Informace pro ošetřující lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

velmi si vážíme Vaší důvěry, se kterou se obracíte na naše pracoviště. Velmi rádi Vámi doporučeného pacienta převezmeme do naší chirurgické péče. Naše pracoviště poskytuje operační léčbu všech typů srdečních onemocnění s výjimkou transplantace srdce. Specializujeme se zejména na miniinvazivní přístupy, roboticky asistované kardiochirurgické výkony, záchovné výkony na chlopních, operace vrozených vývojových vad v dospělosti a operace hrudní aorty, včetně reoperací. V léčbě úzce spolupracujeme jednak s kardiologickým oddělením (katetrizační léčba koronární nemoci, katetrizační výkony na chlopních), jednak s cévním a radiologickým oddělením (komplexní onemocnění aorty). Níže naleznete spektrum prováděných výkonů:

Chirurgická revaskularizace myokardu: provádíme rutinně všechny typy revaskularizací myokardu jak žilními, tak tepennými štěpy. V případě izolovaných postižení RIA ve vhodných případech preferujeme roboticky asistované výkony. Vždy ve spolupráci s kardiology zvažujeme katetrizační či kombinované řešení koronárního nálezu.

Chirurgická léčba onemocnění aortální chlopně: U aortálních regurgitací (včetně bikuspidálních chlopní) v možných případech preferujeme záchovné výkony (modelace annulu, plastiky chlopně, remodelace kořene, výkony na ascendentní aortě) před náhradou chlopně. V ostatních případech provádíme náhrady biologickými (klasické, sutureless) či mechanickými náhradami (včetně náhrad nejnovější generace s potřebností nižších cílových hodnot INR). U mladých pacientů existuje možnost Rossovy operace. Náhrady aortální chlopně provádíme buď ze sternotomie či sternotomie parciální. Vždy u rizikových pacientů zvažujeme ve spolupráci s kardiologickým oddělením katetrizační náhradu aortální chlopně (TAVI), v případě její neschůdnosti transfemorální cestou je rutinně prováděnou možností na našem oddělení chirurgicky asistovaná transapikální implantace chlopně.

Chirurgická léčba onemocnění mitrální chlopně: U mitrálních regurgitací opět vždy důsledně upřednostňujeme záchovné výkony před náhradou. Naše pracoviště rutinně provádí nejenom annuloplastiky mitrální chlopně a záchovné výkony v případě prolapsu P2 segmentu zadního cípu, ale i záchovné výkony komplikovaných a komplexních postižení mitrální chlopně. Vždy zvažujeme miniinvazivní výkon cestou minithorakotomie či roboticky asistovaného výkonu. Náhrady chlopně (v případě stenóz či degenerativně změněných chlopní) jsou pak rutinními výkony. U vysoce rizikových pacientů zvažujeme ve spolupráci s kardiologickým oddělením katetrizační řešení (mitra-clip, eventuelně jiné metody experimentálního charakteru).

Chirurgická léčba onemocnění trikuspidální chlopně: Ve většině případů (sekundární etiologie) provádíme záchovné výkony. Stejně tomu tak je ve většině případů Ebstainovy anomalie, kdy naše pracoviště disponuje největším souborem pacientů v ČR s touto diagnózou. Pouze u minimálního množství onemocnění je nutná náhrada chlopně, jako je tomu nejčastěji u nemocných s karcinoidní nemocí, rutinně operovaných na našem pracovišti.

Chirurgická léčba vrozených vad srdečních dospělých pacientů: Naše pracoviště představuje v rámci České republiky pracoviště s největšími zkušenostmi s operacemi (včetně reoperací) pacientů s vrozenými vadami srdečními (včetně velmi komplexních vad, včetně reoperací v dětství provedených výkonů) v dospělosti. Specializujeme se nejenom na chirurgickou léčbu, ale ve spolupráci s kardiologickým oddělením i na katetrizační řešení vrozených vad srdečních u dospělých pacientů.

