Lůžková KP péče

Úkoly oddělení klinické farmacie v NNH:

  1. Signální léková revize-posouzení medikace při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení (indikace, kontraindikace, zvolená dávka, léková forma a cesta podání, duplicity, načasování terapie, interakce), identifikace rizikových farmakoterapeutických režimů
  2. Individualizace farmakoterapie a její posouzení v celém kontextu dostupných údajů (změny funkcí eliminačních orgánů, změny farmakokinetiky/farmakodynamiky léčiva v důsledku komorbidit, lékových interakcí, popř. genetického polymorfismu), posouzení příčinné souvislosti mezi subjektivními potížemi pacienta, popř. změnami v průběhu choroby a současnou medikací
  3. Konziliární činnost
  4. Další edukační činnost v NNH (semináře na vybraná témata), participace na tvorbě doporučených farmakoterapeutických postupů
  5. Zajišťování odborných stáží farmaceutů ve specializační přípravě v oboru klinická farmacie, pregraduálních studentů farmaceutických fakult a ostatních farmaceutů se zájmem o klinickou farmacii.

Naše oddělení se řídí Guidelines České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP (www.coskf.cz).