Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

smrt blízkého člověka je pro Vás velmi těžká. Váš zármutek je přirozenou reakcí na bolestnou ztrátu, kterou jste utrpěli. Budete procházet obdobím truchlení, kdy se vyrovnáváte s pocity bolesti a bezmoci. Truchlení Vám postupně pomáhá přijmout tuto novou skutečnost a vykročit dál. V tomto období každý potřebuje blízkost a podporu, neostýchejte se ji proto vyhledat. Naše nemocnice pro Vás připravila několik konkrétních praktických informací, které můžete potřebovat.

Osobní věci

Osobní věci zemřelého jsou vydány osobě blízké po předložení občanského průkazu na oddělení, kde pacient zemřel. Oddělení může vydat osobě blízké oblečení a věci osobní potřeby.

Cennosti

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, mobilní telefon, notebook, rádio, televize, cenné papíry, bankovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční v částce nad 1 000 Kč a rovněž klíče od bytu/domu zemřelého podléhají dědickému řízení. (Také částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá dědickému řízení.) Pozůstalost je nahlášena místně příslušnému okresnímu soudu dle místa bydliště zemřelého a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví.

Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti bude dědic potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník - zaměstnavatel) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook apod.), učiní na základě jeho zdůvodnění neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Osobní doklady

Občanský průkaz (rovněž cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, předá nemocnice na příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. Tento úřad hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Pro potřeby osob zajišťujících pohřeb vydává oddělení, kde nemocný zemřel, tzv. list o prohlídce zemřelého, a to na základě předložení průkazu osobní totožnosti, se kterým se dotyčný obrátí na pohřební službu.

Doklady, které jsou zapotřebí k objednání pohřbu

 • list o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřeb
 • občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici)
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • rodný list objednatele (pokud si chcete objednat také vyřízení úmrtního listu)
 • cestovní pas (u cizinců)

Věci k objednání pohřbu

 • oblečení pro zemřelého (vhodné jsou přírodní materiály)
 • fotografie zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni

Kam odevzdat

 • občanský průkaz – pokud si ho neponechá matrika obecního úřadu v místě úmrtí, tak ho odevzdejte na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého
 • průkaz zdravotní pojišťovny – na příslušnou pobočku pojišťovny
 • řidičský průkaz – na dopravní inspektorát
 • cestovní pas – na oddělení pasů a víz
 • vojenskou knížku – na obvodní vojenskou správu
 • zbrojní průkaz – na policii ČR
 • v případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru policie

Starobní důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.

Kompenzační pomůcky

Odevzdávají se: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky (více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky na stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky, pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R).

Neodevzdávají se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matrika Úřadu městské části Prahy 5, který vede matriční knihy úmrtí pro Prahu 5. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů.

Matriční úřad vydá prvopis úmrtního listu, kterým se prokazuje úmrtí, a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti (odbor matrik a státního občanství - tel.: 257 000 530 p. Janoušová). Více informací naleznete na www.praha5.cz/cs/zivotni-situace/133.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Matrika obecního úřadu zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře. K vyřízení dědického řízení budete notářem písemně vyzváni. 

Státní sociální podpora

Pohřebné: Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod: Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získají pozůstalí na důchodovém oddělení okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) či Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Nárok na pracovní volno

Na základě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

 

V případě potřeby duchovní útěchy můžete vyhledat nemocničního kaplana v „Prostoru ticha“ v 5. patře (oranžový výtah).

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat,
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;

Bible, kniha Kazatel 3, 1.2.4


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace