Pro pacienty

Když poprvé přicházíte na vyšetření do PET centra na oddělení nukleární medicíny, pravděpodobně vás napadá  spoustu otázek. Zde vám rádi odpovíme alespoň na některé z nich.

Videoprůvodce vyšetřením PET/CT

 

Provedeme vás jednotlivými kroky, které vás čekají při příchodu na naše oddělení. Uvidíte, že jde o bezbolestné vyšetření, které je však organizačně a technicky náročné, proto se musí dobře naplánovat.

Opatření proti covid-19

V případě příznaků respiračního onemocnění, kontaktu s nemocným covid-19, probíhající karantény nebo pozitivity testu na přítomnost viru způsobujícího covid-19 vás naléhavě žádáme, abyste se co nejdříve telefonicky přeobjednal(a) na čísle 257 273 244 nebo 257 272 165. 

Kudy se mám dostavit k vyšetření?

Oddělení nukleární medicíny se nachází ve 2. podlaží samostatné budovy PET centra v jihovýchodní části areálu Nemocnice Na Homolce (mapa zde, GPS souřadnice: 50.0747281°N, 14.3567250°E). Optimální trasa pro pěší vede ze zastávky Sídliště Homolka autobusu č. 167 spodní vrátnicí cca 450 m víceméně po rovině. Přístup je rovněž možný z 1. podlaží hlavní budovy nemocnice, kde je od oranžových výtahů vyznačena trasa dlouhou chodbou, krátkým vnějším schodištěm a pak po silnici k budově PET centra. Jediná možná trasa pro vozidla je od hlavní (horní) vrátnice vlevo a pak dvěma serpentinami kolem benzinové čerpací stanice a nákladové rampy až k budově PET centra. Tuto trasu mohou využít i pěší, kteří přijedou autobusem č. 167 nebo 168 na konečnou zastávku Nemocnice Na Homolce a chtějí se zcela vyhnout hlavní budově nemocnice; trasa je však 500 m dlouhá při převýšení 25 m, není tedy vhodná pro pacienty se zhoršenou mobilitou. 

Pacienti (cizinci) bez zákonného veřejného zdravotního pojištění si musí dopředu vyřídit formality v cizinecké recepci v 5. podlaží hlavní budovy, kde složí finanční zálohu.

Jak je to s vjezdem vozidel a parkováním?

Pro vjezd do areálu je určena pouze hlavní (horní) vrátnice u konečné autobusů č. 167 a 168. Při vjezdu je třeba se prokázat žádankou na vyšetření v PET centru. V areálu NNH jsou kriticky omezené možnosti parkování, které je navíc zpoplatněno. Pokud vás k vyšetření veze doprovázející osoba, je vhodné, aby vás bezplatně zavezla k budově PET centra a pak se vrátila zaparkovat mimo areál nemocnice; stejně tak vás může k budově PET centra zavézt i taxi. Pokud k vyšetření přijíždíte sám/sama vozidlem bez doprovodu a máte omezenou pohyblivost, bude-li k dispozici volné parkovací místo, obdržíte parkovací kartu s číslem stání, kterou umístíte za přední sklo vozidla a bezplatně zaparkujete před budovou PET centra na příslušném stání (č. 62, 63, 64). Při výjezdu nezapomeňte vrátit kartu na vrátnici. Počet parkovacích míst je v areálu nemocnice velmi omezený a nemůžeme vám garantovat, že bude pro vás k dispozici volné parkovací místo. Parkování na jiných číselně označených místech není možné, parkování na číselně neoznačených místech je zpoplatněno. Parkování v bezprostředním okolí nemocnice je značně obtížné. Délka pobytu na oddělení se nejčastěji pohybuje kolem 3 hodin, méně častá jsou kratší vyšetření.

Jak je to s dopravou sanitkou?

Pokud jste schopen/schopna přepravy osobním vozidlem nebo autobusem, sanitka pro vás není vhodná a doporučujeme o ni z mnoha důvodů neusilovat. Dopravní zdravotnická služba (sanitka) je dle § 36 zákona 48/1997 hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze „v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby“. Pokud váš zdravotní stav umožňuje přepravu běžným osobním vozidlem, tak nemáte nárok na úhradu přepravy sanitkou z veřejného zdravotního pojištění; je na vás, jaký způsob přepravy si zvolíte (v některých případech můžete využít sociální podpory). O tom, zda bude vaše přeprava uhrazena z veřejného zdravotního pojištění, rozhoduje váš ošetřující lékař, který vás odesílá k nám na vyšetření. Ten také zajišťuje sanitku, v mnoha případech jen jednosměrnou pro cestu na vyšetření. Až na vzácné výjimky nemáme na našem pracovišti dostatek informací o vašem aktuálním zdravotním stavu, kvůli kterému byste nemohl(a) využít např. taxislužbu; z toho důvodu vám tedy nemůžeme předepsat zpětný převoz sanitkou na vrub zdravotního pojištění. V případě, že máte poukaz pouze na jednosměrnou přepravu sanitkou, doporučujeme vzít si s sebou dostatek peněz na cestu zpět; na vaše přání vám zprostředkujeme taxi. V případě, že máte poukaz i pro cestu zpět, počítejte s tím, že dle momentální situace můžete na sanitku čekat i několik hodin...

Co když se nemohu / nechci k vyšetření dostavit?

Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření (řádově desetitisíce Kč), žádáme vás laskavě o co možná nejčasnější informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Telefonický kontakt: 257 272 165 nebo 257 273 244. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu. Ze stejného důvodu vám 2 pracovní dny před vyšetřením náš automat odesílá SMS zprávu s připomenutím vyšetření. Děkujeme za pochopení a vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?

Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci, předložit průvodku k vyšetření, průkaz totožnosti a průkaz pojištěnce. Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi vám je poskytneme ještě před injekcí radiofarmaka. Po injekci kontaktujte personál již jen v nejnutnějším případě.

Co je to PET/CT a PET/MR?

Jsou to vyšetření, při kterých vám nitrožilně podáme velmi malé množství radiofarmaka k zobrazení některého vašeho orgánu. Více informací o radiaci s tím spojené naleznete v textu Informovaného souhlasu s lékařským ozářením. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. Provádíme mnoho druhů vyšetření s různým postupem. PET je zkratka pro pozitronovou emisní tomografii, technologii, která snímá záření vycházející z podaného radiofarmaka. V případě hybridního PET/CT  se současně s PET provádí i CT vyšetření, které prozáří tělo rentgenovými paprsky a vytvoří přesný obraz anatomických struktur. Ve speciálních případech je vhodné provést i MR vyšetření (magnetická rezonance) pro upřesnění rozsahu měkkotkáňových ložisek, a to opět v kombinaci s PET, tj.PET/MR. Na pracovišti disponujeme dvěma nejmodernějšími PET/CT skenery a jedním PET/MR skenerem, takže ve vybraných případech jsme schopni z jedné injekce radiofarmaka provést i kombinované PET/CT a PET/MR vyšetření. Jedná se o nejpokročilejší tomografická vyšetření umožňující prostorové 3D zobrazení funkčních i morfologických vlastností jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítačů. V některých případech PET/CT je vhodné podat i větší množství jodové kontrastní látky pro zvýraznění krevní náplně orgánů, v takovém případě budeme potřebovat váš Informovaný souhlas s nitrožilním podáním jodované kontrastní látky. V případě vyšetření v PET/MR skeneru budeme potřebovat váš Informovaný souhlas s vyšetřením na PET/MR skeneru.

Co to obnáší?

Radioaktivní látka (popřípadě i kontrastní látka) je injikována do žíly paže. Před všemi vyšetřeními je vhodné vypít větší množství vody, u většiny PET/CT vyšetření doporučujeme vypít také kontrastní látku, kterou vám na pracovišti podáme. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření 15 - 50 minut, nejčastěji kolem 25 minut; obvykle v jedno- až dvouhodinovém časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku, které se s Vámi bude posouvat detekčním prstencem skeneru (jakýmsi tunelem). Trpíte-li klaustrofobií, oznamte nám to prosím předem. Před vyšetřením je zapotřebí se vysvléknout a odložit veškeré kovové předměty včetně kovových spon, knoflíků a náušnic. Po vyšetření lze odejít až na pokyn personálu.

