UZ - ultrazvuk

Úvod:

Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro anatomické zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení. Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření. Přesto je nezbytné používat tuto zobrazovací metodu správně a v indikovaných případech, vyšetření musí být prováděno erudovaným lékařem – radiologem s dostatečnými zkušenostmi v ultrasonografii a na technicky vyhovujícím ultrazvukovém přístroji. Ultrazvuková vyšetření by měla být prováděna jen tehdy, pokud pro ně existuje medicínský důvod a za použití nejnižší možné ultrazvukové expozice nezbytné pro získání potřebné diagnostické informace.

Ultrazvukové pracoviště radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce se skládá ze tří odborných diagnostických ambulancí:

  1. Ambulance dopplerovského ultrazvuku je zaměřena na ultrazvukové vyšetřování cévního systému
  2. Ambulance všeobecného ultrazvuku se specializuje na ultrazvuková vyšetření břicha, krku a měkkých tkání, jeden den v týdnu je vyhrazen vyšetřování dětí
  3. Ambulance prsního ultrazvuku se věnuje sonografickému vyšetření prsů a má těsnou návaznost na mamografické pracoviště

Všechny tři ultrazvukové ambulance jsou umístěny vedle sebe v areálu radiodiagnostického oddělení ve 4.patře nemocnice. Ambulance prsního ultrazvuku se nachází ve dle mamografu, také ve 4. patře. Pacienti jsou objednáváni na konkrétní termín na podkladě žádosti ošetřujícího lékaře. Hospitalizovaní pacienti jsou vyšetřováni ve vhodném čase po předchozí telefonické dohodě. U pacientů ležících na odděleních intenzívní péče v těžkém stavu a s rizikovým transportem jsou prováděna i vyšetření přímo u lůžka. Po pracovní době je zajištěna nepřetržitá pohotovost na ambulanci všeobecného ultrazvuku, většinou je dostupné i vyšetření cévního systému (pokud má pohotovost lékař specializovaný na dopplerovská vyšetření). V roce 2020 bylo na našem oddělení provedeno 12 457 ultrazvukových vyšetření.

Ambulance dopplerovského ultrazvuku je vybavena špičkovým moderním přístrojem GE Logiq E10 a záložním GE Logiq E9 každý se třemi sondami (konvexní 3.5 MHz, lineárními 7 MHz a 12 MHz). Prováděna jsou ultrazvuková vyšetření cévního systému téměř v kompletním možném rozsahu: vyšetření tepen zásobujících mozek, končetinových tepen včetně stavů po rekonstrukčních operacích, dialyzačních spojek, břišní aorty a jejích větví (včetně ledvinných tepen), periferního žilního systému, portálního systému a jaterních žil. Z intervenčních výkonů jsou prováděny též uzávěry falešných výdutí, punkce a drenáže ložisek tekutiny v souvislosti s cévním systémem. Neprovádíme pouze transkraniální dopplerovskou sonografii (zajišťuje ji neurologické oddělení), vyšetření transplantátu ledviny a chirurgických a endovaskulárních portosystémových zkratů (tzv. TIPS) - tato vyšetření by měla přednostně probíhat na pracovištích, kde jsou transplantace či portosystémové zkraty prováděny.

Ambulance všeobecného ultrazvuku je vybavena přístrojem Samsung RS 85 Prestige s konvexní sondou 3.75 MHz a lineárními sondami 7.5 a 8 MHz. Prováděna jsou vyšetření břicha a nitrobřišních orgánů, krku včetně štítné žlázy a slinných žláz, patologických procesů měkkých tkání. Jeden den v týdnu je vyhrazen pro vyšetřování dětských pacientů. Z intervenčních výkonů lze po dohodě provádět pod ultrazvukovou kontrolou biopsie, punkce a drenáže rozličných patologických procesů. Vyšetření muskuloskeletálního aparátu jsou prováděna jen omezeně po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem. Neděláme vyšetření gynekologická a vyšetření plodu.

Ambulance prsního ultrazvuku je vybavena přístrojem Canon Aplio A450 s konvexní sondou 3.5 MHz a lineární multifrekvenční sondou 7-12 MHz. Probíhají zde nejen vyšetření pacientek s klinickými obtížemi, ale z velké části jsou vyšetřovány i pacientky bez klinických obtíží v návaznosti na mamografický screening. Dále jsou prováděny punkce cyst, biopsie podezřelých ložisek a označování nádorů prsu před plánovanou operací. V roce 2020 bylo v ambulanci prsního ultrazvuku provedeno celkem 3 500 vyšetření. Více informací naleznete pod odkazem mamografie a mamografický ultrazvuk.

Záložní ultrazvukový přístroj je již starší, ale stále velmi kvalitní přístroj Siemens Acuson Juniper s konvexní sondou 3.75 MHz a lineárními sondami 7.5 a 8 MHz. Na tomto přístroji lze provádět vyšetření břicha a nitrobřišních orgánů, krku včetně štítné žlázy a slinných žláz, patologických procesů měkkých tkání. Tento přístroj není již používán na dopplerovský ultrazvuk cév. V současnosti je především používán pro vyšetřování pacientů na lůžku umístěných na jednotlivých odděleních v rámci nemocnice.

