Perkutánní vertebroplastika pod kontrolou zobrazovacích metod

Úvod

Následující text Vám má podat informace k výkonu, který se nazývá perkutánní vertebroplastika pod kontrolou zobrazovacích metod – konkrétně pod CT (počítačová tomografie). Popisuje, jak se výkon provádí a jaká jsou jeho možná rizika. Nemá nahrazovat rozhovor s Vaším lékařem, ale slouží jako východisko pro tuto diskusi. Pokud se tento výkon provede jako plánovaný, budete mít dost času probrat celou proceduru se s lékařem, který výkon požaduje i s lékařem, který výkon bude provádět. Pokud se bude výkon provádět z naléhavé potřeby, bude na to méně času, přesto byste měl obdržet dostatečné vysvětlení, než podepíšete informovaný souhlas.

Co je perkutánní vertebroplastika pod kontrolou zobrazovacích metod?

Perkutánní vertebroplastika je intervenční, též invazivní, výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT, zahrnující injekci polymetylmetakrylátového (PMMA) cementu do postiženého (většinou zkolabovaného) obratlového těla za účelem stabilizace fraktury a zmírnění bolesti.
Pro vhodné pacienty je vertebroplastika dobře ustanovenou, bezpečnou a efektivní metodou.

Proč potřebuji perkutánní vertebroplastiku?

Kompresivní fraktury (tedy zlomeniny) obratlových těl jsou častou a často invalidizující komplikací osteoporózy. I když se většina těchto zlomenin zhojí za několik týdnů až měsíců, část pacientů i poté trpí bolestí, kterou nelze zvládnout konzervativními přístupy. Otevřená chirurgická fixace se ve stávajícím případě používá pouze zřídka. Špatná kvalita kosti a přilehlých nepostižených segmentů znemožňuje ukotvení chirurgických fixačních instrumentů a pokročilý věk pacientů významně zvyšuje rizika otevřené operace.
Rozšíření indikací k perkutánní vertebroplastice zahrnuje léčení hemagiomů (benigních cévních nádorů) a osteolytických primárních a sekundárních tumorů nereagujících na onkologickou léčbu.

Kdo rozhodl o výkonu?

Lékař, který Vás vyšetřil ambulantně nebo při pobytu v nemocnici zná Váš zdravotní stav a rozhodnul se, že prospěch z výkonu významně převyšuje možná rizika. Konzultoval Vaše onemocnění s radiodiagnostickým oddělením a usoudil, že tato metoda je vhodná. Nicméně máte možnost vyjádřit svůj názor, který musíme brát na zřetel a pokud po rozhovoru s lékařem usoudíte, že výkon nechcete podstoupit, máte právo je odmítnout. Je to Vaše svobodné rozhodnutí, ke kterému můžete zodpovědně přistoupit až po zvážení všech informací o svém zdravotním stavu a o alternativních výkonech a léčebném postupu. Pokud přes náležité vysvětlení odmítnete navrhovaný výkon, vyžádá si od Vás lékař písemné prohlášení („negativní revers“), kde bude zapsáno vyjádření  lékaře s podpisem obou stran – Vaší i lékaře.

Kdo bude výkon provádět?

Specialista, který se nazývá rentgenolog (případně invazivní radiolog), který má kvalifikaci obsluhovat rentgenový přístroj, je vyškolen v technice výkonu a interpretaci získaných obrázků. Při výkonu pomáhá lékaři rentgenový laborant a někdy též sestra.

Kde se bude výkon provádět?

Na radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice, na vyšetřovně CT.

Jak se mám připravit na výkon?

Výkon se provádí za hospitalizace v nemocnici. Hospitalizaci vyřídí lékař, který výkon indikoval. Též za Vaši přípravu před tímto vysoce specializovaným výkonem je odpovědný Váš ošetřující lékař. Zajistí kompletní biochemické vyšetření, vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, koagulačních faktorů, popřípadě anesteziologické a další nutná vyšetření.
Zobrazení postiženého obratlového těla - výběr zobrazovacích metod a další vyšetření jsou pro každého pacienta indikována individuálně.
Před výkonem má pacient většinou zavedenu žilní kanylu.
Po výkonu je pacient uložen na lůžko indikujícího oddělení ke  sledování.

Co se vlastně při vertebroplastice odehrává?

Před výkonem bude provedena analgosedace, budete mít zavedenou žilní kanylu. Na vyšetřovně, kde se bude výkon provádět budete uložen/a do polohy umožňující nejlepší přístup k páteři – budete ležet na břiše. V této poloze musíte po dobu výkonu pokud možno bez pohybu setrvat. Lékař provádějící výkon zaměří přístrojem postižený obratel, určí nejbezpečnější přístup, provede lokální znecitlivění místa vpichu, zavede do obratle instrumentarium, zkontroluje jeho polohu a pod skiaskopickou kontrolou poté do tohoto obratle aplikuje zpevňující cement. Poté jehlu odstraní a místo vpichu převáže.

Bude to bolet?

Protože se výkon provádí většinou v analgosedaci a současně s lokálním umrtvením místa vpichu jehly, je většinou velmi dobře snesitelný. Nepříjemné bývají pouze samotné zavedení instrumentaria a aplikace cementu, jedná se však o krátkodobý diskomfort.

Jak dlouho výkon trvá?

Trvání výkonu je značně individuální, většinou trvá včetně přípravy okolo 60 až 120 minut; odhad času Vám upřesní lékař, který bude výkon provádět.

Co se děje po výkonu?

Po výkonu budete odvezen/a na oddělení, kde jste hospitalizován/a. Krátkodobě Vás bude sledovat lékařský personál, kontrolovat místo vpichu a Váš celkový stav. Pokud byste zaznamenal/a krvácení z místa vpichu, zvětšující se bolestivost či jiné nepříjemné pocity místní či celkové, sdělte to ihned ošetřujícímu personálu. O dalším postupu Vás bude informovat ošetřující lékař.

Je riziko nějakých komplikací?

Výskyt komplikací je při těchto výkonech obecně nízký, různé zdroje ho určují na 0 až 10 %. V NNH je četnost komplikací při dolním okraji tohoto intervalu. Může se výjimečně jednat o závažné komplikace vyžadující hospitalizaci a neplánované prodloužení pobytu v nemocnici, zcela výjimečně trvalé následky. Komplikace lze rozdělit na obecné (krvácení a infekce, alergická reakce na cement) a související se zaváděním instrumentaria (poškození míšního nervu, embolie cementu do páteřních žilních pletení, zlomení obratle či žebra …).
Komplikace relativně nezávažné zahrnují bolest v místě intervence, přechodné kořenové dráždění, krátkodobé prodloužení pobytu nemocnici bez jiných závažných komplikací apod.

Kdo hodnotí výkon a jak se dozvím výsledek?

Lékař, který výkon prováděl provede na závěr několik diagnostických řezů přes léčený obratel a konstatuje úspěšnost či neúspěšnost léčení. Navrhne též datum další kontroly na CT či MR.

Co je informovaný souhlas?

Protože se vertebroplastika považuje za větší výkon, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při výkonu, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace výkonu. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Jedině v situacích, které si vynucují okamžité jednání, např. při ohrožení života, bezvědomí nebo v jiných případech neschopnosti rozhodovat, musíme sami rozhodnout o výkonu a léčbě a budeme Vás informovat dodatečně. Jiné osoby za Vás rozhodovat nemohou. Zákon připouští výjimky jenom u osob, které nejsou schopny v odůvodněných případech schopny takové rozhodnutí učinit zodpovědně samy. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

Na závěr

Některé otázky jsme Vám snad zodpověděli tímto textem, ale znovu podotýkáme, že je jen úvodem k diskusi s Vaším lékařem o Vašem zdravotním stavu, nutných vyšetřeních a léčbě. Ujistěte se, že máte dostatek informací, než podepíšete informovaný souhlas.