Úrazová neurochirurgie - Kraniocerebrální traumatologie

Přibližně 300 lidí na 100 000 obyvatel ročně si vyžádá neurochirurgickou hospitalizaci pro kraniocerebrální trauma. Hlavní příčinou poranění lbi a mozku jsou v současné době dopravní nehody, pracovní a sportovní úrazy. Dopravní nehoda prakticky ve 25% stojí za vznikem KC poranění.

Vůdčí myšlenkou ve specializovaném ošetřování poranění mozku je minimalizace poškození vznikajících sekundárně.

Primární traumatické poškození mozku zahrnuje tyto diagnózy:

 • difusní axonální poranění (komoce mozku či jiné)
 • kontuse a lacerace mozku

Sekundární poškození je možno dělit na:

 • epidurální hematom (27%)
 • subdurální hematom (26%)
 • intracerebrální hematom (38%)
 • smíšené hematomy (8%)
 • dále otok mozku s případnými konusovými příznaky
 • mozkové ischémie
 • infekce centrálního nervového systému

Příjem neurochirurgicky poraněných na naši JIP je vždy takřka neprodleně po konzultaci s referujícím lékařem. Pokud však pacient jeví známky nestability celkového stavu (především oběhu) v důsledku mnohočetných přidružených poranění a pokud má negativní CT nález na mozku, pak vždy odesílajícího lékaře varujeme před riziky vzdáleného transportu na naše oddělení. Klinické vyšetření mozkově poraněného zahrnuje kvantifikaci poruchy vědomí pomocí Glasgow coma scale, reakci zornic, monitoraci poruchy hybnosti očí a končetin a zevní apskeci hlavy, dále obecné fyzikální vyšetření a event. konsiliární vyšetření příslušných klinických odborníků. Paraklinická vyšetření zahrnují vyšetření RTG, CT, NMR a laboratorní vyšetření. CT vyšetření poranění hlavy a mozku má esenciální význam, ať už je provedeno ve spádové nemocnici nebo u nás. Obor neurotraumatologie se dokonce „virtuálně“ dělí na dobu před CT a po CT.

Kromě operačního řešení všech indikací v rozsahu celé kraniocerebrální traumatologie, poskytuje naše oddělení a nemocnice poraněným pacientům i adekvátní kolemoperační JIP či ARO péči s umělou ventilací s možností monitorace ICP a CPP, dále tzv. „brain“ protektivní terapii a případně i možnost monitorace saturace 02 v krvi z jugulárního bulbu (v případech vysokého ICP a běžného systémového krevního tlaku).

Oddělení disponuje 8 JIP lůžky s možností UPV a plné monitorace a 12 semiintenzivními lůžky.

NCH oddělení je personálně i technicky kompetentní i ke komplexnímu ošetření všech diagnos souvisejících s pozdními následky cerebrálních poranění, kupř. posttraumatické epilepsie či likvorových píštělí i ve spolupráci se zde přítomným ORL oddělením.
Dostupnost II. atest. neurochirurga, CT vyšetření i AG vyšetření je v naší nemocnici po dobu 24 hodin.

Intenzivní péče o neurochirurgické pacienty je zajištěna na dvou specializovaných jednotkách:

1. jednotka intenzivní péče (JIP) 2. jednotka semiintenzivní péče (SIP)

Na JIP je k dispozici 8 plně monitorovaných lůžek, včetně vybavení moderními kvalitními ventilátory pro poskytování umělé plicní ventilace, na jednotce SIP je 12 lůžek, z toho 8 lůžek plně monitorovaných.   

Na obou jednotkách intenzivní péče je zajišťována komplexní resuscitační a intenzivní péče  pro pacienty po plánovaných neurochirurgických výkonech na CNS  a pro všechny pacienty s akutním postižením CNS jakékoli etiologie – od všech typů kraniocerebrálních poranění  až po subarachnoideální a intracerebrální krvácení, dále pro pacienty po složitých operacích páteře ( například různé fixační výkony pro degenerativní onemocnění páteře nebo pro stavy po traumatických zlomeninách obratlů, mnohdy prováděné netradičními přístupy –retroperitoneálně, transthorakálně, transorálně, transmandibulárně).

U kriticky nemocných jsou rutinně prováděny vysoce specializované metody invazivní a neinvazivní monitorace:

 • měření nitrolebního tlaku vysoce kvalitními moderními čidly
 • invazivní měření centrálního žilního tlaku, arteriálního tlaku 
 • prakticky kontinuální možnost sledování aktuálních hodnot   krevních plynů a dalších biochemických a hematologických  ukazatelů ( na JIP je přímo k dispozici analyzátor ) 
 • pravidelné sledování průtoků mozkovými cévami pomocí transkraniální dopplerovské sonografie
 • v krátké době bude zavedena metoda měření saturace   kyslíku v jugulárním bulbu, umožňující optimalizovat terapii   edému mozku především po kraniocerebrálních traumatech      
 • do budoucna je uvažováno i o zavedení monitorace mozkového    metabolismu pomocí čidel Neurotrend Codman - o tzv.mikrodialýze

JIP zajišťuje komplexní intenzívní péči včetně specializovaných terapeutických postupů:

 • péče o pacienty před i po angiografických výkonech a po všech  endovaskulárních intervencích
 • možnost kontinuální hemodialýzy
 • možnost hyperbarické oxygenoterapie
 • komplexní fyzioterapeutický program ( včetně logopedické péče)
 • u mnoha diferenciálně diagnosticky obtížných
 • stavů je zajištěn optimální multidisciplinární přístup (ve spolupráci s endokrinology, internisty, hematology…)

Všechny postupy - medicínské i ošetřovatelské - jsou nyní vypracovávány s ohledem na standardy vypracované mezinárodní akreditační komisí - JCI.

Pro fungování a kvalitu péče na jednotce intenzivní péče je kromě technického zázemí a přístrojového vybavení nezbytné kvalitní personální obsazení.


Péče je zajištěna celkem 4 kvalifikovanými lékaři (neurointenzivisty)
a více než 50 plně kvalifikovanými sestrami (většina s postgraduální specializací v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče) a dalším pomocným personálem.

Pro kvalitu péče o pacienty na jednotce intenzivní péče  jsou také nezbytné korektní vztahy mezi ošetřujícím personálem a především vstřícnost a ohleduplnost a individuální přístup k pacientům. 
Tento tzv. „lidský faktor“ je na našich jednotkách intenzivní péče na velmi vysoké úrovni.