Endovaskulární léčba mozkové výdutě

Úvod

Následující text Vám má podat informace k výkonu, který se nazývá endovaskulární léčba mozkové výdutě. Popisuje, jak se výkon provádí a jaká jsou jeho možná rizika. Nemá nahrazovat rozhovor s Vaším lékařem, ale slouží jako východisko pro tuto diskusi. Pokud se tento výkon provede jako plánovaný, budete mít dost času probrat celou proceduru s lékařem, který výkon požaduje i s lékařem, který výkon bude provádět. Pokud se bude výkon provádět z naléhavé potřeby, bude na to méně času, přesto byste měl obdržet dostatečné vysvětlení, než podepíšete informovaný souhlas.

Co je endovaskulární léčba mozkové výdutě?

Na základě předchozího klinického vyšetření a vyšetření pomocí zobrazovacích metod u Vás byla diagnostikována výduť (aneuryzma) na mozkové tepně. Jde obvykle o vakovitou výchlipku v zeslabené stěně mozkové cévy, nejčastěji uloženou v místě jejího větvení. V průběhu času dochází ke zvětšování výdutě, rychleji  působením vysokého krevního tlaku, sklerotických a jiných změn. Výduť (aneuryzma) může být klinicky němá nebo se může projevovat opakovanými bolestmi hlavy či jinými obtížemi. Způsobují je opakovaná malá krvácení z výdutě (tzv. „ronění“) nebo tlak výdutě na okolní mozkovou tkáň. Nejčastějším a nejzávažnějším klinickým projevem aneuryzmatu je však život ohrožující krvácení do mozkových obalů (subarachnoidální krvácení) a krvácení do mozkové tkáně. Riziko opakovaného krvácení je vysoké, jeho následky jsou obvykle klinicky závažnější než první krvácení.

Jaký je cíl výkonu?

Cílem této léčby je vyřadit výduť na mozkové tepně z oběhu pomocí instrumentaria zaváděného cévním řečištěm. K uzávěru výdutě se používají nejčastěji platinové elektrolyticky nebo elektricky odpoutatelné spirálky (v příloze na obr. 1 a 2 – ukázky spirálek různého tvaru, na obr. 3 schéma vyplňování výdutě, na obr. 4 uzavřená výduť, mikrokatétr vytažen, obr. 5. diagnostická angiografie výdutě  ve větvení střední mozkové tepny, na obr. 6 po endovaskulárním uzávěru se již výduť neplní).

Kdo rozhodl o výkonu?

Lékařský tým ve složení neuroradiologa, neurochirurga a neurologa indikoval endovaskulární léčbu této mozkové výdutě, s cílem vyřadit výduť z krevního oběhu, tj. zamezit vstupu krve do vaku výdutě, a předejít (zabránit) tak život ohrožujícímu krvácení.
Lékaři, který Vás vyšetřili se rozhodli, že prospěch z výkonu převyšuje možná rizika. Konzultovali Vaše onemocnění s radiodiagnostickým oddělením a usoudili, že tato metoda je vhodná. Nicméně máte možnost vyjádřit svůj názor, který musíme brát na zřetel a pokud po rozhovoru s lékařem usoudíte, že výkon nechcete podstoupit, máte právo jej odmítnout. Je to Vaše svobodné rozhodnutí, ke kterému můžete zodpovědně přistoupit až po zvážení všech informací o svém zdravotním stavu a o alternativních výkonech a léčebném postupu. Pokud přes náležité vysvětlení odmítnete navrhovaný výkon, vyžádá si od Vás lékař písemné prohlášení („negativní revers“), kde bude zapsáno vyjádření  lékaře s podpisem obou stran – Vaší i lékaře.

Kdo bude výkon provádět?

Specialista rentgenolog (případně invazivní radiolog), který má kvalifikaci obsluhovat rentgenový přístroj, je vyškolen v technice výkonu a interpretaci získaných obrázků, v souladu se současnými poznatky vědy, za použití jen takových přístrojů a materiálu, které smí být k tomto účelu použity. Při výkonu pomáhá lékaři sestra a rentgenový laborant, který je ovládá rentgenový přístroj.

Kde se bude výkon provádět?

Na radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice, kde je speciální vyšetřovna vyhrazená pro invazivní výkony a výkony na cévách.

Jaká je příprava před výkonem?

Za Vaši přípravu před tímto vysoce specializovaným výkonem je odpovědný Váš ošetřující lékař. Zajistí kompletní biochemické vyšetření, vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, koagulačních faktorů, interní, neurologické a anesteziologické vyšetření.
Zobrazení mozkového cévního řečiště a aneuryzmatu - výběr zobrazovacích metod a další vyšetření jsou pro každého pacienta indikována individuálně.
Před výkonem má pacient zavedenu žilní kanylu a močový katétr.

Co se vlastně při výkonu odehrává?

