Embolizační léčba v cévním řečišti

Úvod

Následující text Vám má podat informace k výkonu, který se nazývá embolizační léčba v cévním řečišti. Popisuje, jak se vyšetření provádí a jaká jsou jeho možná rizika. Nemá nahrazovat rozhovor s Vaším lékařem, ale slouží jako východisko pro tuto diskusi. Pokud se tento výkon provede jako plánovaný, budete mít dost času probrat celou proceduru s lékařem, který výkon požaduje i s lékařem, který výkon bude provádět. Pokud se bude výkon provádět z naléhavé potřeby, bude na to méně času, přesto byste měl obdržet dostatečné vysvětlení, než podepíšete informovaný souhlas.

Co je embolizační léčba v cévním řečišti?

Embolizační léčba je invazívní léčebná metoda používaná k vyřazení části cévního (nejčastěji tepenného a kapilárního) řečiště z krevního oběhu nebo ke  snížení krevního průtoku v určité oblasti. Nejčastějšími  indikacemi jejího použití jsou arterio-venózní malformace (přímé zkraty mezi tepenným a žilním řečištěm, většinou vrozené) a ostatní patologické zkraty mezi tepnou a žílou. Další indikací jsou bohatě prokrvené nádory, u kterých lze snížením prokrvení zlepšit jejich operabilitu a snížit krevní ztráty v průběhu operace.

Jaký je cíl výkonu?

Cílem této léčby je vyřadit předem plánovanou oblast z krevního toku (uzavřít cévy v plánované oblasti) nebo v ní snížit krevní zásobení. K uzávěru krevního řečiště se používají různé druhy tkáňových lepidel, dále mikročástice přesně vybraných rozměrů a kovové spirálky. Jejich výběr a případná kombinace závisí na typu chorobného ložiska a jeho cévním uspořádání.

Kdo rozhodl o výkonu?

Rozhodnutí o indikaci k tomuto výkonu je vždy týmové a mezioborové  (neurolog, radiolog, neurochirurg, v případě potřeby další).
Lékaři, který Vás vyšetřili se rozhodli, že prospěch z výkonu převyšuje možná rizika. Konzultovali Vaše onemocnění s radiodiagnostickým oddělením a usoudili, že tato metoda je vhodná. Nicméně máte možnost vyjádřit svůj názor, který musíme brát na zřetel a pokud po rozhovoru s lékařem usoudíte, že výkon nechcete podstoupit, máte právo jej odmítnout. Je to Vaše svobodné rozhodnutí, ke kterému můžete zodpovědně přistoupit až po zvážení všech informací o svém zdravotním stavu a o alternativních výkonech a léčebném postupu. Pokud přes náležité vysvětlení odmítnete navrhovaný výkon, vyžádá si od Vás lékař písemné prohlášení („negativní revers“), kde bude zapsáno vyjádření  lékaře s podpisem obou stran – Vaší i lékaře.

Kdo bude výkon provádět?

Specialista rentgenolog (případně invazivní radiolog), který má kvalifikaci obsluhovat rentgenový přístroj, je vyškolen v technice výkonu a interpretaci získaných obrázků, v souladu se současnými poznatky vědy, za použití jen takových přístrojů a materiálu, které smí být k tomto účelu použity. Při výkonu pomáhá lékaři sestra a rentgenový laborant, který je ovládá rentgenový přístroj.

Kde se bude výkon provádět?

Na radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice, kde je speciální vyšetřovna vyhrazená pro invazivní výkony a výkony na cévách.

Jaká je příprava před výkonem?

Za Vaši přípravu před tímto vysoce specializovaným výkonem je odpovědný Váš ošetřující lékař. Zajistí kompletní biochemické vyšetření, vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, koagulačních faktorů, interní, neurologické a anesteziologické vyšetření.
Zobrazení mozkového cévního řečiště a patologického ložiska - výběr zobrazovacích metod a další vyšetření jsou pro každého pacienta indikována individuálně.
Před výkonem má pacient zavedenu žilní kanylu a většinou i močový katétr.
Po výkonu je pacient uložen na lůžko intenzivní péče ke  sledování a doléčení. Délka následné léčby  závisí na stavu pacienta před výkonem a průběhu výkonu.

