Tým centra

Činnost Centra je založena na týmové spolupráci specialistů z různých oborů:

Neurologové-epileptologové:

MUDr. Miroslav Kalina
Primář Neurologického oddělení

MUDr. Zdeněk Vojtěch
Vedoucí epileptologického programu nemocnice

MUDr. Michaela Nová
Epileptologický tým

Neurochirurgové:

MUDr. Jan Šroubek
Neurochirurgické oddělení, operatér

doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.
Primář Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

MUDr. Dušan Urgošík, CSc.
Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

Neuroradiologové:

prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
Primář Radiodiagnostického oddělení

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Radiodiagnostické oddělení

Nukleární medicína a PET:

Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
Primář Oddělení nukleární medicíny/PET centra

Neuropsycholog:

PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Klinický neuropsycholog a psychoterapeut

Vedení:

MUDr. Miroslav Kalina
Primář Neurologického oddělení

Oblast zájmu: akutní a urgentní neurologie, neurointenzivní péče, epileptologie, cerebrovaskulární onemocnění

Vzdělání: Fakulta všeobecného lékařství UK Praha 1973 – 1979 * První atestace v oboru neurologie 1983 * Druhá atestace v oboru neurologie 1986 * Specializace v neuroradiologii (korelace MRI – klinické) 1988 – 1993 * Akutní a urgentní neurologie,  neurointezivistická specializace 1990 – současnost * Epileptologie 1993 – současnost

Odborná zkušenost: Neurologické oddělení nemocnice v Kladně  1979 – 1981 * Neurologická klinika IPVZ Praha, Fakultní  Thomayerova nemocnice 1981 – 1993 * Člen neurologické katedry IPVZ 1989 – 1998 * Vedoucí lékař JIP 1990 – 1993 * Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, primář oddělení  1993 – dosud

Pedagogická činnost: Postgraduální přednášky, vedení odborných kurzů  a stáží IPVZ v oboru neurointenzivistickém 1990 – dosud * Epileptologie, video-EEG 1994 – dosud.

Vybrané publikace:

Kalina, M. - Janoušková, L. - Vymazal, J. - Weichet, J. - Škoda, O.: Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. 1 vyd. Praha: Triton, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7387-107-9.

Kalina M, Liščák R, Vojtech Z, Adámková E, Procházka T, Marecková I, Vladyka V. Stereotactic amygdalohippocampectomy for temporal lobe epilepsy: promising results in 16 patients. Epileptic Disord. 2007 Dec;9 Suppl 1:S68-74.

Kalina M: Akutní neurologie, intenzivní péče v neurologii, Triton, 2000, monografie * Kalina M: Cévní onemocnění mozku, Triton, 2001, monografie * Kalina M: Epilepsie parietálního laloku. In: Farmakorezistentní epilepsie, Triton 2004

Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch
Vedoucí epileptologického programu nemocnice,  Neurologické oddělení

Oblast zájmu: komplexní diagnostika a léčba záchvatových onemocnění se zvláštním zřetelem na chirurgickou léčbu epilepsií

Vzdělání: 1977-1983 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha * 1987, 1990 - první, resp. druhá atestace z neurologie * 1989, 1990 - školicí místa v EMG, resp. EEG

Odborná zkušenost: 1983-1990- neurologické odd. OÚNZ Pardubice
* od 1990 - Neurologické odd. Nemocnice Na Homolce jako elektroencefalografista a epileptolog * od 1998 vede epileptologickou monitorovací jednotku * v letech 1994, resp. 2002 krátké studijní pobyty v epileptologických centrech Queen Square, London, GB, resp. Cleveland, USA

Pedagogická činnost:
- Elektroencefalografie v kurzech pořádaných IPVZ

- Epileptologie v pokračovacích kurzech České ligy proti epilepsii

- externí učitel 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vybrané publikace:
VOJTÌCH, Z. Atlas elektroencefalografie dospělých, 1. díl. 1. vyd. Praha: Triton, 2005. 495 s. ISBN 978-80-7254-704-3. VOJTÌCH, Z. Klinická elektroencefalografie v epileptologii. Neurologie pro praxi , 2008, roč. 9, č. 2, s. 69-74. ISSN 1213-1814.

VOJTÌCH, Z. - TOMÁŠEK, M. Iktální semiologie. In Epilepsie temporálního laloku. Praha: Triton, 2006, s. 95-114. ISBN 978-80-7254-836-1. VOJTÌCH, Atlas elektroencefalografie dospělých, 2. díl. Praha: Triton, 2006, ISBN 978-80-7254-871-2.

VOJTÌCH, Z. - MARUSIČ, P. - BRÁZDIL, M. Indikace k chirurgické léčbě TLE a algoritmy předoperačního vyšetření. In Epilepsie temporálního laloku. Praha: Triton, 2006, s. 219-233. ISBN 978-80-7254-836-1.

