Mamografický screening

Mamografický screening znamená preventivní vyšetřování mléčné žlázy u žen,  které doposud nepociťují žádné známky přítomnosti nádorového onemocnění. Nemoc je v počátečních stadiích omezena na malé místo a většinu nálezů nelze jednoznačně identifikovat  pohmatově. Největší šance na  úspěšnou léčbu či úplné uzdravení má právě záchyt těchto minimálních nálezů vyšetřovacími metodami. Pravidelným screeningem v 1 - 2 ročních intervalech je možné výrazným způsobem snížit úmrtnost na nádory prsu a zvýšit procento vyléčených žen. 
V České republice má každá žena nárok na bezplatné preventivní mamografické vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Bezplatné preventivní vyšetření prsu se provádí na specializovaných screeningových pracovištích, která získala osvědčení ministerstva zdravotnictví. Tato pracoviště vyhověla náročným požadavkům a jsou pravidelně kontrolována v rámci tzv. reakreditací. Seznam schválených pracovišť je možné získat například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) či Radiologické společnosti (www.crs.cz). Ženám v rizikových skupinách (např. při hormonální substituční terapii) je doporučeno mamografické vyšetření v ročním intervalu (s přímou úhradou v mezidobí pojišťovnou hrazeného screeningu).

Proč je vhodné vstoupit do screeningu?

Jednoznačně je prokázáno, že malá velikost nádorového ložiska má pozitivní dopad na celkový léčebný postup. Dovoluje provést kosmeticky příznivý operační výkon (jen odstranění nádoru, či jen částečné odstranění postižené žlázy) a zároveň omezuje potřebný rozsah a intenzitu následné onkologické léčby. Právě plošné vyšetřování žen, které ještě nemají žádné příznaky, umožňuje detekci drobných nehmatných nádorů, či jiné známky, které mohou popřípadě vznik nádoru již signalizovat.

Máte zájem vstoupit do screeningu?

Pokud pacientka splňuje kritéria zařazení do screeningu (je bez příznaků onemocnění prsu, od 45 roku věku a interval od posledního mamografického vyšetření je minimálně 2 roky), pak vyšetření doporučuje gynekolog či praktický lékař.
Vyšetření není v žádném případě povinné, předpokládáme, že většina žen si je vědoma závažnosti i rizika nádorových onemocnění  prsů a screening spíše aktivně vyhledá.
Pokud  žena nesplňuje kritéria věku, či intervalu preventivního vyšetření, lze provést vyšetření za přímou úhradu na  pracovištích, které jsou pro preventivní vyšetřování určeny odbornou komisí jako tzv.akreditovaná pracoviště.
Mezi vybraná pracoviště patří i pracoviště naší nemocnice. Výška úhrady mamografie se u nás i na většině pracovišť v ČR pohybuje kolem 600 Kč.
Pokud již přicházíte  s pohmatovým či vizuálním nálezem a máte zřejmé příznaky onemocnění, provádíme tzv. mamografii diagnostickou, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
K vyšetření vás obvykle doporučí váš gynekolog či lékař z mamologické poradny.

Co je akreditované pracoviště?

Odbornými komisemi a Ministerstvem zdravotnictví byla vybrána mamografická pracoviště, která splňují náročná technická kritéria, která jsou zárukou kvality provedených vyšetření.
Pracoviště zaměstnává erudované laboranty i tým specializovaných lékařů, kteří hodnotí snímky a určují další postup či nutnost dalších vyšetření.
Hodnocení výsledku či dalšího postupu probíhá podle vypracovaných standardů.
Další podmínkou je komplexní péče o pacientku tj. návaznost diagnostického pracoviště na chirurgického lékaře, onkologa, gynekologa, patologa, kteří navrhují další postup vyšetření či možnosti léčby. V naší nemocnici je výhodou, že všechny tyto služby se odehrávají takříkajíc ,,pod jednou střechou".
Mezi vybraná pracoviště, která jsou určena k provádění screeningu, patří i mamografické pracoviště naší nemocnice (bližší informace o akreditaci a síti akreditovaných pracovišť můžete získat na adrese www.mamo.cz)