Chirurgická léčba onemocnění hrudní aorty: Chirurgická léčba hrudní aorty představuje jednu z hlavních specializací našeho pracoviště. Ve spolupráci s cévním a radiologickým oddělením poskytujeme léčbu i komplexních postižení hrudní aorty. Provádíme jak plánované výkony, tak operace akutní (operace aortálních disekcí). Náš operační repertoár zahrnuje všechny dostupné chirurgické metody v léčbě onemocnění hrudní aorty (náhrady kořene, parciální záchovné výkony kořene, náhrady asc. aorty, oblouku, či kombinace asc. aorty a oblouku, bandage aorty, Exstent, debranching + bypass aj), včetně kombinovaných výkonů- chirurgická léčba s perioperačním stentingem proximální. descendentní hrudní aorty.

Kombinované kardiochirurgické výkony: Značnou část našeho operačního programu představují kombinované výkony (kombinace revaskularizace myokardu s výkony na chlopni, kombinované chlopenní výkony atd).

Další běžně prováděné výkony:

  • uzávěry defektů interatriálního septa, které není možné uzavřít katetrizační metodou- izolovaný výkon prakticky výhradně cestou roboticky asistovateného výkonu
  • extirpace myxomu - prakticky vždy cestou minithorakotomie či roboticky asistovalného výkonu
  • chirurgická léčba poruch rytmu: MAZE procedury jako součást komplexních výkonů, MAZE procedury jako samostatný výkon cestou miniivazivních přístupů, chirurgická implantace epikardiální stimulace, chirurgická implantace levokomorové elektrody v případě nemožnosti jejích perkutánního zavedení.
  • chirurgická léčba srdečního selhání: remodelační výkony levé komory
  • extirace jiných nitrosrdečních tumorů
  • chirurgická léčba karcinoidní nemoci srdce
  • chirurgická léčba infekční endokarditidy

Vzhledem k pokročilým možnostem intenzivní a pooperační péče na našem pracovišti a s touto skutečností spojenou velmi nízkou perioperační mortalitou v kombinaci s velmi dobrými dlouhodobými výsledky (viz statistiky oddělení) umožňuje naše pracoviště operační výkony na jedné straně jednak pacientů v časných stádiích onemocnění (oligosymptomatičtí mladí pacienti s významnými regurgitačními vadami před rozvojem dilatace levé komory a/nebo dilatace levé síně a/nebo vzniku fibrilací síní) z miniinvazivních přístupů, na straně druhé pak i pacientů s kombinovaným postižením, s pokročilým postižením (dysfunkce komor, plicní hypertenze) či nemocných s přidruženými onemocněními.

Naše pracoviště rovněž poskytuje 24/7 dostupnou akutní operativu kriticky nemocných pacientům v celém spektru kardiochirurgie-revaskularizace myokardu, chirurgická léčba mechanických komplikací infarktu myokardu, izolovaná poranění srdce, chirurgická léčba lokálních komplikací infekční endokarditidy, akutní disekce aorty typu A. Reference takovýchto pacientů k emergentní/urgentní kardiochirurgické péči se realizuje cestou 24/7 dostupné hot-liny našeho oddělení.

Jak objednat pacienta k vyšetření a/nebo plánovanému operačnímu výkonu na našem pracovišti?

V případě ischemické choroby srdeční probíhá komplexní předoperační vyšetření cestou kardiologického oddělení- selektivní koronarografie s následnou indikací pacienta na společném kardiochirurgickém indikačním semináři. V případě existujícího komplexního kardiologického vyšetření (provedená selektivní koronarografie na jiném pracovišti) a existující preference operačního výkonu na našem pracovišti, prosíme referujte pacienta na ambulanci našeho oddělení, jejíž cestou bude zajištěna indikace pacienta k výkonu:

V případě indikace k vyšetření pacienta na našich ambulancí centra pro chlopenní vady (chlopenní vady, onemocnění aorty) a zvážení operačního výkonu prosíme o objednání pacienta na naše oddělení cestou:

V nejkratší možné době Vám sdělíme navrhovaný termín vyšetření na ambulanci našeho oddělení.