VOJTÌCH, Z. Elektroencefalografie v neurointenzívní péči. Neurologie pro praxi , 2007, roč. 2007, č. 1, s. 17-23. ISSN 1213-1814. Vojtěch Z.: EEG v epileptologii dospělých (monografie). Grada 2004

Doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc.
Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie


Vzdělání: promován na lékařské fakultě 1950 * CSc. 1963 * docent Univerzity Karlovy Praha 1968

Odborná zkušenost: 8 let neurologie, 46 let stereotaktické neurochirurgie, z toho 12 let stereotaktické radiochirurgie. Hlavní pracoviště: ÚVN Praha-Střešovice – neurologie a neurochirurgická klinika FVL * Nemocnice Na Homolce – stereotaktická a radiační neurochirurgie.

Zahraniční školení: Centrum stereotaktické a funkční neurochirurgie v Paříži (1964), * Universitní centrum neurofysiologie v Paříži (1968)

Pedagogická činnost: docent na UK Praha

Vědecké publikace: 159, z toho 29 jako jediný nebo první autor, 40 v zahraničních časopisech, 2 monografie, spoluautor 3 monografií, spoluúčast na 3 kapitolách v monografiích. Několik prací a 1 společná monografie byly věnovány v letech 1970-1990 epileptochirurgii

Doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.
Primář Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

Oblast zájmu: radiochirurgie – gama nůž, stereotaktická neurochirurgie, léčba mozkových nádorů a arteriovenozních malformací, stereotaktická epileptochirurgie

Vzdělání: 1986 1. lékařská fakulta UK * 1989 atestace z chirurgie * 1996 atestace z nerochirurgie * 1999 CSc. * od r. 2007 doc. UK Praha

Odborná zkušenost: 1986-89  Chirurgie * 1990 Onkologie * od r. 1991 neurochirurgie

Zahraniční stáže: radiochirurgie 1995, UPMC, Pittsburgh, USA * stereotaktická neurochirugie 1996, The National Hospital, London, UK

Pedagogická činnost: 3. lékařská fakulta UK Praha, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví * 1. LFUK

Publikace: 142 přednášek, 135 vědeckých publikací

Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Klinický neuropsycholog a psychoterapeut

Oblast zájmu: neuropsychologická diagnostika, kognitivní rehabilitace, cerebrovaskulární onemocnění, epilepsie, psychosomatika.

Vzdělání: Filosofická fakulta UK Praha, specializace klinická psychologie – Mgr. (2004) * FF UK Praha, rigorózní zkouška klinická psychologie – PhDr. (2004) * Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (2002-2006) * specializační zkouška pro obor Klinická psychologie IPVZ Praha (2008) * funkční specializace v Systematické psychoterapii IPVZ Praha (2009) * FF UK Praha doktorské studium, Klinická psychologie – Ph.D. (2004-2009) * Kurz telefonické krizové intervence, Linka bezpečí. * kurzy v oblasti neuropsychologické diagnostiky a terapie na IPVZ.

Odborná zkušenost: Neurochirurgie KN Liberec 2004-2010 * dlouhodobá stáž Psychiatrické centrum Praha 2002-2004 a 2008* Stáž University of Helsinki - Division of Cognitive and Neuropsychology, Helsinki University Hospital, Department of Neurology, Neuropsychology Unit 04/2009* odborný asistent na Ústavu zdravotnických studií a Katedře pedagogiky a psychologie TUL 2004 - 2010* externí lektor Subkatedry klinické psychologie IPVZ 2008 - dosud * Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce 2009 – dosud

Pedagogická činnost: Postgraduální přednášky, vedení odborných stáží pro FF UK, PedF UK a IPVZ v oboru Klinická psychologie 2009 – dosud * výuka na TU Liberec, KPP a Ústav zdravotnických studií 2004-2010* člen oborové rady doktorského studia Klinické psychologie na FF UK Praha

Vybrané publikace: Kramska L. The Phenomenon of mental illness. Daseinanalyse. Yearbook for Phenomenological anthropology and psychotherapy. Zürich, 2007. s. 207-217. ISSN 0254-6221. Krámská L., Preiss M. Určování premorbidní úrovně - možnosti zkoušky čtení slov. Psychiatrie 2007;11:4-7. Krámská L., Preiss M. Adaptation of the NART in Czech speakers – first experiences. Journal of the International Neuropsychological Society. Abstract. 2009;15, Suppl S2. ISSN: 1355-6177. Preiss M., Kramska L., Dockalova E., Holubova M., Kucerova H. Attentional networks in euthymic patients with unipolar depression. European psychiatry. 2010; 25: 69-74. ISSN: 0924-9338. Krámská L., Vojtěch Z., Marečková I., Procházka T., Kalina M. Cognitive changes in patients after stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy – one year follow-up. Epilepsy & Behavior. Abstract. 2010;17 (4): 597. Krámská L. Cognitive deficit in Subarrachnoid Hemorrhage from Intracranial Aneurysm. In Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010, s. 1-34. ISBN 978-1-60741-957-0. v tisku