Mám zavedený žilní vstup (port, PICC apod.), využijete jej?

Pokud přicházíte k vyšetření, jehož součástí je podání většího objemu jodové kontrastní látky tlakovým injektorem (CT část u některých PET/CT vyšetření), tak využijeme předem zavedený žilní vstup pouze v případě, že od vás získáme doklad, že tento vstup je vhodný pro tlakovou injektáž. Obvykle to bývá uvedeno na identifikačním štítku (např. je vlepený v portovém průkazu), který jste měl(a) obdržet při zavedení žilního vstupu. Nezapomeňte si takový doklad přinést s sebou. Pokud potřebný doklad nedoložíte, musíme z bezpečnostních důvodů přepokládat, že žilní vstup není vhodný pro tlakovou injektáž, a proto vám zavedeme kanylu do periferní žíly horní končetiny, popř. vyšetření provedeme ve variantě bez podání jodové kontrastní látky.

Pokud přicházíte k vyšetření bez podání jodové kontrastní látky tlakovým injektorem, tak využijeme zavedený žilní vstup s výjimkou portu. V případě portu je oboustranně výhodnější podání malého množství radiofarmaka velmi tenkou jehlou do žíly horní končetiny.

Jak dlouho budu čekat?

Snažíme se vás objednávat na čas podle naplánovaného harmonogramu. Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích. Můžete si všimnout, že někteří pacienti, kteří na oddělení přišli po vás, jsou odbaveni dříve. To proto, že jejich vyšetření má jiný technologický postup. Jen výjimečně se u nás stává, že musíme upřednostnit pacienta, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení. Někdy se ale může stát, že radiofarmakum, které je vyráběno externím výrobcem (ÚJV Řež, a.s., či Radiomedic, s.r.o.), popř. je pro vás individuálně přiváženo ze zahraničí až krátce před vaším vyšetřením, není z technických důvodů dodáno nebo je dodáno se zpožděním vlivem dopravní situace. Toto nemůže Nemocnice Na Homolce ve vašem konkrétním případě nikterak ovlivnit, a proto prosíme o pochopení. Vynaložíme však veškeré úsilí, abychom vás vyšetřili v nejbližším možném náhradním termínu. Délka pobytu na pracovišti je nejčastěji kolem 2,5 hodin, v případě společného PET/CT a PET/MR vyšetření kolem 3,5 hodin.

Je třeba nějaká příprava k vyšetření?

Až na výjimky doporučujeme zvýšený příjem tekutin před a po vyšetření; důvodem je vyšší kvalita zobrazení a snížení radiační zátěže na močové cesty. U nejčastěji prováděného vyšetření s radioglukózou (FDG) je zásadním požadavkem 6hodinové lačnění  a hydratace čistou vodou nebo hořkým čajem, u diabetiků vysazení inzulínu a léků proti cukrovce. Ve vzácných případech je zapotřebí držet ketogenní dietu dle specifikace zde. Příprava se však liší u různých vyšetření, přesné informace obdržíte při objednání k vyšetření.

Mám přestat užívat léky?

Obvykle není třeba vysazovat léky; výjimku tvoří diabetici, kteří jsou objednáni k PET/CT vyšetření, jehož součástí je nitrožilní podání jodované kontrastní látky, a užívají tablety ze skupiny biguanidů (AGNIS COMBI, ALIKVAL DUO, BROTMIN, COMPETACT, DALTEX, DIAREG, EBYMECT, EFFICIB, EU-CREAS, ICANDRA, IPINZAN, JAMESI, JANUMET, JENTADUETO, JUZIMETTE, GLIBOMET , GLUBRAVA, GLUCOMET, GLUCOPHAGE, KOMBOGLYZE, MAYMETSI, MELKART DUO, METFOGAMMA, MET-FORMIN, METSIGLETIC, MULADO, NORMAGLYC, NOVAPIO, RETAFORM, RISTFOR, SEGLUROMET, SIMEBETES, SIOFOR, STADAMET, SYNJARDY, TUTECVI COMBI, VELMETIA, VIMETSO, VIPDOMET, VOKANAMET, XIGDUO, ZEXITOR, ZOMARIST). Tyto léky by měli začít užívat až poté, co budou laboratorně zkontrolovány funkce ledvin, nejdříve však za 48 hodin po vyšetření. Pokud není u diabetiků před vyšetřením s nitrožilním podáním jodované kontrastní látky laboratorně doložena velmi dobrá funkce ledvin, měly by být tyto léky vysazeny už 48 hodin před vyšetřením. Tato opatření jsou důležitá pro minimalizaci poškození funkce ledvin. Jak léky vysadit, čím je eventuálně nahradit či zvolit vyšetření bez jodované kontrastní látky, o tom je třeba se poradit s vaším ošetřujícím lékařem. 

