Oddělení intervenční kardiologie

Vedoucí lékař:

doc. MUDr. Martin Mates, CSc.
Email: martin.mates@homolka.cz

Úseková sestra:

bc. Andrea Šipková
Tel.: + 420 257 272 213
Email: andrea.sipkova@homolka.cz

Objednání:

Tel.: +420 257 272 213, 283

Kde nás najdete

Umístění: 2. patro Nemocnice Na Homolce
Barva výtahu: oranžový, bílý


Oddělení intervenční kardiologie je součástí Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Základním programem je zaměření na invazivní diagnostiku ischemické choroby srdeční, včetně možnosti využití intrakoronárního ultrazvuku a její intervenční léčbu koronární angioplastikou.
Od roku 1998 bylo na kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce upuštěno od rutinní trombolytické léčby akutního infarktu myokardu a byl zahájen program intervenční léčby srdečního infarktu přímou koronární  angioplastikou.
Předmětem invazívní diagnostiky je rovněž vyšetřování vrozených srdečních vad u dospělých nemocných a hodnocení významnosti získaných chlopenních vad v dospělosti.
Některé srdeční vady jsou též předmětem kardiologické intervenční léčby - zejména uzávěry anatomicky vhodných a hemodynamicky významných forem defektů septa síní a otevřených foramen ovale u nemocných s prokázaným pravo-levým zkratem s anamnézou proběhlých neurologických ischemických příhod.

Oddělení zahájilo program využití podpor srdečního oběhu, zahrnující intraaortální balónkovou kontrapulzaci,  využití mimotělní podpory funkce levé srdeční komory systémem Tandem HeartTM  a od roku 2008  systémy zahrnující mimotělní oxygenaci a podporu oběhu u nemocných s projevy srdečního selhávání či vysoce rizikových nemocných.

Od roku 2007 se u vybraných intervenčních výkonů využívá magnetické srdeční navigace na multifunkčním katetrizačním pracovišti.

V současnosti je kladen důraz na využívání alternativního cévního přístupu u diagnostiky ischemické choroby srdeční  přístupem z tepen horních končetin u nemocných s vhodnou anatomií.

Komplexní ošetřovatelská péče je zajišťována týmem všeobecných sester se specializovaným a vysokoškolským vzděláním v oborech intenzivní péče a ošetřovatelství. Sestry kontinuálně zvyšují své znalosti, odbornost a dovednosti v oblasti intervenční kardiologie, psychologie a nových trendů v ošetřovatelství. Věnují se přednáškové a školící činnosti ve svém oboru.

Pro léčbu akutních koronárních syndromů, případně pro urgentní diagnostiku je již od roku 1997 zřízena 24 hodinová dostupnost lékaře s licencí pro invazivní diagnostiku a intervenční kardiologické výkony.

Pracoviště má statut školícího centra pro získání funkční specializace v oboru invazivní kardiologické diagnostiky a intervenční kardiologie.

Prováděná vyšetření a výkony:

  • Angiografie srdce a selektivní koronarografie (SKG - selektivní koronarografie)
  • Angioplastiky koronárních cév a implantace stentů
  • Angioplastiky karotických (krčních) tepen
  • Angioplastiky renálních (ledvinných) tepen
  • Pravostranná katetrizace, endomyokardiální biopsie
  • Septální ablace (PTSMA - Perkulární Transluminární Septální Myokardinální Ablace)
  • Srdeční katetrizace, selektivní koronarografie
  • Uzávěr defektů síňové přepážky - uzávěr septálních defektů
  • Implantace aortální chlopně (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation )