Chirurgická léčba

U 25–30 % pacientů léčba léky (antiepileptiky) nedokáže potlačit záchvaty. Tito pacienti by měli být vyšetřeni na specializovaném pracovišti, zda není možné jejich záchvaty ovlivnit operačně.

Cílem chirurgické léčby je odstranit jen tu část mozkové tkáně, která je odpovědná za záchvaty.

Vzhledem k pokroku ve vyšetřovacích a operačních technikách je v dnešní době tato léčba považována za bezpečnou a účinnou. Ročně je například ve Spojených státech operováno kolem 2000 pacientů, v Česku přes 100.

Je to jediný postup, který nabízí možnost skutečného vyléčení epilepsie. Velká světová centra udávají průměrnou úspěšnost (tj. procento pacientů, kteří jsou po operaci bez záchvatů) kolem 60-68 %, výskyt komplikací je udáván kolem 11 %, úmrtnost pod 0.5 %. Výsledky Centra pro epilepsie Na Homolce jsou obdobné, od roku 1994 do roku 2000 dosahuje  úspěšnost 60 %, úmrtnost je nulová a závažnější komplikace se vyskytly u 1.2 %. Započítání výsledků z posledních let zvýší ještě výslednou úspěšnost a sníží procento komplikací.

Aby byl pacient zařazen do tohoto programu, musí splnit určitá měřítka. Předně musí být jasné, že jeho epilepsie není léčitelná antiepileptiky. Tím se většinou rozumí, že postupně nezabraly dva různé přípravky a ani třetí přidaný do kombinace. Léčba by měla trvat alespoň dva roky. Záchvaty by měly ovlivňovat kvalitu pacientova života – zaměstnání, sociální vztahy atd. Takováto měřítka neplatí pro pacienty, u nichž je epilepsie projevem jiného onemocnění mozku (např. nádoru). Zde onemocnění může, či dokonce musí být řešeno chirurgicky bez ohledu na tíži epilepsie. I tito pacienti by však měli být přešetřeni v epileptologickém centru. Pro operační řešení je pochopitelně vhodná jen epilepsie ložisková (se záchvaty částečnými či druhotně generalizovanými), kde jsou záchvaty spouštěny z jedné oblasti mozku (tzv. epileptogenní zóny). Právě přesné určení této zóny je cílem předoperačního vyšetřování. Dalším úkolem je určení, zda případné operační odstranění této oblasti by pro pacienta neznamenalo též poškození, či dokonce ztrátu některé neurologické funkce (poruchu hybnosti, řeči, paměti).


V našem Centru provádíme rutinně tato vyšetření:

  • podrobný rozbor anamnézy, neurologické vyšetření
  • video-EEG monitoraci
  • zobrazovací vyšetření mozku – magnetickou rezonanci
  • funkční zobrazení mozku – PET
  • neuropsychologické vyšetření

Součástí vyšetření bývá někdy tzv. Wadův test. Jeho cílem je určení, kde má pacient centrum řeči a paměti, a tím posouzení rizika jejich poruchy po operaci. Vyšetření probíhá na radiologii Nemocnice Na Homolce, bez narkózy. V lokálním umrtvení je z třísla zavedena tenká cévka až do krční tepny, do které je vstříknuta látka, která na krátkou dobu (řádově minuty) utlumí funkci jedné poloviny mozku. U pacienta se objeví jednostranná obrna a je přitom testován psychologem. Po půl hodině se postup opakuje na druhé straně. Po skončení vyšetření je cévka z třísla odstraněna, místo vpichu je stlačeno a pacient do druhého dne leží.

V některých případech nedokáží povrchově uložené elektrody při EEG monitoraci určit přesně místo, kde vzniká záchvat. V tomto případě je nutno použít elektrody hluboké, zavedené přímo do mozku do podezřelé oblasti. Elektrody jsou zavedeny buï chirurgicky, častěji ale jen z malého návrtu (tzv. stereotakticky). K tomuto vyšetření v poslední době díky zdokonalení ostatních metod přistupujeme stále méně.

Centrum pro epilepsie Na Homolce jako jediné ze stávajících čtyř center v Česku může provést všechna tato vyšetření a nepřevážet kvůli nim pacienta do jiné nemocnice.

Pokud jsou všechny předoperační výsledky příznivé, lze přistoupit k vlastní operaci. Spočívá v odstranění ložiska vyvolávajícího záchvaty. Pacient bývá několik dní před termínem přijat na neurologické oddělení, jsou provedena předoperační vyšetření. Vlastní výkon trvá asi 3 hodiny, operace je prováděna pod kontrolou tzv. neuronavigačního systému, kde jsou nahrána data z magnetické resonance, a operatér tak má jistotu, že odstraní přesně tu správnou část mozku. Pooperační péče je zajištěna na JIP neurologického oddělení a pacient je propuštěn většinou desátý den po operaci.

Jako jediné epileptochirurgické centrum v republice nabízí Homolka možnost léčby epilepsie stereotaktickým způsobem.

Jedná se o minimálně invazivní způsob, kdy je patologické, za záchvaty odpovědné ložisko v mozku zničeno tenkou elektrodou,  zavedenou do mozku jen z drobného návrtu. Výkon tvající asi hodinu probíhá jen v lehké narkóze, pacient není intubován (dýchá sám, bez pomoci přístroje). Technika vychází z možnosti přesného zaměření ložiska na magnetické resonanci, tedy postupu, který využívá také Leksellův gama nůž. Při této metodě je využito 201 přesně zaměřených tenkých gama paprsků, které v jednom místě, kde se sbíhají, dokáží zničit malé ložisko v mozku, aniž by poškodily okolní tkáň.


Takto mohou být ošetřena některá onemocnění mozku (cévní malformace, drobné nádory), která se projevují záchvaty. Po ozáření mohou tyto cizorodé tkáně vymizet. V minulých letech v  některých případech  tato metoda nahrazovala operaci při léčbě epilepsie spánkového laloku.  Týkalo se to zejména pacientů, kteří z nějakého důvodu nemohli mít narkózu a klasickou operaci. Výsledky léčby epilepsie gama nožem ale nesplnily očekávání a nyní pacientům, kteří nemohou nebo nechtějí absolvovat klasickou operaci, doporučujeme spíše výše zmíněné stereotaktické ošetření.