Je třeba něco dělat po vyšetření?

Radioaktivita se u většiny vyšetření rozpadne do druhého dne, navíc se její velká část vyloučí močí. Proto je lépe do večera více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných. Injikované radiofarmakum na vás nebude mít žádný vliv, po jeho podání můžete řídit automobil a bez obav je možné vrátit se do práce. Pokud však pracujete v jaderných zařízeních, plánujete cestu letadlem nebo do zahraničí, mohou vás do druhého dne zachytit velmi citlivé detektory např. na letišti. Rádi vám vystavíme v recepci potvrzení o absolvovaném vyšetření s podáním radioaktivní látky, aby se předešlo eventuálním nedorozuměním. V případě podání jodové kontrastní látky se nedoporučuje během následující jedné hodiny řídit či obsluhovat stroje.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Lékaři tohoto oddělení vytvoří na základě vašich snímků lékařskou zpávu a odešlou ji do zdravotnického zařízení lékaři, který vám vyšetření doporučil. Nejčastěji k tomu využíváme systémy Datové schránky a eZprávy. Úplná obrazová dokumentace je plně automaticky distribuována systémem ePACS.

Bude to bolet?

Ne více než při odběru krve. Jedná se jen o vpich. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

A co komplikace?

Komplikace spojené s podáním radioaktivní látky nebo vypitím kontrastní látky prakticky nepřicházejí v úvahu. Pouze při nitrožilním podání kontrastní látky mohou vzácně vzniknout i závažné reakce (především alergické). Pro minimalizaci jejich výskytu provádíme přísná preventivní opatření. Pokud by vám byla nitrožilně podávána kontrastní látka, budete předem detailně poučeni. Odmítnete-li kontrastní látku, vyšetření bude moci být provedeno i bez ní, v některých případech však s o něco nižší diagnostickou hodnotou. Radioaktivní látky, které podáváme, jsou netoxické, připravují se za přísně sterilních podmínek a všechny splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Je radiace spojená s vyšetřením nebezpečná?

Ne víc než jízda autem. Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je malá a je srovnatelná s dávkou, kterou každý člověk obdrží za několik let života z všudypřítomné radiace na Zemi.

A co těhotenství?

Pokud byste byla nebo mohla být těhotná, informujte nás ještě před injekcí. Je třeba předem probrat další postup. Pokud by se stalo, že jste se o těhotenství dozvěděla až po vyšetření, obraťte se na lékaře našeho oddělení, kteří vám pomohou objasnit situaci a doporučí další postup. První orientační informaci lze získat zde. Několik dní po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Lze vyšetřovat děti?

Ano. Dětem podáváme menší množství radioaktivní látky podle jejich hmotnosti.

Mohu si přivést doprovod?

Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné.

Jaké máme ordinační hodiny?

po–čt: 7.00–18.00

pá:  7.00–14.00
so–ne: zavřeno

Kontakty na naše pracoviště:

Tel.: 257 272 165 nebo 257 273 244 
Fax: 257 272 163
E-mail: nm@homolka.cz

Potřebuji další informace...

Vyšetření na PT/CT je pouze jedním ze specializovaných vyšetření. O vaší diagnóze a potřebné léčbě rozhoduje ošetřující lékař, který má dispozici výsledky všech ostatních vyšetření, a vaši nemoc může posoudit tedy posoudit komplexně.

Podobné informace naleznete i v informačním letáku.