Co se vlastně při výkonu odehrává?

Výkon je prováděn v poloze na zádech v místním znecitlivění, v analgosedaci nebo celkové anestezii (podle uložení ložiska a klinického stavu pacienta). Místní znecitlivění je lehce bolestivé, další výkon je však již nebolestivý, cévy nemají citlivá zakončení. Vstřik kontrastní látky do cévního řečiště vyvolá krátkodobý pocit tepla v oblasti, které příslušná tepna zásobuje. Po embolizaci (uzávěru) většího okrsku  cévního   řečiště)  může vzniknout bolest různé intenzity, která je   způsobená nedokrevností za místem uzávěru. Bolest je dle potřeby tlumena medikamentózně  při i po výkonu. Po ukončení výkonu a vytažení katétru je místo vpichu komprimováno k zástavě krvácení. Na místo je  přiložen tlakový obvaz na dobu nejméně 12 hodin. Po tu dobu je nutné dodržet klid na lůžku. V případě krvácení z místu vpichu je nutné toto místo okamžitě stlačit tak, aby krvácení ustalo a ihned přivolat ošetřující personál.
Je riziko nějakých komplikací?

Při výkonu se mohou vyskytnout komplikace, související s angiografickým vyšetřením a dále komplikace, související s embolizační léčbou. Komplikace mohou být nezávažné, mohou však vést k závažnému poškození zdraví až ke smrti pacienta. Komplikace v souvislosti s diagnostickou angiografií se vyskytují maximálně u 1% pacientů. Komplikace související s embolizační léčbou, se vyskytují se od 3 do 15 % výkonů, podle závažnosti klinického stavu pacienta v době výkonu, typu onemocnění a stavu ostatního mozkového řečiště. Embolizační léčba může přinést nečekané komplikace, jejich řešení si může vyžádat další invazívní léčebné postupy nebo akutní operaci. Tato léčba nesnese odkladu, je proto na vyšetřujícím lékaři, aby rozhodl, jaké opatření zvolí.


Komplikace ve vztahu k  angiografii :

  • hematom v místě vpichu, zkrat mezi stehenní tepnou a žilou, trombóza stehenní tepny nebo žíly, embolizace trombu do periferie končetiny
  • alergické reakce na kontrastní látku
  • poškození funkce ledvin
  • možnost embolizace do mozkových či jiných tepen (bez klinických následků nebo s neurologickým postižením různé závažnosti)


Komplikace ve vztahu k embolizační léčbě:

  • zavádění katétru a vodiče může způsobit poškození tepny s možným krvácením nebo zúžením až uzávěrem tepny
  • může dojít k uvolnění krevní sraženiny ze stěny cévní nebo z vrcholu katétru nebo mikrokatétru, opět s možným uzávěrem části mozkového řečiště
  • nežádoucí únik embolizačního materiálu mimo plánovanou oblast

Existují nějaké alternativní metody?

V některých případech může být indikována léčba gama nožem (radiochirurgická léčba – tj. přesně cílené ozáření patologického ložiska) nebo neurochirurgická léčba. V některých případech je třeba použít některou z kombinací endovaskulární, neurochirurgické a radiochirurgické léčby. Indikace k typu léčbu je založena na typu chorobného ložiska, jeho cévním zásobení a na klinickém stavu pacienta. Pacientovi budou vysvětleny možnosti, které v jeho případě přicházejí v úvahu, a jejich možná rizika.

Co je informovaný souhlas?

Protože se výše uvedený způsob léčby považuje za větší výkon, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při vyšetření, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace vyšetření. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Jedině v situacích, které si vynucují okamžité jednání, např. při ohrožení života, bezvědomí nebo v jiných případech neschopnosti rozhodovat, musíme sami rozhodnout o vyšetření a léčbě a budeme Vás informovat dodatečně. Jiné osoby za Vás rozhodovat nemohou. Zákon připouští výjimky jenom u osob, které nejsou schopny v odůvodněných případech schopny takové rozhodnutí učinit zodpovědně samy. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.