Oddělení klinické farmacie

V rámci zvyšování bezpečnostních standardů zdravotní péče zřídila Nemocnice Na Homolce v roce 2010 Oddělení klinické farmacie, které se stalo garantem bezpečnosti farmakoterapie. Toto oddělení tvoří tým klinických farmaceutů, kteří denně úzce spolupracují s lékaři a sestrami, ošetřujícími hospitalizované pacienty. Tým odborníků pracuje na jednotlivých odděleních a u každého pacienta provádí alespoň jednou za hospitalizaci optimalizaci individuálních lékových režimů, a to zejména z hlediska lékových interakcí, nežádoucích účinků léčiv, úpravy dávek při snížené funkci vylučovacích orgánů, apod.


K další klíčové činnosti oddělení klinické farmacie patří organizace a vedení postgraduálních a pregraduálních odborných stáží v oboru klinická farmacie. Počtem stážistů se toto oddělení řadí mezi přední školící centra České republiky. Akreditační komise MZČR v roce 2014 udělila oddělení klinické farmacie akreditaci na specializavané vzdělávání podle aktuálně platného vzdělávacího programu v oboru klinická farmacie.
Oddělení klinické farmacie Nemocnice na Homolce

Naše služby

Naše oddělení se řídí Guidelines České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

 

Úkoly oddělení klinické farmacie v NNH:

  • Signální léková revize-posouzení medikace při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení (indikace, kontraindikace, zvolená dávka, léková forma a cesta podání, duplicity, načasování terapie, interakce), identifikace rizikových farmakoterapeutických režimů.
  • Individualizace farmakoterapie a její posouzení v celém kontextu dostupných údajů (změny funkcí eliminačních orgánů, změny farmakokinetiky/farmakodynamiky léčiva v důsledku komorbidit, lékových interakcí, popř. genetického polymorfismu), posouzení příčinné souvislosti mezi subjektivními potížemi pacienta, popř. změnami v průběhu choroby a současnou medikací.
  • Konziliární činnost
  • Další edukační činnost v NNH (semináře na vybraná témata), participace na tvorbě doporučených farmakoterapeutických postupů.
  • Zajišťování odborných stáží farmaceutů ve specializační přípravě v oboru klinická farmacie, pregraduálních studentů farmaceutických fakult a ostatních farmaceutů se zájmem o klinickou farmacii.
  • Ambulance klinického farmaceuta