Indikace (kdy se má ultrazvukové vyšetření provést):

Zjednodušeně řečeno je indikací ultrazvukového vyšetření posouzení morfologického nálezu ve vyšetřované oblasti. Tedy odpověď na otázku, zda je v problematické oblasti něco divného a pokud ano, o co se jedná. Ultrazvuk je velmi vhodnou metodou pro posouzení orgánů v břišní dutině a v měkkých tkáních krku i jinde na těle, naopak je prakticky nepoužitelný pro posouzení plic a kostí. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen).

Kontraindikace (kdy se vyšetření provést nesmí) a rizika ultrazvukového vyšetření:

Kontraindikace ultrazvukového vyšetření (včetně vyšetření dopplerovského) neexistují. Rizika ultrazvukového vyšetření neexistují, respektive nejsou známa.

Omezení metody:

  1. Obezita: Větší množství podkožního tuku může ztížit až znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur.
  2. Plynatost: Ultrazvuk se na rozhraní plynu a tkání odráží a struktury uložené za žaludkem nebo střevní kličkou s obsahem plynu mohou být nepřehledné.
  3. Kalcifikace: Také kalcifikace odrážejí ultrazvukové vlnění a mohou působit komplikace zejména při dopplerovském vyšetření v hodnocení průtoku v místě přítomnosti těžce zvápenatělých plátů.
  4. Nepříznivé anatomické poměry: Například vyšetření krčních tepen může být ztíženo u pacientů s krátkým krkem či v případě vysokého uložení jejich větvení
  5. Nespolupracující pacient: Vyšetření může být ztíženo až znemožněno pokud pacient nespolupracuje, například pokud nevydrží v klidu ležet, nezadrží na pokyn dech, nelze ho otočit na bok

Objednání k vyšetření:

K vyšetření se pacient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání, u akutních případů v co nejkratší době po předchozí dohodě vyšetřujícího a indikujícího lékaře. Pacienti z cévní ambulance přicházejí k vyšetření bez předchozího objednání a jsou vyšetřováni v pořadí, v jakém se k vyšetření dostavili, pacienti v závažném klinickém stavu a řádně objednaní pacienti jsou však vyšetřováni přednostně.

Příprava pacienta před ultrazvukovým vyšetřením:

K vyšetření břicha a malé pánve, včetně vyšetření břišní aorty, dolní duté žíly a jejich párových i nepárových větví, pánevních tepen a žil a dále portálního systému a žil jaterních přichází pacient nalačno (nejí nejméně 6 hodin před vyšetřením). To je nezbytné pro omezení limitací ultrazvukového vyšetření daných především přítomností plynného obsahu ve střevech a v žaludku. V akutních případech se vyšetřují i tito pacienti bez přípravy. Mimo výše uvedená vyšetření není žádná příprava nutná.

Co vzít s sebou na vyšetření:

Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou průvodkou, kde jsou uvedena jeho osobní data, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance. Pokud je to možné, přinese si pacient s sebou zdravotní dokumentaci, výsledky předchozích vyšetření souvisejících s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, eventuálně i dostupnou obrazovou dokumentaci. Pacient přichází k vyšetření řádně připraven a poučen.

Průběh vyšetření:

Vyšetření provádí erudovaný lékař – radiolog, který pro danou vyšetřovanou oblast zvolí vhodnou ultrazvukovou sondu a nastaví optimální parametry přístroje. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím stole a dodržuje pokyny lékaře. Lékař plynule pohybuje po pacientově těle ve vyšetřované oblasti ultrazvukovou sondou a při tom sleduje obraz na monitoru. Kůže pacienta se ve vyšetřované oblasti pokrývá vrstvou gelu pro sonografii, v případě potřeby je k dispozici i sterilní gel. Vyšetření se provádí v různých rovinách daných postavením sondy, někdy i v různých polohách pacienta. Během vyšetření lékař v případě potřeby provádí různá měření. Při vyšetření asistuje vyškolená sestra, která pomáhá především s odstrojením a uložením pacienta, provádí administrativní úkony a řídí objednávání pacientů. Před vyšetřením sestra nebo lékař vysvětlí pacientovi stručně, jak vyšetření probíhá a co je jeho cílem, případně rozptýlí případné obavy pacienta z vyšetření. Na závěr vyšetření pak lékař pacientovi co nejsrozumitelněji vysvětlí zjištěný nález, jeho závažnost a případné další důsledky. Obrazová dokumentace se ukládá do systému PACS úložiště pomocí digitální archivace, klasický tisk na speciální papír se dnes používá již jen výjimečně.

Aplikace kontrastní látky:

Na RDG oddělení Nemocnice Na Homolce jsou někteří lékaři speciálně proškolení pro aplikaci a použití ultrazvukové echokontrastní látky. Tyto látky jsou pacienty dobře tolerovány, existuje pouze minimální riziko vzniku přecitlivělosti. Nové echokontrastní látky mohou v některých případech nahradit jiná náročnější vyšetření, jako je CT či MR vyšetření. Pro dané vyšetření je nutné se dohodnout přímo na RDG oddělení s lékařem provádějícím daná vyšetření.