Obecná informace o zpracování osobních údajů pacientů v NNH

poskytnutá na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení”)

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména údajů o Vašem zdravotním stavu) v Nemocnici Na Homolce (dále též „NNH“). Cílem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje NNH shromažďuje, k jakým účelům je využívá a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které NNH zpracovává.

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí zdravotních služeb ze strany NNH je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a Vy jako pacient máte povinnost tyto údaje poskytnout, stejně jako NNH má povinnost tyto údaje po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám NNH nebude moci poskytnout zdravotní služby a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

1. Kontakt na správce osobních údajů

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5

 

Telefon: +420 257 271 111

Email: hospital@homolka.cz
2. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Štěpánka Prucková
dpo@homolka.cz

3. Jaké osobní údaje
a po jakou dobu o Vás NNH zpracovává?

Osobní údaje a citlivé údaje NNH zpracovává v souladu s Nařízením a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Vedeme databázi osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

 • osobní údaje a zvláštní kategorii osobních údajů, které NNH získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),
 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
 • osobní údaje umožňující NNH kontakt s Vámi,
 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy NNH a pacienta.

Osobní údaje NNH zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání.

Po skončení doby oprávněného zpracování NNH přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.
4. K jakým účelům
a na základě jakých právních titulů NNH Vaše osobní údaje zpracovává? 
 • Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.
 • Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. *

 

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je NNH vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je NNH povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem NNH. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně NNH udělit.
5. Komu NNH 
může anebo musí Vaše osobní údaje poskytnout?
 • Zdravotním zařízením, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem, rejstříkům (NZIS).
  - NZIS je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou na základě zákona o zdravotních službách a jeho prováděcích předpisech shromažďovány a zpracovávány osobní a další údaje od poskytovatelů zdravotních služeb a státních subjektů. Správcem těchto údajů je ÚZIS ČR. Osobní údaje z NZIS neposkytuje žádným dalším subjektům, s výjimkou případů stanovených zákonem.
 • Našim zpracovatelům, kteří pro NNH provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy NNH poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.
6. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů NNH

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás NNH zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 nebo na e-mailové adrese: dpo@homolka.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou NNH zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

NNH Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může NNH požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli NNH na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany NNH k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete NNH požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 • omezení (blokaci) zpracování.

NNH Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žádost o přístup k osobních údajům >>

7. Změna Vašich
osobních údajů
Pro náležité a správné zpracování je třeba NNH oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.
8. Kde můžete
podat stížnost na zpracování
osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v NNH, můžete se obrátit na NNH jako správce Vašich údajů. Dále na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@homolka.cz a můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz