Informace pro pacienty

Vážení pacienti,

velmi si vážíme, že jste se rozhodli pro léčbu svého srdečního onemocnění na našem pracovišti. Náš multioborový tým specialistů je připravený Vaši důvěru nezklamat a poskytnout Vám léčbu dle nejvyšších možných odborných a bezpečnostních standardů.  Na této stránce naleznete podrobné informace týkající se průběhu Vaší léčby u nás na kardiochirurgickém oddělení. 

Jak se mohu objednat k operaci na našem oddělení?

Nejprve je potřeba provést komplexní kardiologické vyšetření, na jehož základě pacienta doporučíme k operačnímu řešení. Toto zevrubné předoperační vyšetření lze provést na našem kardiologickém oddělení. V takovém případě prosím kontaktujte naše pracoviště (objednání k ambulantnímu vyšetření). Je však možné, že komplexní kardiologické vyšetření již proběhlo na jiném pracovišti a pacient si přeje, aby operační výkon byl proveden na našem oddělení. V takovém případě pacienta rádi do naší péče převezmeme cestou našeho ambulantního úseku (objednání k ambulantnímu vyšetření), který zajistí vše potřebné k operaci na našem pracovišti.

Kdo mě může objednat k vyšetření na našem oddělení?

Pacienta nejčastěji ke komplexnímu kardiologickému vyšetření, kde se předpokládá operační řešení, objednává ošetřující lékař či ošetřující kardiolog. V případě, že pacient potřebuje posoudit další postup nebo konzultovat druhý názor, nebo si přeje být operován na našem oddělní, může se objednat i sám. Buď na kontaktním telefonním čísle, e-mailu či cestou on-line formuláře (objednání k ambulantnímu vyšetření).

Jak bude probíhat předoperační vyšetření na našem oddělení?

Poté, co se pacient objedná na naší ambulanci, následuje vstupní vyšetření, které zahrnuje pohovor, klinické vyšetření a echokardiografické vyšetření. Zároveň se zhodnotí předchozí vyšetření provedená na jiných pracovištích. Na základě výsledků dostane pacient přesné informace o svém zdravotním stavu a je navržen další postup, včetně alternativních možností. V souvislosti s operačním řešením srdečního onemocnění často při prvním setkání  doporučujeme další vyšetření, jejichž rozsah se odvíjí od daného onemocnění. Je možné doplnit jícnové echokardiografické vyšetření, vyšetření srdce či srdečnice počítačovou tomografií (tzv. CT vyšetření), magnetickou rezonanci srdce. U většiny pacientů, s výjimkou mladých nemocných bez rizik aterosklerózy, kteří nemají klinické podezření na ischemickou chorobu srdeční, je nutné před operačním řešením ještě provést tzv. selektivní koronarografii – doplnit vyšetření věnčitých tepen (tepen zásobujících srdeční sval) – tzv. selektivní koronarografie. Toto vyšetření probíhá na kardiologickém oddělení buď za krátké hospitalizaci či ambulantní cestou.

Kdo mě doporučí k operačnímu řešení mého srdečního onemocnění?

O doporučení k operaci nerozhoduje nikdy jeden lékař. Všechny výsledky provedených vyšetření (viz předchozí odstavec) se prezentují na indikačním semináři našeho kardiocentra. Kolektiv specialistů složený z kardiologa, intervenčního kardiologa, neinvazivního kardiologa, radiologa, kardioanesteziologa a kardiochirurga podrobně zhodnotí klinický stav pacienta, jeho klinické obtíže a výsledky provedených vyšetření a navrhne pacientovi nejlepší způsob řešení jeho srdečního onemocnění. Může se jednat o operační výkon, intervenční výkon, kombinaci operačního a intervenčního výkonu či konzervativní postup). S tímto návrhem poté pacienta seznámíme a vysvětlíme mu důvody, proč daný postup doporučujeme. 

