Indikace k mamografickému screeningu

Program pro screening nádorů prsu
Informace pro indikující lékaře, zejména gynekology a praktické lékaře

Screeningem je míněno organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním preventivních vyšetření prsů v populaci asymptomatických žen, tedy takových, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu.

Záměrem screeningu je nabídnout ženám v  České republice kvalifikovaná preventivní vyšetření prsu na pracovištích naplňujících stanovená kriteria moderní specializované mamární diagnostiky evropské úrovně.

Cílem screeningu je zvýšit časnost záchytu zhoubných nádorů prsů a přednádorových stavů a tím snížit úmrtnost na rakovinu prsu v České republice. Dalším důležitým produktem úspěšně vedeného screeningu je zvýšení podílu časných stadií rakoviny prsu na úkor stadií pokročilých. Záměr i cíle screeningového programu odpovídají požadavkům evropských žen vyjádřených v Bruselské deklaraci v září 2000 (která vyjadřuje právo na preventivní vyšetření prsu) a výsledkům epidemiologických studií, které sledovaly a potvrdily význam screeningových vyšetření.Použití ionizujícího záření v navrženém rozsahu a za podmínek stanovených MZ je plně zdůvodněno přínosem, který převažuje nad možnými riziky a zároven odpovídá i ekonomickým možnostem České republiky ( §7 odst. 1 zákona č.18/97 Sb. v posledním znění).

Mamografický screening v ČR bude hrazen z prostředků zdravotního pojištění podle právních předpisů, zejména podle vyhlášky MZ č. 56/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 371/2002 Sb.. Vyhláška hovoří o obsahu a četnosti preventivních prohlídek. Jejich součástí je nově i  preventivní mamografické  vyšetření od 45. do 69. roku věku v pravidelných dvouletých intervalech.

Předpokládá se, že většina screenovaných žen (= asymptomatických žen) bude odesílána z ambulancí gynekologů a praktických lékařů, kteří těmto ženám vystaví rentgenovou žádanku s dg. Z 01.6, Z 12.3, Z 80.3, Z 85.3 či N 95.1 (tj. preventivní vyšetření nebo vyšetření v souvislosti s podáváním HRT). Ženy se objednají k vyšetření do některého center oficiálně zařazených do programu screeningu nádorů prsu. Aktuální seznam center bude na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ( www.mzcr.cz -sekce Zdravotní péče) a na webových stránkách radiologické společnosti ( www.crs.cz - Mamografický screening). Mapu schválených pracovišť naleznete také na www.crs.cz/mapy/mapaakred.php .
Klientkám bude v mamodiagnostickém centru provedena mamografie (MG), případně doplněn i ultrazvuk (UZ) prsů nebo i další vyšetření, pokud to bude nezbytně potřeba k vyloučení či potvrzení nádorového onemocnění.

Žena, která přichází ke screeningové mamografii hrazené ze zdravotního pojištění, splňuje tedy tato kriteria :

  1. je bez klinických příznaků onemocnění nádorem prsu
  2. je ve věku  45 až 69 let
  3. poslední provedená mamografie hrazená ze zdravotního pojištění  byla před 2 lety
  4. žádanka na screeningovou mamografii  je s dg. Z…či N 95.1


Screeningovou mamografii lze provést i tehdy, pokud je žena bez příznaků onemocnění prsu nádorem, ale ostatní kriteria nesplňuje (je mladší než 45 let, MG vyšetření žádá po roce).  Jde o vyšetření z jejího vlastního rozhodnutí na základě jejího vysokého povědomí o přínosu preventivních prohlídek. Toto vyšetření je jí umožněno, hradí si jej však z vlastních prostředků. Preventivní mamografické vyšetření prsu ženy bez potíží však smí být provedeno maximálně jedenkrát do roka a nemělo by být provedeno u žen mladších 40-ti let, protože jen taková expozice prsní tkáně měkkému záření je odůvodněná.

Pokud má žena, přicházející k  mamografickému vyšetření, klinické příznaky nádorového onemocnění (např. palpační nález suspektní z tumoru aj.),  pak se jedná o tzv. diagnostickou, indikovanou  mamografii (nikoliv screeningovou). Diagnostická mamografie může být provedena na kterémkoliv mamografickém pracovišti v ČR na základě žádosti onkologa, chirurga, praktického lékaře i gynekologa.
Je žádoucí, aby indikující praktický lékař nebo gynekolog odesílal asymptomatickou klientku na screeningovou mamografii, neboť tato mamografie není zahrnuta do tzv. vyžádané (indukované) péče, na rozdíl od diagnostické mamografie. Screeningovou mamografii může provést a vykázat zdravotním pojišťovnám pouze určené mamodiagnostické pracoviště (centrum). Ostatní pracoviště nemají vyšetření „Screeningová mamografie“  (kód 89 221) nasmlouváno.
Vhodnost provedení  vyšetření a vhodnost použití jednotlivých vyšetřovacích metod (MG, UZ) a jejich kombinace s ohledem na nález a věk ženy určuje výhradně radiodiagnostik schváleného mamodiagnostického centra, který také plně zodpovídá za kvalitu provedených vyšetření i diagnostického závěru preventivního vyšetření prsu.

Je žádoucí, aby žena docházela stále na stejné mamodiagnostické pracoviště. Jedině tak je možné odhalit i diskrétní změny při porovnání obrazů starších a nových vyšetření. V případě změny adresy klientky nebo z jiných závažných důvodů je povinno dřívější mamodiagnostické centrum snímky předat novému centru, kam žena přešla.

Žena nese plnou odpovědnost za důsledky pro své zdraví  vyplývající z neúčasti v programu screeningu nádorů prsu nebo z nedodržování intervalů kontrolních vyšetření, které jsou stanoveny screeningovým programem či byly zdůvodnitelně upraveny doporučením diagnostika, dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., v posledním znění.

Aktuální informace budete nacházet na webových stránkách Radiologické společnosti ČLS JEP ( www.crs.cz ) a Ministerstva zdravotnictví ( www.mzcr.cz ).