Organizace vyšetření

Objednávání pacientů ke scintigrafii, SPECT a PET/CT

Rozsah služeb

Vyšetření se provádějí pro pacienty Nemocnice Na Homolce (dále jen NNH). Ve zbývající volné kapacitě dle pořadníku i pro jiné zdravotnické subjekty. Vyšetření jsou dostupná pro každého na základě zdravotní indikace.
Spektrum prováděných vyšetření je měněno v závislosti na dostupnosti radiofarmak a frekvenci klinických požadavků. V individuálních případech lze dohodnout vyšetření i mimo běžnou nabídku.

Úhrada vyšetření

Od pojištěnců tuzemských zdravotních pojišťoven se nevybírá žádný poplatek (úhrada pojišťovnou). Ostatní pacienti vyšetření hradí dle ceníku a pravidel úhrady NNH.

Objednávání

Objednání lze provést za předpokladu, že objednávající lékař:

 • je seznámen s indikacemi a kontraindikacemi požadovaného vyšetření
 • zajistí náležitou přípravu pacienta na vyšetření
 • rámcově informuje pacienta o plánovaném vyšetření a o tom, že mu bude podáno malé množství radioaktivní látky spojené s radiační zátěží podobnou běžným radiologickým vyšetřením (více informovaný souhlas s lékařským ozářením) a popř. mu bude nitrožilně podána rentgenkontrastní látka (více informovaný souhlas s nitrožilním podáním kontrastní látky).
 • uvědomí pacienta o nemožnosti provést vyšetření, pokud se dostaví později
 • ubezpečí se, že pacient vyšetření chce podstoupit (absence pacienta neumožní vyšetřit jiného pacienta čekajícího na vyšetření a navíc znamená finanční ztrátu pro oddělení ve výši typicky desítek tisíc Kč)
 • vybaví pacienta originální žádankou na vyšetření, která je řádně ve všech kolonkách vyplněná, opatřená jmenovkou lékaře a jeho vlastnoručním podpisem

Formy objednání

 • telefonicky pracovníkem odesílajícího oddělení
 • zasláním kopie předepsané žádanky poštou na adresu Nemocnice Na Homolce, PET centrum, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol
 • zasláním skenu předepsané žádanky přes datovou schránku s identifikátorem: jb4gp8f
 • osobní návštěvou pacienta vybaveného žádankou v pracovních dnech mezi 8:00 - 14:30

Při telefonickém objednávání je třeba uvést:

 • druh požadovaného vyšetření
 • rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a hmotnost pacienta
 • mobilní telefon pacienta (pro odeslání SMS s připomínkou a event. případ náhlého zrušení vyšetření)
 • IČP zdravotnického zařízení, jeho název, oddělení a jméno objednávajícího lékaře včetně telefonického kontaktu (u lékařů z NNH stačí jen jméno a oddělení)

Telefonické objednání provádějí pracovníci odesílajícího oddělení v pracovní dny v době od 8:00 do 14:30 na čísle 257 272 165 nebo 257 273 244.

Při korespondenčním objednání je zcela nezbytné využít předepsané žádanky, aby byl zcela přesně specifikován typ a cíl vyšetření a uvést funkční telefonický kontakt na pacienta, se kterým dohodneme termín vyšetření, a dále telefonický kontakt na objednávajícího lékaře pro případ potřeby upřesnit některé informace. 

Při objednání je sdělen termín vyšetření a je položen dotaz, zda je známa nezbytná příprava. Přidělování termínů vyšetření se děje s ohledem na ekonomické využití nákladných radiofarmak (z jednoho přípravku se vyšetřuje někdy i 10 pacientů), tzn. že individuálním požadavkům pacienta na termín lze vyhovět jen někdy.

Zrušení objednávky

Zrušení objednaného vyšetření se musí provést co možná nejdříve na uvedených telefonních číslech, aby bylo možno využít uvolněný termín pro jiného pacienta (a zkrátila se tak čekací lhůta na vyšetření) a také aby oddělení nevznikla velká finanční ztráta.

Odmítnutí vyšetření

Vyšetření může být odmítnuto, pokud:

 • indikace k vyšetření není zdůvodněna zdravotním prospěchem pacienta (viz atomový zákon)
 • se pacient nedostaví řádně připraven
 • se pacient dostaví opožděně (některá radiofarmaka mají výrazně omezenou použitelnost)

Doprava pacientů

Pokud je pacient indikován ke zdravotnímu transportu sanitními vozy, indikující lékař vybaví pacienta potřebnými doklady pro obě cesty. PET centrum je umístěno v areálu Nemocnice Na Homolce v samostatné budově. Přístup k pracovišti je popsán v sekci Pro pacienty.

Výsledky

Výsledky jsou odesílány ihned po uzavření nálezu; 95 % nálezů je uzavřeno do 24 hodin od zahájení snímání. Je-li k interpretaci provedeného vyšetření třeba konzultace nebo ještě jiné vyšetření, pak je výsledek uzavřen nejpozději následující pracovní den po doplnění informací. Okamžitě po dopsání nálezu jsou výsledky dostupné na intranetu NNH a zároveň jsou odeslány do příslušného zdravotnického zařízení systémem eZpráva ve formátu DASTA4.  Indikujícím lékařům doporučujeme apelovat na ICT oddělení svých zdravotnických zařízení, aby zajistili import eZpráv do svých nemocničních informačních systémů a získali tak okamžitý a komfortní přístup k nálezům. Paralelně s eZprávou jsou do komunikujících zdravotnických zařízení výsledky odesílány cestou datových schránek, do ostatních doporučeným dopisem. Odesílání nálezů e-mailem nebo faxem nebo telefonické sdělování výsledků není možné z důvodů ochrany citlivých osobních údajů. Pacienta o výsledcích vyšetření obvykle neinformujeme s odkazem, že ošetřující lékař dokáže komplexněji interpretovat nález v kontextu dalších vyšetření. V případě naléhání pacienta mu nález interpretujeme a event. vydáme.

Radiační zátěž

Všechna vyšetření jsou spojena jen s malou radiační zátěží, představující několikanásobek dávky z přírodního pozadí, kterou každý pozemšťan každoročně obdrží. Nicméně, tak jako u všech lékařských ozáření, i zde platí zákonný požadavek, aby indikace k vyšetření byla vždy zdůvodněna možným zdravotním přínosem pro pacienta ve srovnání s možným rizikem plynoucím z ozáření.