Pozn: K léčbě na našem oddělení přijímáme klienty všech zdravotních pojišťoven České republiky. Přijímáme samoplátce i z jiných zemí, včetně Slovenska. Jestliže se operační výkon na Slovensku neprovádí, hradí jej slovenská pojišťovna, která musí tento postup potvrdit předem.

Jak postupovat v případě doporučení Vašeho pacienta k operaci na našem pracovišti?

V případě, že je Váš pacient doporučen (je indikován na našem pracovišti) k operačnímu výkonu, je třeba doplnit předoperační vyšetření. Pacient, který je doporučen k operačnímu výkonu, dostane při propuštění z kardiologického oddělení či naší ambulancí seznam nutných předoperačních vyšetření. V případě, že tomu tak není, jsou seznamy předoperačních vyšetření, o jejichž provedení prosíme, ke stažení níže. Je velmi pravděpodobné, že některá z předoperačních vyšetření (laboratorní vyšetření, spirometrie, rentgenologické vyšetření hrudníku) budou již provedena na našem pracovišti v rámci komplexního kardiologického vyšetření. Tato vyšetření není vůbec nutné opakovat, pokud není uvedeno jinak v propouštěcí zprávě. U nemocných indikovaných k výkonům na otevřeném srdci a aortě (tedy všechny výkony kromě revaskularizace myokardu) je třeba v rámci předoperačního vyšetření doplnit vyšetření k vyloučení infekčních fokusů v rizikových oblastech-stomatologické, ORL a gynekologické oblasti. Prosíme do závěrů provedených vyšetření uvést: infekční fokusy sanovány/vyloučeny/nepravděpodobné. Je možné rovněž využít níže nabízený formulář, se kterým pacient navštíví jednotlivé specialisty.

V případě jakýchkoliv komplikací s organizací předoperačních vyšetření je možno tato provést ambulantní cestou na našem pracovišti. V takovém případě prosíme kontaktujte (nebo pacient, či jiný jeho ošetřující lékař) naši ambulanci předoperačních vyšetření:

Tato ambulance v naší nemocnici předoperační vyšetření zorganizuje (vyšetření proběhnou v průběhu jednoho dne). Pacienta v takovém případě kontaktuje sestra této ambulance, aby s ním domluvila vyhovující termín návštěvy naší nemocnice (platí pouze v případě předchozí domluvy o provedení předoperačních vyšetření v naší nemocnici). 

Kompletní předoperační vyšetření (třeba ve formě jednotlivých vyšetření) prosíme dodat jednou z nabízených možných cest na naše pracoviště:

Osobně pacientem: indikační ambulance, kardiochirurgické oddělení, 7. patro, žlutý výtah (pondělí–čtvrtek 7.30– 15.00 hod, pátek 7.30–12.30 hod)

Poštou (nejlépe doporučeně) na adresu: Indikační ambulance, Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5, 150 30

E-mail: indikacni.ambulance@homolka.cz

Důležité upozornění/prosba:

Prosíme o provedení předoperačních vyšetření a o jejich zaslání co nejdříve po indikaci pacienta k operačnímu výkonu. Teprve po obdržení a kompletizaci (v případě potřeby doplnění předoperačních vyšetření v důsledku patologických nálezů) předoperačních vyšetření bude pacient zařazen na aktivní čekací listinu. Operační program sestavuje vedení oddělení pouze z pacientů , kteří jsou na aktivní čekací listině. O termínu operačního výkonu (přímé pozvání k nástupu k hospitalizaci a operaci) pacienta následně informuje sekretariát našeho oddělení.

Ke stažení: