Odborné stáže

Postgraduální stáže

V rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků proškolilo naše oddělení v letech 2012 – 2015 celkem 68 farmaceutů prioritně těch, kteří byli zařazeni do specializační přípravy v oboru klinická farmacie. Většinou se jednalo o týdenní až dvoutýdenní stáže. Některé stáže byly organizovány ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), jiné díky grantovému projektu lékařské fakulty Centrum pro inovace v biomedicíně (CEPIN), na kterém naše oddělení participovalo. Kromě farmaceutů v předatestační přípravě mezi naše stážisty patřili i farmaceuti z terénu se zájmem o klinickou farmacii a již atestovaní farmaceuti, jejichž cílem bylo rozšířit své obzory a získat zkušenosti z jiného pracoviště.

Termíny stáží pro postgraduální studenty >>

Pregraduální stáže

V rámci novelizace Evropské směrnice o pregraduálním studiu farmacie je umožněno studentům v rámci jejich půlroční praxe v 5. ročníku studia stážovat kromě zdravotnického zařízení lékárenské péče i na odděleních klinické farmacie. Naše oddělení přijímá studenty z farmaceutických fakult, které mají uzavřenu bilaterální dohodu s Nemocnicí Na Homolce.

Poskytované stáže se zaměřují na činnost klinického farmaceuta zejména v následujících oblastech: intenzivní péče, všeobecná chirurgie, cévní chirurgie, kardiologie a kardiochirurgie, neurologie a neurochirurgie. Stážista je seznámen s prací klinického farmaceuta a se specifiky jeho činnosti na jednotlivých odděleních. Má možnost poznat organizaci práce a způsob řešení kazuistik, dále je seznámen s používanými programy a literaturou.

Kontaktní osoba pro plánování stáží:
PharmDr. Helena Šťastná Koblihová
tel.: +420 257 273 228
email: helena.stastna@homolka.cz

Termíny stáží pro pregraduální studenty >>