Výkon je prováděn v celkové anestezii v poloze na zádech. Úvodní část  výkonu je obdobná jako při diagnostické angiografii. Po nápichu stehenní (výjimečně jiné) tepny a po zavedení vodícího katétru (cévky) do tepny, v jejímž povodí se nachází výduť, je do vaku výdutě zaveden hrot mikrokatétru. Výkon je prováděn za skiaskopické (rentgenové) kontroly, průběh výkonu je zaznamenáván v digitální formě  a poté zhotoveny snímky. Správná polohy mikrokatétru ve výduti je ověřena nástřikem kontrastní látky. Poté jsou mikrokatétrem do výdutě zaváděny  platinové elektrolyticky odpoutatelné spirálky. Jde o jemné spirálky, přesně vybraných rozměrů, které jsou připojeny k vodícímu drátu. Typ použité spirálky závisí na velikosti a tvaru výdutě. Odpoutání spirálky od vodícího drátu provádíme řízeně až  po ověření správného umístění spirálky do výdutě. Vodící drát spirálky připojíme ke zdroji slabého stejnosměrného proudu. Jeho průchodem dochází k uvolnění spirálky od vodícího drátu, vodící drát je z mikrokatétru vytažen. Dokud spirálku plánovaně  neodpoutáme, můžeme ji vytáhnout a znovu usadit nebo vyměnit za jinou, vhodnějších rozměrů. Takto vyplňujeme výduť až do jejího vyřazení z oběhu (tj. do výdutě již neproniká kontrastní látka) nebo kdy již nelze bezpečně další spirálku zavést. Jednodušší je vyplňování výdutí se štíhlým krčkem (tj.vak výdutě má větší průměr než vstup do výdutě), který brání zpětnému vyklouznutí spirálky do přívodné tepny. U aneuryzmat se širokým krčkem (nad 4 mm)  je vyšší riziko vyklenování nebo vyklouznutí spirál do přívodné tepny.  V některých případech je možné krček výdutě překrýt při zavádění spirál kovovým stentem (výztuhou) nebo dočasně zavedeným balónkem.
Po skončení výkonu je ponechán zavaděč v tepně, je vytažen přibližně po 6 hodinách, poté je místo vpichu stlačeno k zástavě krvácení a přiložen kompresívní obvaz k prevenci krvácení. Po výkonu je pacient uložen na lůžko intenzivní péče ke  sledování a doléčení. Délka následné léčby  závisí na stavu pacienta před výkonem (krvácející nebo nekrvácející aneuryzma) a průběhu výkonu.

Je riziko nějakých komplikací?

Při výkonu se mohou vyskytnout komplikace, související s angiografickým vyšetřením a dále komplikace, související s léčbou výdutě. Komplikace mohou být nezávažné, mohou však vést k závažnému poškození zdraví až ke smrti pacienta. Komplikace v souvislosti s diagnostickou angiografií se vyskytují maximálně u 1% pacientů, komplikace související s léčbou výdutě, se vyskytují se od 3 do 20 % výkonů, podle závažnosti klinického stavu pacienta v době výkonu a podle typu aneuryzmatu a stavu mozkového cévního řečiště. Endovaskulární léčba může přinést nečekané komplikace, jejichž řešení si může vyžádat další invazívní léčebné postupy nebo akutní operaci. Tato léčba nesnese odkladu, je proto na vyšetřujícím lékaři, aby rozhodl, jaké opatření zvolí.
Komplikace ve vztahu k  angiografii :
· hematom v místě vpichu, zkrat mezi stehenní tepnou a žilou, trombóza stehenní tepny nebo žíly, embolizace trombu do periferie končetiny
· alergické reakce na kontrastní látku
· poškození funkce ledvin
· možnost embolizace do mozkových či jiných tepen (bez klinických následků nebo s neurologickým postižením různé závažnosti)
Komplikace ve vztahu k uzávěru výdutě :
· zavádění mikrokatétru a vodiče může způsobit poškození tepny nebo stěny výdutě, s možným krvácením nebo zúžením až uzávěrem tepny
· může dojít k předčasnému uvolnění  nebo vyklouznutí zaváděné spirálky do řečiště mimo výduť, s možným uzávěrem části mozkového řečiště
může dojít k uvolnění krevní sraženiny z výdutě, stěny cévy nebo z vrcholu vodícího katétru nebo mikrokatétru, opět s možným uzávěrem části mozkového řečiště.

Existují nějaké alternativní metody?

Alternativou endovaskulární léčby je otevřený neurochirurgický přístup a uzávěr aneuryzmatu kovovou cévní svorkou. Indikace k typu výkonu je výsledkem týmového mezioborového rozhodnutí. Vychází zejména z klinického stavu pacienta a ze zhodnocení typu a uložení výdutě. Je-li to technicky možné (je-li v individuálním případě za přijatelného rizika  proveditelná endovaskulární i neurochirurgická léčba),  pacient má možnost volby z obou metod.

Co je informovaný souhlas?

Protože se výše popsaná léčebná metoda považuje za větší výkon, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při vyšetření, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace vyšetření. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Jedině v situacích, které si vynucují okamžité jednání, např. při ohrožení života, bezvědomí nebo v jiných případech neschopnosti rozhodovat, musíme sami rozhodnout o vyšetření a léčbě a budeme Vás informovat dodatečně. Jiné osoby za Vás rozhodovat nemohou. Zákon připouští výjimky jenom u osob, které nejsou schopny v odůvodněných případech schopny takové rozhodnutí učinit zodpovědně samy. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.