Podezření na protiprávní jednání

Vážení,
na základě směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) si Vás dovolujeme informovat, že Nemocnice Na Homolce (dále jen „Nemocnice“) má pro tyto účely zřízen interní systém pro oznámení podezření na protiprávní jednání. Níže uvádíme nejdůležitější informace k možnosti podat oznámení.

Kdo může být oznamovatelem?

Své podezření může Nemocnici oznámit každá fyzická osoba, která informace o protiprávním jednání získala při výkonu práce pro Nemocnici, případně při výkonu činností s prací pro Nemocnici souvisejících. Takovou osobou může být např. zaměstnanec Nemocnice, včetně bývalých zaměstnanců, dodavatel, který je s Nemocnicí ve smluvním vztahu, stážista nebo osoba ucházející se o zaměstnání v Nemocnici.

Jaké oblasti mohou být předmětem oznámení?

Předmětem oznámení může být podezření na porušení právních předpisů Evropské Unie. S ohledem na předmět činnosti Nemocnice pak půjde zejména o podezření na protiprávní jednání v oblasti:

 •   zadávání veřejných zakázek;
 •   bezpečnosti a souladu výrobků s příslušnými předpisy;
 •   ochrany životního prostředí;
 •   ochrany veřejného zdraví;
 •   ochrany spotřebitele;
 •   korupčního jednání;
 •   ochrany soukromí, osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních systémů; a
 •  podezření na porušení ohrožující finanční zájmy EU a porušení týkající se vnitřního trhu.

Co oznamovatel na základě Směrnice Nemocnici oznámit nemůže?

Ochrana oznamovatelů se nevztahuje na následující informace:

 • informace, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky nebo informace o činnosti zpravodajských služeb;
 • informace, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení, informace podléhající ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo ochraně utajovaných skutečností;
 • informace, jejichž oznámením by došlo k porušení mlčenlivosti při výkonu funkce, včetně povinné mlčenlivosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (lékařského tajemství).

Jakým způsobem bude zajištěno řádné prošetření Vašeho oznámení?

V souladu se Směrnicí byl v Nemocnici jmenován prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v Nemocnici. Po přijetí oznámení prošetřovatel vyhodnotí závažnost korupčního jednání, určí způsob vyřízení oznámení a v případě důvodnosti zahájí prošetřování. Výkonem funkce prošetřovatele byl pověřen vedoucí právního oddělení Mgr. Martin Galáž, LL.M.

Prošetřovatel ve lhůtě sedmi dnů od přijetí oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení. Oznamovatel může být vyzván k doplnění svého oznámení, případě k poskytnutí dodatečných informací. Nejpozději ve lhůtě tří měsíců od podání oznámení bude oznamovateli zaslána zpětná vazba k jeho oznámení.

Jakým způsobem bude oznamovatelům zajištěna příslušná ochrana?

Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje tak, aby oznamovatel zůstal po celou dobu prošetřování v anonymitě.

Vůči oznamovateli, který podal své oznámení v dobré vůli, je zakázáno uplatňovat jakákoliv odvetná opatření. Pokud by byl tento zákaz porušen, může se oznamovatel obrátit na soud a požadovat zejména:

 • návrat na pracovní místo (v případě předchozího propuštění, přeložení nebo přeložení na nižší pozici);
 • náhradu za ztrátu příjmů;
 • náhradu nákladů spojených se změnou povolání;
 • náhradu za jiné ekonomické újmy, jako jsou výdaje na právní ochranu a náhrada nemajetkové újmu.

Jakým způsobem můžete oznámit své podezření?

Pro oznámení podezření může oznamovatel využít některý z následujících způsobů:

 • schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna mimo dosah kamerového systému, a to v budově Nemocnice v 5. patře u centrální kartotéky směrem k zelenému výtahu;
 • doručovací adresu Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, výhradně k rukám prošetřovatele;
 • e-mailovou adresu: korupce@homolka.cz;
 • osobní jednání s prošetřovatelem nebo svým vedoucím zaměstnancem.

Může oznamovatel učinit oznámení týkající se Nemocnice i jiným způsobem?

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo pro tyto účely tzv. externí oznamovací systém. Konkrétní informace ke způsobu podání oznámení tímto způsobem naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Nemocnice v souladu se Směrnicí vybízí k podávání oznámení primárně prostřednictvím interních kanálů pro oznamování před využíváním externího kanálu, pokud lze porušení účinně řešit interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že jí nehrozí odvetná opatření.

Závěrem Nemocnice ve smyslu čl. 13 písm. g) Směrnice informuje, že oznamovatel nenese za své oznámení nebo zveřejnění žádnou odpovědnost, avšak pouze v případě, že měl oprávněné důvody se domnívat, že jím oznamované záležitosti jsou pravdivé, spadají do oblasti působnosti Směrnice a oznámení nebo zveřejnění takových informací bylo nezbytné pro odhalení porušení podle Směrnice. Naopak není možné poskytnout ochranu osobám před následky zjevně neopodstatněných oznámení, oznámení podaných ve zlém úmyslu či v souvislosti se zneužitím pravomocí oznamovatele.