Onkoneurochirurgie

Jedním z  nosných programů neurochirurgického oddělení je léčba mozkových nádorů - neuroonkologie. Naše oddělení se zabývá neurochirurgickou léčbou těchto onemocnění v plné šíři, s využitím nejmodernějších technologií a postupů a ve spolupráci s dalšími specialisty.

Mozkové nádory jsou různé povahy. Nejpočetnější skupinou jsou mozkové metastázy, tedy dceřinná ložiska zhoubného onemocnění pocházející z mateřského nádoru v jiné části těla. Podle rozsahu  mateřského nádoru, jeho povahy, počtu, velikosti a lokalizaci metastáz je určen optimální způsob léčby. V některých případech je to mikrochirurgické odstranění nádorových ložisek, v jiných je nejvhodnější radiochirurgické ozáření Leksellovým gamanožem, u jiných nemocných je nejvýhodnější zevní ozáření v kombinaci s chemoterapií. Vždy se volí ten způsob léčby, který nemocnému přináší co nejšetrnější řešení s důrazem na zachování co nejdelší perspektivy  života  s minimem obtíží.

Další velkou skupinou jsou takzvané  primární mozkové nádory, které vyrůstají přímo z mozkových buněk, nejčastěji podpůrných mozkových buněk - astrocytů, odtud název astrocytomy, obecněji gliomy. V této skupině existuje řada  podtypů nádorů s různými biologickými vlastnostmi. Patří sem jak zcela nezhoubné nádory, tak nádory zhoubné. Mikrochirurgickou léčbu je nutné u některých typů těchto procesů kombinovat s následnou léčbou ozařováním nebo chemoterapií, která má za cíl postihnout část buněk která, může přetrvávat v mozku i po operaci vzhledem k nepřesnému ohraničení těchto nádorů.

Poslední skupinou jsou takzvané extrinsické mozkové nádory, tedy  procesy rostoucí mimo vlastní mozkovou tkáň, které se do mozku  zanořují . Ve většině případů  se jedná o nádory z mozkových obalů – meningeomy, z hlavových nervů – neurinomy, schwannomy, a nádory z podvěsku  mozkového – adenomy hypofysy.  Tyto nádory jsou v naprosté většině nezhoubné a přestože  se jedná v řadě případů o technicky náročné operace, léčba vede  většinou k vyléčení . Pokud  jsou  tyto typy zachyceny v ranném stadiu, lze  je v některých případech léčit Leksellovým gamanožem, případně oba způsoby léčby kombinovat .

Mikrochirurgická technika - operace pod kontrolou operačního mikroskopu s využitím speciálních nástrojů a operační techniky je v současné době standardem. Zajišťuje maximální šetrnost a přesnost všech operačních úkonů.

Neuronavigace – je metoda založená na nejmodernějších technologiích, umožňující přesné plánování operace a zejména  orientaci v mozku  během operace. Ne jejím základě je možno  provést operační přístup jen v nejmenší nutné velikosti a přesně se orientovat ve všech částech mozku. Na našem pracovišti se užívá u naprosté většiny mozkových operací.

Funkční neuronavigace, která kombinuje neuronavigaci se zobrazením funkčních oblastí mozku funkční magnetickou rezonancí, navíc  umožňuje cíleně se vyhnout funkčně důležitým oblastem mozku, a tím minimalizovat rizika operace pro nemocného.

Intraoperační magnetická rezonance (iMRI) - novinka v ČR. Umožnuje v průběhu operačního výkonu vyšetřit pacienta magnetickou rezonancí a po provedení zobrazení pokračovat dle potřeby ve výkonu, čímž se zvyšuje radikalita a bezpečnost operace. Využití je zvláště při operaci primárních mozkových nádorech, v oblasti podvěsku mozkového a v epileptochirurgii.

Neuroendoskopie – jedná se o nástroje vybavené vlastní optikou, kterými lze operovat z minimálního operačního přístupu v hloubi mozku. Nejčastěji se používá v oblasti mozkových komor.

Ultrazvukový odsavač – je  zařízení  rozrušující ultrazvukem nádorovou tkáň a současně ji odsávající . Umožňuje  šetrné odstraňování nádorů šetřící zejména cévní struktury a umožňuje operovat bez manipulace se zdravou tkání

Elektrofyziologický monitoring – umožňuje během operace sledovat funkci některých oblastí mozku a hlavových nervů a minimalizovat tak ohrožení těchto funkcí.

Chirurgie lební base – pomocí náročných přístupů přes spodinu lebeční  umožňuje  dosáhnout bez manipulace se zdravou nervovou tkání operovat dříve nepřístupné  nádory v oblasti lební base a spodiny mozku.