Ambulance

Část ambulantní je komplex ordinací lékařů, fyzioterapií, ergoterapie, hydrokinezioterapie a fyzikální terapie. Samozřejmostí je konzultace s rehabilitačním lékařem, který na základě vyšetření navrhne nejvhodnější léčbu. Péče o pacienty je prováděna především na základě doporučení odborných nebo praktických lékařů.  Je založena na individuálním přístupu k pacientům. Do ordinace lékařů se dostavte již s vyplněným anamnestickým dotazníkem. Dotazník je ke stažení v češtině nebo angličtině. Dotazník je k dostání také v tištěné podobě na naší recepci.

Kde naše oddělení najdete?

Celou ambulantní část naleznete v 1. patře hlavní budovy u oranžového výtahu.
Při návštěvě oddělení můžete využít jak hlavní vchod do budovy, který se nachází v 5. patře (oranžovým výtahem sjet do 1. patra), tak dolní vstup do budovy přímo v 1. patře. Vchod do ambulance ORFM nachází po pravé straně jak po výstupu z výtahu, tak po vstupu do budovy. 

Provozní doba ambulance ORFM

Tel.: +420 257 272 057, reh@homolka.cz
PO 6:45 - 17:00
ÚT 6:45 - 16:30
ST 6:45 - 17:00
ČT 6:45 - 16:30
6:45 - 13:15

Poslední pacient je k vyšetření přijat nejpozději půl hodiny před ukončením pracovní doby ošetřujícího lékaře!

Ordinace lékařů

Rehabilitační lékař zajišťuje diagnostiku a následnou léčbu při bolestivých stavech, funkčních poruchách pohybového ústrojí, pooperačních a poúrazových stavech. Pro dosažení optima kvality života daného člověka využívá klasické medikamentózní terapie, techniky manuální terapie (měkké techniky, mobilizace, manipulace) a spolupracuje s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a protetiky, aby vybral tak tu nejvhodnější léčbu nebo technickou zdravotnickou pomůcku. 

Fyzioterapie

Léčebná tělesná výchova individuální - individuální cvičení pod vedením fyzioterapeuta, vč. technik manuální terapie (měkké techniky, mobilizace, manipulace), reflexní masáž

Léčebná tělesná výchova skupinová - skupinové cvičení pod vedením fyzioterapeuta, skupiny se zaměřením dle různých diagnóz

Léčebná tělesná výchova v rehabilitačním bazénu - hydrokineziterapie - cvičení v rehabilitačním bazénu pod vedením fyzioterapeuta, skupiny se zaměřením dle různých diagnóz

Ergoterapie

Ergoterapie individuální - cvičení pod vedením ergoterapeuta pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním postižení nebo sociálním znevýhodněním. Ergoterapeutka pomůže i s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Vodoléčba (hydrokineziterapie)

Koupele
- vířivá koupel celotělová
- vířivá koupel končetinová (horní / dolní končetiny)
- uhličitá koupel + zábal
- suchá uhličitá koupel
- perličková koupel

Rašelinové obklady

Masáže
- klasická masáž částečná 
- klasická masáž celotělová
- lymfatická masáž

Fyzikální terapie

V rámci fyzikální terapie disponuje naše oddělení široký spektrem moderních přístrojů, které umožňují efektivní léčbu jak stavů po úrazech, operacích, bolestí kloubně vazivových, svalových vzniklých v důsledku pracovního či sportovního přetížení, tak se pozitivně uplatňuje při komplexní terapii interních, gynekologických, cévních a kožních chorob.

Elektroléčebné procedury
- interferenční proudy
- DD proudy, TENS, Träbertovy proudy
- krátkovlnná diatermie
- magnetoterapie vč. vysokoindukční
- ultrazvuk
- lymfastim
- extremiter
- motodlaha na ramenní, kolenní a hlezenní kloub
- biolampa
- laser
- rázová vlna radiální i fokusovaná

Akupunktura

Akupunkturní sezení probíhá po podrobném odebrání anamnézy a vyšetření, vlastní délka jehlové stimulace je obvykle kolem 30 min, frekvenci sezení  je volena dle typu choroby.

Obecně akupunktura funguje na základě zpětnovazebných reakcí. Akupunktura je málo účinná 6 měsíců po radioterapii, při celkové hormonální léčbě (kortikoidy, letrox/euthyrox….), a u těžkých a terminálních stavů.

Objektivně prokázané mechanismy akupunktury jsou v léčbě bolesti, spočívá v blokádě bolesti na periferní i centrální úrovni.

Dochází ke vzájemnému propojení bodů do určitého seskupení, a tak  stimuly mohou pronikat přímo k orgánům (viscerokutánní spojky) .

Indikace k akupunktuře
- onemocnění pohybového aparátu
- bolestivé stavy
- neurologické onemocnění (CMP, parézy n. facialis, tinnitus, bolesti hlavy)
- imunitní onemocnění (alergie, atopie, astma)
- endokrinní onemocnění (bolestivá či nepravidelná menstruace, endometrióza, sterilita)
- psychiatrické poruchy (deprese, úzkosti)
- zánětlivé onemocnění (časté virózy, katary, akné…)
- vegetativní dysbalance (nechutenství, zvracení, průjmy)
- terapie závislostí

___________________________________________________________________________________________________________________

Poučení pacientů na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Vážená paní, vážený pane,

věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím týkajících se provozu oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

 • Každý pacient je před zahájením léčby vyšetřen rehabilitačním lékařem. Na vyšetření se pacient objedná osobně v recepci oddělení nebo telefonicky na tel. čísle: +420 257 272 057.
 • Současná shodná péče jiného rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta, resp. současně vedená péče na jiném pracovišti obdobného typu hrazená z veřejného zdravotního pojištění pacienta (jiné rehabilitační oddělení, pracoviště fyzioterapie, manuální a myoskeletální medicíny – chiropraxe) není možná. Pacient, který jde na vstupní vyšetření k lékaři a je na oddělení poprvé, vyplní dle pokynů recepce vstupní anamnestický dotazník, který je součástí dokumentace pacienta.
 • Pacient, který jde na vyšetření/kontrolu k lékaři, oznamuje svou přítomnost sestře v recepci oddělení, kde je evidován pro ošetřujícího lékaře.
 • Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen dodržovat stanovený léčebný plán (tj. individuální léčebný postup), vyslovil-li s poskytováním zdravotních služeb v ordinaci souhlas. Plán rehabilitační léčby je pro pacienta závazný. Nelze jej v průběhu léčby bez vědomí ošetřujícího lékaře měnit. V případě, že pacient přestane svévolně poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb, může mu být léčba v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutím ošetřujícího rehabilitačního lékaře ukončena.
 • Potřebuje-li pacient kontaktovat lékaře, učiní tak prostřednictvím recepce, není-li s lékařem domluven na jiném postupu.

 

Plán léčebných procedur

 • Lékař po vyšetření pacientastanoví léčebný plán, jehož součástí mohou být léčebné procedury. Jednotlivé procedury jsou zařazeny do léčebného plánu v recepci podle předpisu lékaře a kapacitních možností oddělení. Plán procedur si pacient domluví osobně v recepci – v místě označeném jako „časování procedur“.
 • Umožňují-li to kapacitní možnosti oddělení a není-li to v rozporu s ordinací lékaře, recepce při časování zohlední časové preference pacienta. Domluvený plán procedur je pak pro pacienta závazný a pacient je povinen ho dodržovat. Změny v časovém rozpisu procedur vyžádané pacientem jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Naordinované procedury lze naplánovat nejpozději 10. den následující po vyšetření rehabilitačním lékařem a musí být realizovány do 3 měsíců od data indikace lékaře. Plán procedur nezaručuje pacientovi, že bude ošetřován stejným terapeutem po celou dobu léčby.
 • Vytištěný plán procedur s identifikačním čárovým kódem nosí pacient vždy s sebou. Bez předložení plánu procedur pacient nemůže být ošetřen. Kopii plánu procedur může pacient získat za úhradu dle platného ceníku.
 • Některé rehabilitační procedury nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto procedury musí být uhrazeny před jejich realizací.
 • Ceník je k dispozici na recepci oddělení a webových stránkách www.homolka.cz.
 • Pacienti pohybující se v prostoru vodoléčby se musí řídit Provozním řádem vodoléčby, který je dostupný před vstupem do vodoléčebného sálu a stanovuje základní podmínky pobytu pacienta na oddělení vodoléčby.
 • Na vodoléčebné procedury se pacient dostaví s časovou rezervou 5 – 10 min (podle typu procedury či handicapu pacienta) tak, aby měl dostatek času na převlečení a osobní hygienu.
 • Před vstupem do vodoléčebného sálu (kromě vířivky na horní a dolní končetiny) si pacient vyzvedne v recepci – v místě označeném jako „pokladna“ klíč od kabiny/skříňky. Po skončení procedury vrátí klíč zpět do pokladny.
 • Na cvičení v tělocvičně se pacient dostaví s časovou rezervou. Bude potřebovat cvičební úbor a klíč od šatny, který si vyzvednete v recepci – v místě označeném jako „pokladna“. Po převlečení je nutné projít kabinou do vnitřní chodby a vyčkat příchodu fyzioterapeutky. Po skončení procedury vrátí klíč zpět do pokladny.
 • Na zahájení fyzioterapie pacient vyčká v čekárně, tj. v hlavní chodbě oddělení. Pacient bude vyzván fyzioterapeutem/fyzioterapeutkou k zahájení fyzioterapie.
 • K provedení fyzikální terapie („elektroléčba“) pacient ohlásí svou přítomnost vhozením rozpisu procedur do otvoru ve dveřích C 111 – elektroléčebný sál.
 • Pokud pacient nebyl v určený čas k proceduře vyvolán, kontaktuje recepci oddělení.
 • Pokud pacient přichází na proceduru pozdě, kontaktuje recepci oddělení osobně v místě označeném jako „časování procedur“,na tel. čísle +420 257 272 055 nebo prostřednictvím emailu reh@homolka.cz.
 • Pokud je z provozních důvodů oddělení nutná změna termínů procedur, je pacient informován osobně, telefonicky či e-mailem.
 • Nemůže-li se pacient dostavit na naplánovanou, rezervovanou proceduru, může být tato za poplatek dle platného ceníku, pokud to umožní kapacita oddělení, nahrazena.
 • V případě, že se pacient nedostaví na dvě po sobě jdoucí procedury z léčebného plánu (nejsou myšleny procedury v jeden den), budou jeho další rezervované termíny procedur uvolněny pro jiné pacienty.
 • V průběhu absolvování léčebných procedur a v ordinacích je zakázáno používat mobilní telefon.
 • V průběhu léčby je pacient povinen řídit se pokyny personálu oddělení rehabilitace.

 

Nemoc

 • V případě, že se u pacienta během rehabilitační léčby projeví jiné onemocnění, než pro které probíhá rehabilitační léčba, dojde k úrazu, či je realizován operační zákrok, je pacient povinen o této změně zdravotního stavu v dostatečném předstihu informovat zdravotní sestru osobně v recepci oddělení, popř. na tel. čísle +420 257 272 055 nebo +420 257 273 401. O změně zdravotního stavu bude následně informován ošetřující rehabilitační lékař pacienta, který rozhodne o dalším postupu, se kterým bude pacient seznámen. Ve výše uvedeném případě, do rozhodnutí ošetřujícího rehabilitačního lékaře pacienta, pacient na další proceduru dle plánu procedur nenastupuje.

 

Prevence šíření infekčních nemocí

 • Při projevech respiračního nebo infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, apod.) je pacient povinen před plánovanou procedurou dle plánu procedur v dostatečném předstihu telefonicky informovat zdravotní sestry v recepci RFM oddělení na tel. čísle +420 257 272 055, +420 257 272 057. O zdravotním stavu pacienta bude informován ošetřující rehabilitační lékař, který rozhodne o dalším postupu, se kterým bude pacient seznámen. Ve výše uvedeném případě, do rozhodnutí ošetřujícího rehabilitačního lékaře pacienta, pacient na další proceduru dle plánu procedur nenastupuje.

          Buďte, prosím, ohleduplní k personálu oddělení RFM a ostatním pacientům.

 

Kontrola

 • Potřebu kontroly určuje ošetřující rehabilitační lékař.

 

Pacient je dále povinen řídit se Vnitřním řádem Nemocnice Na Homolce, který je k dispozici na recepci oddělení, na webových stránkách www.homolka.cz a před ordinacemi.

English version

Patient Instruction Department of Rehabilitation and Physical Medicine (ENG).