vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, koagulačních faktorů, popřípadě anesteziologické a další nutná vyšetření.
Zobrazení patologického ložiska - výběr zobrazovacích metod a další vyšetření jsou pro každého pacienta indikována individuálně.
Před výkonem má pacient většinou zavedenu žilní kanylu.
Po výkonu je pacient uložen na lůžko indikujícího oddělení ke  sledování.

Co se vlastně při RFA odehrává?

Před výkonem Vám bude podána analgosedace, budete mít zavedenou žilní kanylu. Na vyšetřovně, kde se bude výkon provádět budete uložen/a do polohy umožňující nejlepší přístup k ložisku. V této poloze musíte po dobu výkonu pokud možno bez pohybu setrvat.
Lékař provádějící výkon zaměří přístrojem ložisko, určí nejbezpečnější přístup, provede lokální znecitlivění místa vpichu, zavede instrumentarium pro RFA, zkontroluje, že je umístěno v ložisku, poté aplikuje radiofrekvenční vlny (podobného původu jako vlny v mikrovlnné troubě) po určitý konkrétní čas (zhruba 15 minut), o kterém Vás bude průběžně informovat. Poté instrumentarium odstraní a místo vpichu převáže.

Bude to bolet?

Protože se výkon provádí většinou v analgosedaci (celkové podání léků proti bolesti) a současně s lokálním umrtvením místa vpichu jehly, je většinou velmi dobře snesitelný. Nepříjemné – přechodně bolestivé, bývá samotné zavedení instrumentaria do ložiska, jedná se však o krátkodobý diskomfort. Též aplikace radiofrekvenčních vln může být během výkonu nepříjemná, přičemž bolestivost je pokud možno minimalizována podáním látek proti bolesti.

Jak dlouho výkon trvá?

Trvání výkonu je značně individuální v závislosti na uložení ložiska a jeho velikosti, odhad času Vám upřesní lékař, který bude výkon provádět.

Co se děje po výkonu?

Po výkonu budete odvezen/a na oddělení, kde jste hospitalizován/a. Krátkodobě Vás bude sledovat lékařský personál, kontrolovat místo vpichu a Váš celkový stav. Pokud byste zaznamenal/a krvácení z místa vpichu, zvětšující se bolestivost či jiné nepříjemné pocity místní či celkové, sdělte to ihned ošetřujícímu personálu. O dalším postupu Vás bude informovat ošetřující lékař.

Je riziko nějakých komplikací?

Výskyt komplikací je při těchto výkonech obecně nízký. Může se jednat o závažné komplikace vyžadující hospitalizaci a neplánované prodloužení pobytu v nemocnici, zcela výjimečně trvalé následky.
Komplikace lze rozdělit na obecné (krvácení v místě punkce či v okolí ložiska, infekce, symptomatická plicní embolie…) a na orgánové, tedy poškození orgánu v cestě zavádění instrumentaria.
Komplikace relativně nezávažné zahrnují bolest v místě intervence, odeznívající, zejména večerní, subfebrilie z rozpadu ložiska dobře korigovatelné aplikací nesteroidních antiflogistik, krátkodobé prodloužení pobytu nemocnici bez jiných závažných komplikací apod.

Kdo hodnotí výkon a jak se dozvím výsledek?

Lékař, který Vás ošetřuje, zajistí po domluvě s lékařem provádějícím RFA následné kontroly na CT – při nich se dá posoudit, zdali se ložisko zmenšuje a klesá jeho prokrvení (požadovaný efekt) či nikoliv. Kontroly jinými zobrazovacími metodami budou provedeny dle úsudku Vašeho ošetřujícího lékaře. Konečný efekt závisí na velikosti a povaze ložiska, na jeho přístupnosti při RFA a též na spolupráci pacienta.

Co je informovaný souhlas?

Protože se RFA považuje za větší výkon, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován/a o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při výkonu, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace výkonu. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Jedině v situacích, které si vynucují okamžité jednání, např. při ohrožení života, bezvědomí nebo v jiných případech neschopnosti rozhodovat, musíme sami rozhodnout o výkonu a léčbě a budeme Vás informovat dodatečně. Jiné osoby za Vás rozhodovat nemohou. Zákon připouští výjimky jenom u osob, které nejsou schopny v odůvodněných případech schopny takové rozhodnutí učinit zodpovědně samy. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

Na závěr

Některé otázky jsme Vám snad zodpověděli tímto textem, ale znovu podotýkáme, že je jen úvodem k diskusi s Vaším lékařem o Vašem zdravotním stavu, nutných vyšetřeních a léčbě. Ujistěte se, že máte dostatek informací, než podepíšete informovaný souhlas.