Klinická onkologie (ONKO)

Onkologie - Nemocnice na Homolce

O nás

Představuje specializované ambulantní pracoviště pro dospělé, které poskytuje komplexní onkologickou péči s výjimkou radioterapie nemocným s diagnózou tzv. solidních nádorů. Pracoviště klinické onkologie má 3 vyšetřovny a 2 stacionáře k aplikaci chemoterapie.


Naše služby

  • K onkologické léčbě přebíráme pacienty z jednotlivých oddělení Nemocnice Na Homolce. Vedle těchto nemocných, kteří tvoří 70 % našich pacientů, přijímáme do péče i nemocné z jiných pražských i mimopražských pracovišť. Kromě toho poskytujeme konsiliární služby všem oddělením Nemocnice Na Homolce. Radioterapeutický servis nemocným zajišťuje z převážné části oddělení radioterapie FN Motol, které disponuje vyspělou radioterapeutickou technikou a je vedoucím pracovištěm naší KOS. V léčbě většiny nádorů uplatňujeme týmovou spolupráci. Multidisciplinární týmy pro nádory plic, prsu a gastrointestinální malignity jsou vždy 1x týdně za účasti chirurga, onkologa, histopatologa a diagnostika.

  • Nemocní jsou léčeni ambulantně systémovou terapií, tedy chemoterapií, hormonální či imunitní terapií. Rutinně zavádíme centrální žilní porty pro pacienty s výhledem dlouhodobé chemoterapie, což je pro nemocné i ošetřující personál velmi komfortní. Zavedení portu je prováděno ve spolupráci s oddělením ARO NNH. Nedílnou součástí péče je i podpůrná léčba, zejména léčba analgetická a symptomatická. V případě vzniku léčebných komplikací jsou k dispozici lůžka v základních oborech, zejména na interním oddělení.

  • Péče o nemocné v preterminálním a terminálním stavu jsou řešeny ve spolupráci s podpůrným a paliativním týmem NNH. Pro tento účel je vyčleněna nemocnicí kontaktní pracovnice, která zprostředkovává fungování této služby.

  • Konzultační činnost poskytujeme v rámci Nemocnice Na Homolce a dle potřeby i jiným pracovištím nebo odborným lékařům v terénu.