Pro pacienty

Když poprvé přicházíte na vyšetření do PET centra na Oddělení nukleární medicíny, pravděpodobně máte v hlavě spoustu otázek, na něž byste chtěli znát odpovědi. Zde Vám odpovíme alespoň na některé z nich.

Opatření proti COVID-19

V případě příznaků respiračního onemocnění nebo kontaktu s nemocným COVID-19 nebo probíhající karantény nebo pozitivity testu na přítomnost viru způsobujícího COVID-19 vás naléhavě žádáme, abyste se co nejdříve telefonicky přeobjednal(a) na čísle 257 273 244 nebo 257 272 165. 

Jaké je riziko, že se u vás nakazím přenosnou chorobou, např. COVID-19?

Takové riziko je zcela zanedbatelné. Naše pracoviště se nachází mimo hlavní budovu nemocnice. Přijímáme veškerá preventivní hygienicko-protiepidemická opatření. Pacienty se zvýšeným rizikem onemocnění COVID-19 navíc přeobjednáváme, takže byste se s nimi u nás neměli vůbec potkat.

Kudy se mám dostavit k vyšetření?

Oddělení nukleární medicíny se nachází v 2. podlaží samostatné budovy PET centra v jihovýchodní části areálu Nemocnice Na Homolce (mapa zde, GPS souřadnice: 50.0747281°N, 14.3567250°E). Optimální trasa pro pěší vede ze zastávky Sídliště Homolka autobusu č. 167 spodní vrátnicí cca 450 m víceméně po rovině. Přístup je rovněž možný z 1. podlaží hlavní budovy nemocnice, kde je od oranžových výtahů vyznačena trasa dlouhou chodbou, krátkým vnějším schodištěm a pak po silnici k budově PET centra. Jediná možná trasa pro vozidla je od hlavní (horní) vrátnice vlevo a pak dvěma serpentinami kolem benzinové čerpací stanice a nákladové rampy až k budově PET centra. Tuto trasu mohou využít i pěší, kteří přijedou autobusem č. 167 nebo 168 na konečnou zastávku Nemocnice Na Homolce; trasa je však 500 m dlouhá při převýšení 25 m, není tedy vhodná pro pacienty se zhoršenou mobilitou; její výhodou je, že se lze zcela vyhnout hlavní budově nemocnice. Na obou vrátnicích je nezbytné se prokázat žádankou na vyšetření v PET centru. 

Výjimku tvoří vyšetření zátěžové perfuzní scintigrafie myokardu, ke kterému je třeba se dostavit zeleným výtahem do 3. podlaží hlavní budovy, směr ergometrie / ambulance srdečního selhání, dveře D308 kardiologického oddělení, odkud budete po provedené zátěži doprovozen(a) do budovy PET centra.

Pacienti (cizinci) bez zákonného veřejného zdravotního pojištění si musí dopředu vyřídit formality v cizinecké recepci v 5. podlaží hlavní budovy, kde složí finanční zálohu.

Jak je to s vjezdem vozidel a parkováním?

Pro vjezd do areálu je určena pouze hlavní (horní) vrátnice u konečné autobusů č. 167 a 168. Při vjezdu je třeba se prokázat žádankou na vyšetření v PET centru. V areálu NNH jsou kriticky omezené možnosti parkování, které je navíc zpoplatněno. Pokud vás k vyšetření veze doprovázející osoba, je vhodné, aby vás bezplatně zavezla k budově PET centra a pak se vrátila zaparkovat mimo areál nemocnice; stejně tak vás může k budově PET centra zavézt i taxi. Pokud k vyšetření přijíždíte sám/sama vozidlem bez doprovodu a máte omezenou pohyblivost, bude-li k dispozici volné parkovací místo, obdržíte parkovací kartu s číslem stání, kterou umístíte za přední sklo vozidla a bezplatně zaparkujete před budovou PET centra na příslušném stání (č. 62, 63, 64 během rekonstrukce č. 60, 61 a 62). Při výjezdu nezapomeňte vrátit kartu na vrátnici. Počet parkovacích míst je v areálu nemocnice velmi omezený a nemůžeme vám garantovat, že bude pro vás k dispozici volné parkovací místo. Parkování na jiných číselně označených místech není možné, parkování na číselně neoznačených místech je zpoplatněno. Parkování v bezprostředním okolí nemocnice je značně obtížné. Délka pobytu na oddělení se nejčastěji pohybuje kolem 3 hodin, méně častá jsou kratší vyšetření.

Jak je to s dopravou sanitkou?

Pokud jste schopen/schopna přepravy osobním vozidlem nebo autobusem, sanitka pro vás není vhodná a doporučujeme o ni z mnoha důvodů neusilovat. Dopravní zdravotnická služba (sanitka) je dle § 36 zákona 48/1997 hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze „v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby“. Pokud váš zdravotní stav umožňuje přepravu běžným osobním vozidlem, tak nemáte nárok na úhradu přepravy sanitkou z veřejného zdravotního pojištění; je na vás, jaký způsob přepravy si zvolíte (v některých případech můžete využít sociální podpory). O tom, zda bude vaše přeprava uhrazena z veřejného zdravotního pojištění, rozhoduje váš ošetřující lékař, který vás odesílá k nám na vyšetření. Ten také zajišťuje sanitku, v mnoha případech jen jednosměrnou pro cestu na vyšetření. Až na vzácné výjimky nemáme na našem pracovišti dostatek informací o vašem aktuálním zdravotním stavu, kvůli kterému byste nemohl(a) využít např. taxislužbu; z toho důvodu vám tedy nemůžeme předepsat zpětný převoz sanitkou na vrub zdravotního pojištění. V případě, že máte poukaz pouze na jednosměrnou přepravu sanitkou, doporučujeme vzít si s sebou dostatek peněz na cestu zpět; na vaše přání vám zprostředkujeme taxi. V případě, že máte poukaz i pro cestu zpět, počítejte s tím, že dle momentální situace můžete na sanitku čekat i několik hodin...

Co, když se nemohu / nechci k vyšetření dostavit?

Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření (řádově nejčastěji desetitisíce Kč), žádáme vás laskavě o co možná nejčasnější informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Telefonní kontakt: 257 272 165 nebo 257 273 244. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu. Ze stejného důvodu vám 2 pracovní dny před vyšetřením náš automat odesílá SMS zprávu s připomenutím vyšetření. Děkujeme za pochopení a vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?

Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci a předložit průvodku k vyšetření a průkaz pojištěnce. Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi Vám je poskytneme ještě před injekcí radiofarmaka. Po injekci kontaktujte personál již jen v nejnutnějším případě.

Co je scintigrafie, co je to SPECT a PET?

Jsou to vyšetření, při kterých Vám obvykle nitrožilně podáme malé množství radioaktivity k zobrazení některého Vašeho orgánu. Více informací o radiaci s tím spojené naleznete v textu Informovaného souhlasu s lékařským ozářením. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. Provádíme okolo 50 druhů vyšetření s různým postupem. SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii, PET pro pozitronovou emisní tomografii. Tato tomografická vyšetření umožňují prostorová zobrazení funkčních vlastností jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítačů. U většiny vyšetření je také zapotřebí z technologických důvodů vystavit Vaše tělo malému množství ionizujícího záření, vycházejícího z přístrojů podobně jako při rentgenových vyšetřeních.

Co je to PET/CT?

Jedná se o vyšetření PET - jak bylo popsáno v předchozím odstavci - kombinované se současně prováděným CT vyšetřením. Při CT vyšetření je Vaše tělo vystaveno rentgenovým paprskům, které detailně vykreslí tvary a strukturu jednotlivých orgánů. Pro lepší vzájemné odlišení orgánů je někdy ještě zapotřebí nitrožilně podat větší množství kontrastní látky, v takovém případě budeme potřebovat Váš Informovaný souhlas s nitrožilním podáním jodované kontrastní látky. Kombinované PET/CT vyšetření představuje jeden z nejmocnějších diagnostických nástrojů dnešní medicíny.

Co to obnáší?

Radioaktivní látka (popřípadě i kontrastní látka) je obvykle injikována do žíly paže. Před všemi vyšetřeními je vhodné vypít větší množství vody, u většiny PET/CT vyšetření doporučujeme vypít také kontrastní látku, kterou vám na pracovišti podáme. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1,5 hodiny, obvykle kolem 25 minut; někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku, které se s Vámi bude posouvat detekčním prstencem PET (jakýmsi tunelem), popř. se kolem Vás budou v těsné blízkosti pohybovat scintigrafické detektory. Trpíte-li klaustrofobií, oznamte nám to prosím předem. U PET/CT vyšetření je zapotřebí se vysvléknout a odložit veškeré kovové předměty včetně kovových spon, knoflíků a náušnic. Po vyšetření lze na pokyn personálu odejít.

Mám zavedený žilní vstup (port, PICC apod.), využijete jej?

Pokud přicházíte k vyšetření, jehož součástí je podání většího objemu jodové kontrastní látky tlakovým injektorem (CT část u některých PET/CT vyšetření), tak využijeme předem zavedený žilní vstup pouze v případě, že od vás získáme doklad, že tento vstup je vhodný pro tlakovou injektáž. Obvykle to bývá uvedeno na identifikačním štítku, který jste měl(a) obdržet při zavedení žilního vstupu. V případě portu, abychom mohli zajistit jeho bezpečnou funkci, musíme respektovat požadavky výrobce a použít pouze předepsaný materiál. Pro často užívané typy portů máme materiál k dispozici, nicméně doporučujeme ověřit na tel. 733 145 906, zda to platí i pro váš konkrétní port a zda v čase vyšetření bude k dispozici příslušný specialista. V opačném případě vám zavedeme kanylu do periferní žíly horní končetiny, popř. vyšetření provedeme ve variantě CT části vyšetření bez podání jodové kontrastní látky.

Pokud přicházíte k vyšetření bez podání jodové kontrastní látky tlakovým injektorem, tak využijeme zavedený žilní vstup s výjimkou portu. V případě portu je oboustranně výhodnější podání malého množství radiofarmaka velmi tenkou jehlou do žíly horní končetiny.

Jak dlouho mám čekat?

To závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazů několik minut či hodin, výjimečně i 24 hodin. Při čekání na snímání není vhodné opouštět prostory oddělení. Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích. Můžete si všimnout, že někteří pacienti, kteří se na oddělení dostavili až po Vás, jsou odbaveni dříve. To proto, že jejich vyšetření má jiný technologický postup. Jen výjimečně se v našich podmínkách stává, že musíme upřednostnit pacienta, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení. Někdy se může stát, že radiofarmakum, které je vyráběno externím výrobcem (ÚJV Řež, a.s., či Radiomedic, s.r.o.), popř. je pro vás individuálně přiváženo ze zahraničí až krátce před Vaším vyšetřením, není z technických důvodů dodáno nebo je dodáno se zpožděním vlivem dopravní situace. Toto nemůže Nemocnice Na Homolce ve Vašem konkrétním případě nikterak ovlivnit, a proto prosíme o pochopení. V každém případě vynaložíme veškeré úsilí, abychom Vás vyšetřili v co nejbližším náhradním termínu.

Je třeba nějaká příprava k vyšetření?

Nejčastějším požadavkem je 6-hodinové lačnění spolu se zvýšeným přísunem vody před vyšetřením a úprava medikace u diabetu. Přesné informace obdržíte při objednání k vyšetření.

Mám přestat užívat léky?

Diabetici, kteří užívají tablety ze skupiny biguanidů (AGNIS COMBI, COMPETACT, DALTEX, DIAREG, EBYMECT, EFFICIB, EUCREAS, GLIBOMET, GLUBRAVA, GLUCOMET, GLUCOPHAGE, ICANDRA, JANUMET, JENTADUETO, KOMBOGLYZE, LANGERIN, MELKART DUO, METFOGAMMA, METFORMIN, NORMAGLYC, RETAFORM, RISTFOR, SEGLUROMET, SIOFOR, STADAMET, SYNJARDY, VELMETIA, VIPDOMET, VOKANAMET, XIGDUO, ZOMARIST) a jsou objednáni k PET/CT vyšetření, jehož součástí je nitrožilní podání jodované kontrastní látky, by tyto léky měli začít užívat až poté, co budou laboratorně zkontrolovány funkce ledvin, nejdříve však za 48 hodin po vyšetření. Pokud není před vyšetřením s nitrožilním podáním jodované kontrastní látky laboratorně doložena velmi dobrá funkce ledvin, měly by být tyto léky vysazeny už 48 hodin před vyšetřením. Tato opatření jsou důležitá pro minimalizaci poškození funkce ledvin. Jak léky vysadit, čím je eventuálně nahradit či zvolit vyšetření bez jodované kontrastní látky, o tom je třeba se poradit s vaším ošetřujícím lékařem.

Ve většině případů zátěžového vyšetření srdce (SPECT myokardu) je vhodné vysadit léky ze skupiny beta-blokátorů několik dní před vyšetřením v závislosti na délce jejich účinkování.

Ve speciálních případech (vyšetření štítné žlázy, příštítných tělísek, neuroendokrinních nádorů) byste měl(a) být informována odesílajícím lékařem, který s námi vaši přípravu může konzultovat. Jinak není třeba léky vysazovat.

Je třeba něco dělat po vyšetření?

Radioaktivita se u většiny vyšetření rozpadne do druhého dne, část se v některých případech vymočí. Proto je lépe do večera více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných. Injikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv, můžete po ní řídit automobil. Bez obav se lze vrátit do Vaší práce. Pokud však pracujete v jaderných zařízeních, plánujete cestu letadlem nebo do zahraničí, mohou Vás zachytit velmi citlivé detektory např. na letišti i několik dní po vyšetření. Rádi Vám vystavíme v recepci potvrzení o absolvovaném vyšetření s podáním radioaktivní látky, aby se předešlo eventuálním nedorozuměním.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Lékaři tohoto oddělení vytvoří na základě Vašich snímků protokol a odešlou ho lékaři, který Vám vyšetření doporučil.

Bude to bolet?

Ne více než při odběru krve. Jedná se jen o vpich. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

A co komplikace?

Komplikace spojené s podáním radioaktivní látky nebo vypitím kontrastní látky prakticky nepřicházejí v úvahu. Pouze při nitrožilním podání kontrastní látky mohou vzácně vzniknout i závažné reakce (především alergické). Pro minimalizaci jejich výskytu provádíme přísná preventivní opatření. Pokud by ve Vašem případě přicházelo v úvahu nitrožilní podání kontrastní látky, dostane se Vám předem detailního poučení. Odmítnete-li kontrastní látku, vyšetření bude moci být provedeno i bez ní, v některých případech však s o něco nižší diagnostickou hodnotou. Radioaktivní látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a všechny splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Je radiace spojená s vyšetřením nebezpečná?

Ne víc než jízda autem. Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je malá a je podobná jako u rentgenového CT vyšetření.

A co těhotenství?

Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba předem prodiskutovat další postup. Pokud by se stalo, že jste se o těhotenství dozvěděla až po vyšetření, obraťte se neprodleně na lékaře našeho oddělení, kteří Vám pomohou objasnit situaci a doporučí další postup. První orientační informaci lze získat zdeNěkolik dní po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře Oddělení nukleární medicíny, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Lze vyšetřovat děti?

Ano. Dětem podáváme menší množství radioaktivní látky podle jejich hmotnosti.

Mohu si přivést doprovod?

Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné.

Jaké máme ordinační hodiny?

Po - Čt: 07:00 - 18:00
Pá:         07:00 - 14:00
So - Ne: zavřeno

Kontakty na naše pracoviště:

Tel.: 257 272 165 nebo 257 273 244 
Fax: 257 272 163
E-mail: nm@homolka.cz

Potřebuji další informace...

Rádi Vám je sdělíme, neočekávejte však, že Vám sdělíme na základě jediného specializovaného vyšetření Vaši diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který má k dispozici výsledky dalších vyšetření a může posoudit Vaši nemoc komplexně.

Podobné informace naleznete i v informačním letáku.

Krátká reportáž ČT 1:  Události, 2.8.2015