Centrum alergologie a klinické imunologie (CAKI)

Pracoviště Centra alergologie a klinické imunologie se skládá z části ambulantní a laboratorní.

Alergologie

Ambulantní část

Poskytuje komplexní léčebně-preventivní péči o dospělé i dětské pacienty s astmatem, alergickými onemocněními, defekty imunity a dalšími typy imunopatologických poruch včetně diferenciální diagnostiky autoimunitních onemocnění s možností širokého spektra klinických i laboratorních vyšetřovacích postupů. Dále lékaři centra zajišťují konziliární péči pro lůžková oddělení nemocnice.
Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinická imunologie. Čtyři lékaři a čtyři sestry ošetří centrum ročně téměř 6.000 pacientů a provede 18.000 vyšetření.


Imunologická laboratoř

Provádí rozsáhlé spektrum vyšetřovacích metod humorální i buněčné imunity, systémových i orgánových autoimunitních stavů a alergií. Specializovaná činnost je zaměřena na diagnostiku septických stavů u kriticky nemocných.


Naše služby

  • Léčebně preventivní specializovaná ambulantní péče o pacienty s alergickými onemocněními, poruchami imunity a s recidivujícími respiračními infekty.
  • Doškolovací aktivity - Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinické imunologie. Probíhají zde stáže pro lékaře i nelékaře v předatestační přípravě a dvakrát ročně atestační zkoušky.
  • Vědecká, výzkumná a publikační činnost – aktivní i pasivní účast na seminářích a kongresech doma i v zahraničí, publikace.
  • Veřejně osvětová činnost – relace v rozhlase, televizi, články v novinách a časopisech.