Intrakraniální perkutánní transluminální angioplastika (PTA) na mozkových tepnách s či bez zavedení stentu

Úvod

Následující text Vám má podat informace k výkonu, který se nazývá intrakraniální perkutánní transluminální angioplastika s nebo bez zavedení stentu. Popisuje, jak se vyšetření provádí a jaká jsou jeho možná rizika. Nemá nahrazovat rozhovor s Vaším lékařem, ale slouží jako východisko pro tuto diskusi. Pokud se tento výkon provede jako plánovaný, budete mít dost času probrat celou proceduru s lékařem, který výkon požaduje i s lékařem, který výkon bude provádět. Pokud se bude výkon provádět z naléhavé potřeby, bude na to méně času, přesto byste měl obdržet dostatečné vysvětlení, než podepíšete informovaný souhlas.

Co je intrakraniální perkutánní transluminální angioplastika (PTA) s či bez zavedení stentu?

Perkutánní angioplastika bez či se zavedením stentu do tepenného řečiště je invazívní léčebná metoda určená k léčbě (rozšíření průsvitu) klinicky významného zúžení některé z mozkových tepen. Zúžení mozkové tepny může způsobovat nedokrevnost příslušné oblasti mozku a vést k různě závažnému neurologickému postižení až ke smrti pacienta.
Indikací k výkonu je zejména zúžení některé z mozkových tepen, které způsobilo klinické obtíže a není spolehlivě kontrolovatelné pouze léky ovlivňujícími krevní srážlivost.

Jaký je cíl výkonu?

Cílem této léčby je rozšířit zúžený úsek tepny pomocí balónkového katétru, případně tento úsek vyztužit zavedeným stentem.

Kdo rozhodl o výkonu?

Rozhodnutí o indikaci k tomuto výkonu je vždy týmové a mezioborové  (neurolog, radiolog, neurochirurg, v případě potřeby další).
Lékaři, který Vás vyšetřili se rozhodli, že prospěch z výkonu převyšuje možná rizika. Konzultovali Vaše onemocnění s radiodiagnostickým oddělením a usoudili, že tato metoda je vhodná. Nicméně máte možnost vyjádřit svůj názor, který musíme brát na zřetel a pokud po rozhovoru s lékařem usoudíte, že výkon nechcete podstoupit, máte právo jej odmítnout. Je to Vaše svobodné rozhodnutí, ke kterému můžete zodpovědně přistoupit až po zvážení všech informací o svém zdravotním stavu a o alternativních výkonech a léčebném postupu. Pokud přes náležité vysvětlení odmítnete navrhovaný výkon, vyžádá si od Vás lékař písemné prohlášení („negativní revers“), kde bude zapsáno vyjádření  lékaře s podpisem obou stran – Vaší i lékaře.

Kdo bude výkon provádět?

Specialista rentgenolog (případně invazivní radiolog), který má kvalifikaci obsluhovat rentgenový přístroj, je vyškolen v technice výkonu a interpretaci získaných obrázků, v souladu se současnými poznatky vědy, za použití jen takových přístrojů a materiálu, které smí být k tomto účelu použity. Při výkonu pomáhá lékaři sestra a rentgenový laborant, který je ovládá rentgenový přístroj.

Kde se bude výkon provádět?

Na radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice, kde je speciální vyšetřovna vyhrazená pro invazivní výkony a výkony na cévách.

Jaká je příprava před výkonem?

Za Vaši přípravu před tímto vysoce specializovaným výkonem je odpovědný Váš ošetřující lékař. Zajistí kompletní biochemické vyšetření, vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, koagulačních faktorů, interní, neurologické a anesteziologické vyšetření.
Před výkonem má pacient zavedenu žilní kanylu a močový katétr.

Co se vlastně při výkonu odehrává?

Výkon je prováděn v poloze na zádech v  celkové anestezii. Úvodní část  výkonu je obdobná jako při diagnostické angiografii. Po nápichu stehenní (výjimečně jiné) tepny a po zavedení vodícího katétru (cévky) do zúžené tepny je do místa zúžení zaveden balónkový (mikro)katétr. Výkon je prováděn za skiaskopické (rentgenové) kontroly, průběh výkonu je zaznamenáván v digitální formě a poté zhotoveny snímky. Před nafouknutím balónkového katétru je ověřena jeho správná poloha v oblasti zúžené tepny nástřikem kontrastní látky. Krátkým opakovaným nafouknutím je lumen cévy rozšířeno. U některých nepříznivých typů zúžení nebo u neuspokojivého výsledku při angioplastice může být použit stent. Jde o ohebnou drátěnou výztuhu k zajištění trvalejší průchodnosti tepny. Rozhodnutí, zda stent do cévy zavést, je na lékaři, který výkon provádí. Po ukončení výkonu a vytažení katétru je místo vpichu komprimováno k zástavě krvácení. Na místo je přiložen tlakový obvaz na dobu 24 hodin. Po tuto dobu je nutné dodržet klid na lůžku. V případě krvácení z místu vpichu je třeba toto místo okamžitě stlačit tak, aby krvácení ustalo, a ihned přivolat ošetřující personál.

Je riziko nějakých komplikací?

Při výkonu se mohou vyskytnout komplikace, související s angiografickým vyšetřením a dále komplikace, související s angioplastikou. Komplikace mohou být nezávažné, mohou však vést k závažnému poškození zdraví až ke smrti pacienta. Komplikace v souvislosti s diagnostickou angiografií se vyskytují maximálně u 1% pacientů. Komplikace související s angioplastikou jsou častější, pravděpodobnost jejich výskytu závisí na závažnosti klinického stavu pacienta v době výkonu, lokalizaci a typu zúžení, a významně také na stavu ostatního mozkového řečiště. Angioplastika a zavedení stentu mohou přinést nečekané komplikace, jejichž řešení si může vyžádat další invazívní léčebné postupy nebo akutní operaci. Tato léčba nesnese odkladu, je proto na provádějícím lékaři, aby rozhodl,  jaké opatření zvolí. 
Komplikace ve vztahu k  angiografii :
· hematom v místě vpichu, zkrat mezi stehenní tepnou a žilou, trombóza stehenní tepny nebo žíly, embolizace trombu do periferie končetiny
· alergické reakce na kontrastní látku
· poškození funkce ledvin
· možnost embolizace do mozkových či jiných tepen (bez klinických následků nebo s neurologickým postižením různé závažnosti)
Komplikace ve vztahu k angioplastice  :
· zavádění katétru a vodiče může způsobit poškození tepny s možným krvácením nebo zúžením až uzávěrem tepny
· může dojít k uvolnění krevní sraženiny ze stěny cévní nebo z povrchu katétru, mikrokatétru nebo stentu, opět s možným uzávěrem části mozkového řečiště.

Skutečnost, že byl do cévního řečiště zaveden kovový stent, je třeba oznámit před vyšetřením na magnetické rezonanci, některé stenty mohou být kontraindikací k tomuto vyšetření.

Existují nějaké alternativní metody?

Alternativou této léčby je pouze medikamentózní léčba, při které jsou podávány léky omezující srážení krve. Cílem této léčby je prevence následků a komplikací zúžení, tj. zabránit vzniku krevních sraženin v místě a za místem zúžení. Neřeší však vlastní zúžení tepny. Pacientovi budou vysvětleny možnosti, které v jeho případě přicházejí v úvahu, a jejich možná rizika.

Co je informovaný souhlas?

Protože se výše uvedený způsob léčby považuje za větší výkon, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při vyšetření, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace vyšetření. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Jedině v situacích, které si vynucují okamžité jednání, např. při ohrožení života, bezvědomí nebo v jiných případech neschopnosti rozhodovat, musíme sami rozhodnout o vyšetření a léčbě a budeme Vás informovat dodatečně. Jiné osoby za Vás rozhodovat nemohou. Zákon připouští výjimky jenom u osob, které nejsou schopny v odůvodněných případech schopny takové rozhodnutí učinit zodpovědně samy. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.