Jaký je další postup po doporučení k operačnímu řešení mého srdečního onemocnění?

Před operací srdce je nutné ještě doplnit předoperační vyšetření. Nejčastěji ho provede praktický lékař či ošetřující kardiolog. Alternativou je provést předoperačních vyšetření na naší specializované ambulanci pro předoperační vyšetření, kterou Vám doporučujeme kontaktovat i v případě jakýchkoli komplikací.  Seznam potřebných předoperačních vyšetření pacient dostane buď při návštěvě na naší ambulanci nebo u ošetřujícího lékaře při  propuštění z kardiologického oddělení, kde proběhla část komplexního kardiologického vyšetření. Seznam potřebných předoperačních vyšetření je možné rovněž stáhnout zde. Vyšetření, která proběhla v naší nemocnici a jejich výsledek je uveden v některé ze zpráv z naší ambulance či kardiologického oddělení není třeba opakovat, není-li doporučeno jinak.

V případě některých operací jako jsou operace chlopní nebo operace srdečnice je nutné před operací vyloučit infekční ložiska v těle. Nejčastějšími místy možných chronických ložisek infekce v těle jsou zubní, ušní-nosní-krční (ORL) a gynekologické oblasti. Uvedená vyšetření tedy musejí provést odborníci v uvedených oborech (stomatolog, ORL lékař a gynekolog). V případě nálezu infekčního ložiska v některé oblasti je třeba toto ložisko přeléčit, teprve po vyloučení infekčního ložiska je možné přistoupit k operaci. Věnujte prosím pozornost tomu, aby v závěrech provedených vyšetření od těchto odborníků bylo uvedeno, že infekční ložisko v dané oblasti bylo vyloučeno/bylo sanováno/je nepravděpodobné. Velmi doporučujeme využít formulář (ke stažení zde), v němž odborníci uvedených oblastí potvrdí vyloučení infekčních ložisek. Vyšetření o vyloučení infekčních ložisek v těle nesmí být starší než tři  měsíce.

Výsledky provedených předoperačních vyšetření je třeba předat ambulanci pro předoperační vyšetření. Můžete tak učinit sami (doporučujeme), výsledky provedených vyšetření však může předat i některý z Vašich ošetřujících lékařů. K předání výsledků využijte prosím některé z následujících možností:

  • osobně: indikační ambulance, kardiochirurgické oddělení, 7. patro, žlutý výtah (pondělí–čtvrtek 7.30–15.00 hod, pátek 7.30–12.30 hod)
  • poštou (nejlépe doporučeně) na adresu: indikační ambulance, Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5, 150 30
  • e-mail: indikacni.ambulance@homolka.cz

Výsledky doručených předoperačních vyšetření pečlivě zhodnotí lékař ambulance. V případě abnormálních nálezů Vám může doporučit další předoperační vyšetření. O těchto závěrech budete informování ambulancí pro předoperační vyšetření. Teprve po vyřešení abnormálních nálezů mohou být předoperační vyšetření uzavřena.

Důležité upozornění: Prosíme, abyste nechali provést předoperační vyšetření co nejdříve po doporučení k operačními výkonu a co nejdříve také zaslali na naše oddělení. Teprve až je obdržíme a zkompletujeme s případnými dalšími předoperačními vyšetřeními, budete zařazeni na aktivní čekací listinu, na základě které se sestavuje operační program. 

Jaká je čekací doba na operaci?

Čekací dobu na operaci na našem pracovišti je možné počítat teprve, až Vás zařadíme na aktivní listině čekatelů k operaci srdce. To můžeme udělat ve chvíli, kdy obdržíme všech potřebných předoperačních vyšetření (viz předchozí otázka) a vyřeší se všechny případné abnormálních nálezy zjištěné v průběhu předoperačních vyšetření.  Vlastní čekací doba závisí celé řadě okolností – zejména neodkladnosti výkonu, základní diagnóze vedoucí k operaci a typu operačního výkonu. Jak dlouho pacienti v posledních obdobích čekali na jednotlivé operační výkony, se můžete podívat zde. Vzhledem k velmi komplexní problematice čekací listiny, do níž se promítají klinické důvody pro neodkladnost výkonu, jednotlivé diagnózy, rozličné výkony, komplikovanost výkonů, navázanost některých výkonů na určité operatéry, není možné a smysluplné nahlédnout do samotné čekací listiny.

Jak se dozvím termín operace?

Termín operace Vám telefonicky sdělí sekretariát našeho oddělení. Operační program sestavuje vedení oddělení se 14 denním předstihem, tedy i s tímto časovým předstihem (1-2 týdny) můžete očekávat, že budete pozváni k operaci. V některých případech může dojít k náhlým změnám (např. když je pacient vyřazen z již připraveného operačního programu) a Vy můžete být pozváni k operaci jako náhradníci v kratším termínu. A to i 24 hodin před výkonem. 

Je možné se domluvit na termínu operace?

Snažíme se Vám nanejvýš vyjít vstříc v načasování  termínu operačního výkonu. I když máte plné právo spolurozhodovat o termínu operace, prosíme Vás, abyste vždy konzultovali případný odklad operačního řešení se svým ošetřujícím kardiologem či naším pracovištěm a vyhnuli jsme se tak všichni komplikacím. Dále si dovolujeme upozornit na skutečnost, že příprava operačního programu je poměrně složitý proces. Termín operace určujeme nejenom na základě faktického pořadí pacienta na čekací listině, ale i dle celé řady dalších důležitých faktorů jako jsou naléhavost operace, závažnost srdečního onemocnění, typ operačního řešení, navázanost některých výkonů na určité operatéry, chod oddělení aj. 

Co mám dělat, když se po doporučení k operaci zhorší můj stav? 

Pokud se během čekání na operaci zhorší Váš zdravotní stav, prosím ihned kontaktujte svého ošetřujícího kardiologa, který upraví léčbu, a současně také volejte naší ambulanci pro předoperační vyšetření. Po zhodnocení Vašeho stavu a posouzení pokročilosti předoperační přípravy (stav kompletizace předoperačních vyšetření) Vás budeme obratem kontaktovat, abychom urychlili termín operačního řešení. 

Jsem pozván k operaci, co si mám vzít s sebou k hospitalizaci?

Bude doplněno

Jak bude probíhat hospitalizace?

V den přijetí se prosím dostavte do příjmové kanceláře naší nemocnice (5. patro, přijímací kancelář-viz plán 5. patro), kde odevzdáte veškeré dokumenty. Odtud Vás odešleme k vlastnímu přijetí na standardním oddělení kardiochirurgického oddělení (2. patro, standardní oddělení kardiochirurgie, v blízkosti zeleného výtahu-viz plán 2. patro). Zde Vás přijme lékař na lůžko standardního oddělení. Při přijetí Vás lékař klinicky vyšetří a opětovně zkontroluje provedená předoperační vyšetření. Současně Vám odebereme krev, abychom aktualizovali laboratorní předoperačních vyšetření, případně provedeme další vyšetření dle ordinace přijímacího lékaře. V průběhu přijímací procedury budete mít možnost (stejně jako kdykoliv v průběhu hospitalizace) pokládat doplňující otázky lékaři týkající se Vašeho pobytu na našem oddělení, způsobu léčby a vlastní operaci. Po přijetí budete sestrou standardního oddělení uloženi na lůžko našeho oddělení. V odpoledních hodinách Vás navštíví anesteziolog, který opětovně zkontroluje předoperační vyšetření, vyšetří Vás a seznámí Vás s operačním přípravou, průběhem operačního dne a průběhem pooperační péče. Na základě doporučení anesteziologa bude upravena večerní medikace a medikace na ráno v den operace, která Vám bude přinesena sestrou oddělení. Sestra oddělení Vás den před operací rovněž seznámí s podrobným postupem předoperační přípravy- hygiena, oholení, lačnění atd.

V den operace budete (v závislosti na pořadí- první operace se zahajují na našem pracovišti v 7.oo hod, druhé navazují po ukončení prvního výkonu- cca kolem 11-12 hod) převezeni na operační sál, kde se Vás ujme anesteziologický tým. Anesteziologickou sestřičkou Vám bude zavedena kanyla do tepny na zápěstí k měření krevního tlaku v průběhu operace a v časném pooperačním průběhu. Poté budete anesteziologickým týmem uvedeni do anestezie a všechny další úkony (anesteziologické) probíhají pod anestezií. Následně proběhne vlastní operační výkon.

Po operaci budete převezeni na pooperační oddělení (Jednotka pooperační a resuscitační péče). Jedná se o špičkové pracoviště vybavené veškerou dostupnou monitorovací a podpůrnou technikou k léčbě pacientů po operacích srdce. Zkušený tým anesteziologů, intenzivistů, kardiologů, intenzivistických sester a rehabilitačních pracovníků je zárukou nekomplikovaného pooperačního průběhu a je přípraven k řešení jakýchkoliv event. komplikací pooperačního průběhu. Většina pacientů je na tomto oddělení hospitalizována velmi krátce (viz průměrná doba pobytu na JPRP), nejčastěji jsou pacienti po stabilizaci již druhý den (závisí však na typu operačního výkonu- někteří pacienti po komplikovaných výkonech jsou hospitalizováni na tomto oddělení déle- 2 až 3 dny) po operaci překládáni na další oddělení, kterým je jednotka intenzivní péče. Zde probíhá další stabilizace nemocných, kteří jsou pod trvalým dohledem odborného perzonálu (lékaři, sestry). Na tomto oddělení jsou dle klinického stavu vysazovány nitrožilně podávané léky, probíhá zde intenzivní rehabilitace a je znovu obnovována perorální (tablety) léčba. Po plné stabilizaci nemocného, vysazení nitrožilně podávaných léků a převedení pacienta na perorální léčbu je pacient přeložen k nastavení pooperační léčby a dokončení rehabilitace na standardním oddělení. Po provedení kontrolních vyšetření před propuštěním (laboratorní kontrola, echokardiografické vyšetření) je pacient z tohoto oddělení propuštěn do domácího ošetřování. Doba hospitalizace je závislá zejména na povaze výkonu a pooperačním průběhu, zvyklá doba hospitalizace na našem oddělení je okolo 7 dní.

Jak je možno v průběhu mé hospitalizace komunikovat s blízkými osobami?
Informace o Vašem zdravotním stavu mohou osoby Vámi určené (pouze Vámi určené osoby a pouze v rozsahu Vámi určeném) získat na telefonních číslech jednotlivých oddělení po ověření jejich identity pomocí hesla, které si s těmito osobami domluvíte. Bez ověření identity telefonující osoby není možno informace o Vašem zdravotním stavu předat.

V operační den se mohou Vámi určené osoby informovat o Vašem zdravotním stavu (o proběhlé operaci a o průběhu časného pooperačního období) na telefonním čísle jednotky pooperační a resuscitační péče. Po dobu Vašeho pobytu na jednotce pooperační a resuscitační péče není bohužel možné mít u sebe mobilní telefon-nebudete tedy mít možnost si zavolat. Vámi určené osoby se však budou moci výše uvedeným způsobem informovat o Vašem zdravotním stavu a o průběhu Vaší hospitalizace (samozřejmě v rozsahu, který Vy určíte), bude rovněž i možnost předat telefon oddělení ke krátkému telefonickému rozhovoru s Vašimi blízkými.

Po dobu Vašeho pobytu na ostatních odděleních budete mít možnost mít u sebe mobilní telefon, budete mít tedy možnost se kdykoliv spojit s osobami Vám blízkými. Vámi určené osoby se budou moci informovat o Vašem zdravotním stavu po ověření jejich identity na telefonních číslech buď jednotky intenzivní péče či standardního oddělení.

Jsou možné návštěvy na odděleních?

Návštěvy příbuzných a blízkých jsou naprostou samozřejmostí na všech odděleních kardiochirurgického oddělení, včetně jednotky pooperační a resuscitační péče ajednotky intenzivní péče. Návštěvy příbuzných a blízkých nejsou vhodné v operační den, v ostatním průběhu hospitalizace jsou samozřejmostí.

Návštěvy jsou možné po domluvě s oddělením kdykoliv v průběhu dne, z provozních důvodů však upřednostňujeme realizaci návštěv v odpoledních hodinách (15.00–19.00 hod).

Omezení návštěv je možné pouze v případech nepříznivé epidemiologické situace, o této skutečnosti však budete informováni. O omezení návštěv z důvodů nepříznivé epidemiologické situace (chřipková epidemie, COVID epidemie a jiné) rozhoduje hygienické oddělení či vedení naší nemocnice.

Jsou nějaká dietní omezení v průběhu pobytu na oddělení?

S výjimkou nutného lačnění (6 hodin) před operačním výkonem či povinného lačnění před některými event. výkony a vyšetřeními nejsou v průběhu hospitalizace nutná žádná specifická dietní omezení. Obnovení p.o příjmu je v případě nekomplikovaného průběhu zahájeno ráno následující den po operaci. Na našem oddělení je podávána tzv. racionální strava, event. její modifikace s přihlédnutím k dietním potřebám nemocných (specifická dietní opatření-diabetici, bezlepková strava, omezení mléčných výrobků aj.) je samozřejmostí, po konzultaci s dietní sestrou je možné upravit dietu dle potřeb pacienta.

Jaký je další postup po mém propuštění?

Při propuštění z našeho oddělení budete ošetřujícím lékařem podrobně poučen/a o dalším postupu, budete vybaven/a propouštěcí zprávou s uvedením všech doporučení a doporučené medikace, budete vybaven/a recepty na doporučenou léčbu. Současně Vám bude určen termín 1. pooperační kontroly na našem pracoviště (ambulance kardiochirurgie, 7. patro). Další léčba po 1. pooperační kontrole bude probíhat v některých případech ve spolupráci našeho pracoviště s Vaším ošetřujícím kardiologem, v některých případech budete předán/a do léčby Vašeho ošetřujícího kardiologa, který bude mít možnost (stejně jako Vy) v případě komplikací kontaktovat kdykoliv naše pracoviště.

Po ukončení léčby na našem oddělení je vhodné navázat na tuto léčbu lázeňským pobytem. Tento pobyt je hrazen z veřejného pojištění. Přestože se nejedná o „povinnou“ součást léčby, velmi vřele ji doporučujeme. Naší snahou je předat pacienta po operaci přímo do lázeňského zařízení-spolupracujeme s lázněmi Poděbrady. Úspěšnost tohoto postupu je závislá na kapacitních možnostech lázeňského zařízení. Přestože se ve většině případů daří díky dobré spolupráci pacienta předat z našeho oddělení přímo do lázeňského zařízení, v některých případech se toto z kapacitních důvodů nepodaří. V těchto případech budete propuštěni do domácího ošetřování a k lázeňskému pobytu budete vyznán/a v krátké době lázeňským zařízením.

Co mám dělat v případě zhoršení zdravotního stavu po propuštění z oddělení?

V případě zhoršení zdravotního stavu po propuštění z oddělení (výskytu dušnosti, bolestí v operační ráně, teplot, horečky, zimnice, třesavky) je nutné bez otálení kontaktovat naši ambulanci k časné kontrole na našem oddělení.