Projekty financované z EU

Modernizace nemocničního informačního systému v Nemocnici Na Homolce

Projekt Modernizace nemocničního informačního systému v Nemocnici Na Homolce je spolufinancován Evropskou unií.

Zdroj financování: Výzva č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „eGovernment I.“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Popis a cíl projektu:  Rozhodnutí realizovat předkládaný Projekt bylo v Nemocnici Na Homolce učiněno po detailní analýze. Předmětem projektu je modernizace a rozvoj stávajícího vnitřního informačního systému Nemocnice Na Homolce, jeho napojení na systémy zdravotnické dokumentace a na Portál pacienta a externích služeb. Nový nemocniční informační systém bude v plném rozsahu splňovat podmínky platné legislativy ČR a podmínky GDPR.

Aktuální stav projektu: Žádost o podporu byla doporučena k financování, probíhá příprava výběrového řízení na administrátora zadávacího řízení pro dodávku NIS

 

Přístrojové vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce

11.1.2012

(CZ.1.06/3.2.01/08.07643)

Projekt je zaměřen na zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovaskulárním onemocněním a toho žadatel docílí obnovou, modernizací a pořízením nových zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství v Komplexním cerebrovaskulárním centru Nemocnice Na Homolce v rozsahu daném 8. výzvou MZ ČR. Projekt je zaměřen na zajištění úrovně standardu vybavenosti KCC pro dospělé. Přínosem realizace projektu bude zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovaskulárním onemocněním - bude umožněno poskytovat adekvátní specializovanou péči nejen v akutní fázi cévních mozkových příhod včetně endovaskulární a neurochirurgické léčby a časné rehabilitace, ale také nadregionální superspecializovanou konsiliární službu. Dalším přínosem projektu bude vytvoření dostatečné kapacity pro poskytování nezbytné specializované neurointenzivní péče pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou, zajištění potřebných zobrazovacích metod, nezbytnou dostupnost endovaskulárních intervencí na mozkových tepnách vč. rekanalizace akutních uzávěrů těchto tepen a potřebných neurochirurgických zákroků. Je nutno dále zdůraznit i význam v oblasti sekundární prevence, v rámci které je žádoucí zřizování dostatečné sítě rehabilitačních pracovišť, jež poskytují intenzivní a kvalifikovanou odbornou léčebnou, rehabilitační i ošetřovatelskou péči.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Šance pro Váš rozvoj.